You are here

Förädlingsmål sockerbeta - Syngenta Sverige

Vid framställning av en ny sort måste hänsyn tas till önskemål och behov från såväl betodlare som processande industri.

Nedan beskrivs hur förädlingsarbetet fokuserar på en del av de viktigaste karaktärerna för att tillgodose huvudkraven från sockerbranschen. Dessutom måste vi som växtförädlingsföretag ta hänsyn till en rad olika egenskaper som är viktiga för att förädling och fröodling skall fungera genom hela sortutvecklingsprocessen.

Hög sockerskörd

Skörd av sockerbetorSockeravkastningen utvärderas i upprepade avkastningsförsök på flera platser inom odlingsområdet. Sockerskörden påverkas främst av rotvikt och sockerhalt. Dessa två komponenter är negativt korrelerade, vilket betyder att båda kan inte samtidigt ligga på en utpräglat hög nivå.
Sockerhalten i Sverige brukar normalt sett ligga runt 17,5-18% och rotskörden på ca 50 ton/ha.

Utvinnbarhet

Sockret skall vara lätt att utvinna ur sockerbetan. Utvinnbarheten påverkas främst av sockerhalten och saftkvaliteten. Egenskapen kontrolleras via ett kvalitetsprov som tas ur rötterna i samband med analys av försöksbetorna. En bra saftkvalitet gynnas av ett lågt blåtal, vilket innebär ett lågt innehåll av kväve samt låga värden av kalium och natrium i roten. Både sockerhalt och saftkvalitet är starkt sortbundna.

Rena Betor

Betor med rund rotformDe skördade betorna skall ha hög renhet, vilket betyder låg jordhalt. För att uppnå detta väljer förädlaren ut betor som har en lämplig rotform. Dessa används sedan i det fortsatta förädlingsarbetet. 
Det är viktigt att den på betan längsgående rotfåran är så grund som möjligt eller saknas helt. Då ökar skördemaskinernas förmåga att rensa bort jord som sitter på betan. Av samma anledning är en även i övrigt slät rot, utan rotförgreningar, positivt för renheten.
Betornas renhet fastställs genom att de vägs före och efter tvättning.
Betnacken skall sitta en bit över markytan och bladrosetten vara väl samlad för att underlätta skördearbetet.

Fältuppkomst

Jämn fältuppkomstEn jämn och snabb uppkomst skapar bra förutsättningar för god tillväxt och hög skörd. Uppkomsthastighet och jämnhet för olika sortmaterial bedöms i speciella uppkomstförsök. En hög fältuppkomst är positiv ur många aspekter och en av grundförutsättningarna för att en sort skall gå vidare i förädlingsarbetet.

Stabilitet

En sockerbetssort av hybridtyp måste ha en jämn och stabil avkastning under varierande odlingsförhållanden. En bra sort måste kunna klara olika typer av stressförhållanden som t.ex. för mycket eller för litet vatten, kyla och stark värme. Denna förmåga kan bedömas genom att jämföra alla de försök som Syngenta utför runt om i världen.

Tidig radtäckning

Att betsorterna tidigt utvecklar ett bladverk som täcker raderna eftersträvas vanligtvis idag. Betan kan då snabbare konkurrera med ogräsen, vilket kan minska det kemiska och mekaniska ogräsbekämpningsbehovet. I förädlingsmaterialet finns det genetiska skillnader såtillvida att vissa sorter har en mer upprättstående blast medan andra har en något mera utbredd. Det som är en fördel tidigt på säsongen kan emellertid vara till nackdel då betorna skall blastas vid skörd.

Stocklöpning

FröodlingSockerbetan är en tvåårig växt som under sin första sommar samlar upplagsnäring i sin svällande rot. Normalt skördar vi betan efter första säsongen då syftet är sockerproduktion. Om vi inte skördar den, så kommer den under år två att skicka upp en ca 1 m hög stängel som blommar och därefter sätter frö. Vi säger att betan stocklöper. Att betan kan gå upp i stock är en förutsättning för förädlingsarbetet och fröodlingen. I sockerbetsodling vill man däremot inte ha fröstockar eftersom de har en dålig rot (beta) samt släpper ifrån sig frö på hösten när fröstocken är mogen. När dessa frön gror under kommande år, ger de upphov till plantor som benämns vildbetor. Dessa är helt oanvändbara vid såväl sockerproduktion som fröskörd. Generellt startar stocklöpningsmekanismen då dygnsmedeltemperaturen är nere i 4-12 grader Celsius under en period av 10-14 veckor. Hur lång kallperiod som behövs är dock beroende på genetiska egenskaper. En del sorter är endast anpassade för södra Europa, medan andra sorter inte stocklöper ens efter mycket tidig sådd under svala förhållanden i Skandinavien. Stocklöpningsresistensen utvärderas i speciella försök som sås mycket tidigt på våren. Känsliga sorter som lockas till stocklöpning av en kall vår, kan på så sätt kasseras eller endast användas i odlingsområden utan risk för kalla vårar.

Sjukdomsresistens

Betblad med mjöldaggSyngenta arbetar med resistens mot de vanligast förekommande sjukdomarna som angriper rot och blad under sockerbetans olika utvecklingsstadier, från uppkomst till lagring. Motståndskraftiga material selekteras fram genom tester i växthus och i fältförsök. Beroende främst på klimat och växtföljd dominerar olika typer av sjukdomar i respektive odlingsområde. Ett av växtförädlingens viktigaste mål är att ta fram sorter med sjukdomsresistenser som är lämpliga för de olika betodlingsområdena.

Läs mer om sjukdomar.