You are here

Fröodling sockerbetsfrö - Syngenta Sverige

Fröodling 

Fröodling i närbildSockerbetan är en tvåårig växt. Första året produceras socker som lagras i roten och andra året blommar plantan och sätter frö. Det krävs en vinter eller en tillräckligt lång kall period för att blomningen ska komma igång.

Kvalitetskraven på betfröet är mycket höga. Det odlas därför i områden med gynnsamt klimat, runt den 45:e breddgraden. Fröet för den europeiska sockerbetsodlingen odlas i södra Frankrike och norra Italien. I USA sker uppförökningen i Oregon. I dessa områden är vintrarna milda, men ändå tillräckligt kalla för att generera blomning. Somrarna är långa och torra med mycket sol.

I augusti/september sås stamfröet av personal från Syngenta. Under vintern ute i fält utvecklas blomanlagen på de små plantorna. I februari/mars följande år, avlägsnas bladen på småplantorna. Därefter tas de upp och läggs i lådor.

Upptagning av plantor                    Fröodling
Plantorna tas upp för omplantering hos våra fröodlare.    Två rader faderplantor alterneras med sex rader moderplantor.

De omplanteras sedan hos odlare som uppförökar vårt frö. Planteringen sker maskinellt med bestämda avstånd och enligt mycket precisa scheman. Valet av bra, jämnstora rötter gör att plantorna i fröodlingen utvecklas jämnt. För att säkerställa en god pollinering och därmed högklassigt frö, alterneras sex rader monogerma moderplantor med två rader multigerma, pollenproducerande faderplantor. Moderplantorna producerar inte pollen och sägs därför vara hansterila.
För att få uppföröka vårt frö måste fröodlarna tillämpa minst 6-årig växtföljd. I fröodlingsområdet avlägsnas alla plantor som tillhör samma växtfamilj som sockerbetan, t.ex. foderbetor, vildbetor och mangold. En förordning utfärdad av den lokala myndigheten ger de lantbrukare som odlar betfrö rätt att uppsöka varje markbit som inte är uppodlad, åkrar som ligger i träda, liksom grannarnas trädgårdar, inom en kilometers radie för att förstöra varje möjlig pollineringskälla. I sydvästra Frankrike hjälper dessutom dalar, flodbäddar, skogar och kullar till att säkerställa isoleringen av utsädesodlingarna. I slutet av maj/början av juni toppas alla plantorna. Det ger en jämnare blomning och ökar fröets mognadsgrad vid skörden.

Under hela växtperioden övervakas och skyddas odlingarna noggrant. Tillgång till vatten är viktig, och därför måste de gårdar som odlar sockerbetsfrö åt oss ha bevattningsmöjligheter.
För kontroll och bekämpning av sjukdomar och skadeinsekter finns ett komplett växtskyddsprogram.

FröskördI slutet av blomningen förstörs alla pollinatorplantor och fröet skördas enbart på moderlinjerna. Det är våra egna odlingstekniker som avgör lämplig skördetidpunkt. Den infaller normalt i början av augusti, då fröet har uppnått sin optimala mognadsgrad.
Det finns två skördemetoder: fröplantorna strängläggs för tröskning några dagar senare eller blastdödning och efterföljande direkttröskning. 
Efter skörd torkas fröet på gården. Det transporteras sedan till vår anläggning i Sydfrankrike. Varje fröparti från en enskild fröodlare förses med en för odlaren unik kod, så att fröets ursprung kan följas genom hela behandlingsprocessen.