You are here

Frökvalitet sockerbetsfrö - Syngenta Sverige

Frökvalitet 

Kvalitetssäkring för snabb och jämn uppkomst

Jämn uppkomstEn bra uppkomst är avgörande för odlingsresultatet. Hög och jämn frökvalitet är därför av största vikt för att öka säkerheten i betodlingen. Avgörande faktorer för frökvalitet är:

  • Genetiska egenskaper
  • Grobarhet och stresstålighet
  • Storlek och form
  • Skydd, i form av betning mot insekter och svampar

Några faktorer är lättare att kontrollera än andra. De genetiska egenskaperna kan vi mäta och värdera i försök runt om i världen och dra fördel av där de bäst passar in. Fröets form kan vi anpassa vid pelleteringen. Skyddet mot insekter och svampar hänger samman med vilka betningar som görs och det bestäms i sin tur av sockerindustrin och betodlarna. Grobarhet och stresstålighet beror däremot på flera olika faktorer, vilka kan vara svåra att styra. Av störst betydelse är ändå fröodlingsförhållandena. För att få optimala förutsättningar för en bra grobarhet på fröet krävs:

  • Lagom lång kall period på vintern ger fröplantorna en jämn och god stocklöpning
  • Jämn temperatur och god vattentillgång under växtperioden ger bra blomning och frösättning
  • En frisk fröodling utan svampangrepp
  • Genetisk renhet, dvs inga inkorsningar från andra odlingar eller arter
  • Optimal mognad och ett torrt skördeväder

 
Tack vare väl valda fröodlingsområden och ett gediget arbete av vår fröodlingsorganisation, har vi ett bra frömaterial att arbeta med, vilket i sin tur gör att vi kan leverera frö med bästa möjliga förutsättningar när de sås i fält.

Laboratorieanalyser kompletteras med fälttester


Kraven på frökvalitet ökar hela tiden, och vi utvecklar därför ständigt nya laboratoriemetoder för att mäta kvaliteten, såväl grobarhet och stresstålighet som den tekniska och kemiska kvaliteten. Nya och gamla analysmetoder korreleras mot fältförsök för att utvärdera hur väl de beskriver fältförhållandena. Allt för att sockerbetsodlaren ska få frö med bästa möjliga frökvalitet.