You are here

Aphanomyces i sockebetor

Aphanomyces 

Aphanomyces cochlioides

Aphanomyces cochlioides är en fuktälskande svamp, som kan angripa betplantor i så väl hjärtbladstadiet som senare under säsongen. Risken är störst vid temperaturer över 15°C. Vatten är en förutsättning för att svampen ska kunna attackera eftersom Aphanomyces infekterar med hjälp av simmande zoosporer. Från en enda angripen planta kan det bildas 50 000 nya zoosporer, som kan simma vidare och infektera nya plantor. Plantorna blir svarta från roten, ibland ända upp till hjärtbladen och de välter lätt omkull. 

Aphanomyces kan orsaka rotbrand på småplantor.

När Aphanomyces angriper stora rötter utvecklas röta antingen i spetsen eller som håligheter i rotens mitt. Som odlare är det inte alltid lätt att se de sena angreppen eftersom blast och nacke oftast är opåverkade. En indikation på att ett lättare angrepp har skett kan visa sig som en förhöjd jordhalt vid leverans till bruket. Stora nederbördsmängder kan högst avsevärt öka angreppen av Aphanomyces.
Syngenta har sorter med god Aphanomyces resistens.

Betydelse vid lagring


Olika studier har visat att Aphanomyces infekterade rötter har lägre sackaroskoncentration vid skörd än friska rötter. Infekterade rötter har ökad nedbrytning av sackaros under lagring, eftersom rötterna har högre respiration. I friska rötter förloras normalt 15% av det utvinnbara sackaroset under 100 dagars lagring. I starkt angripna rötter var förlusten 43%, vilket är 2.8 gånger mer än i de friska rötterna. Detta visar hur viktigt det är att odla toleranta sorter inte bara för att få en hög direkt avkastning, men också för att få så lite förluster som möjligt under lagringen.

Betplanta med svart rot          Stor beta med angrepp

Rotbrand orsakad av                Angrepp av Aphanomyces cochlioides på stor rot
Aphanomyces cochlioides

 

Vad kan jag göra för att förebygga?


  • Ta jordprov och analysera för förekomst och infektionsgrad av Aphanomyces
  • Hålla god dränering av fälten, det missgynnar svampen som behöver fuktiga förhållanden
  • Ett högt pH värde och fria kalcium joner >250 mg/100 g reducerar risken för infektion av Aphanomyces zoosporer.
  • Använda fungicid behandlat frö. Det ger en viss grad av skydd under uppkomstperioden och under de följande veckorna. Tidig sådd rekommenderas för att minska rotbrandsproblemen.
  • Hålla en bra växtföljd på minst 4 år, eftersom svampen överlever på växtrester i jorden.
  • Undvika bevattning om det finns risk för infektion.
  • Välja sorter med god tolerans.