You are here

Share page with AddThis

Hyvido i sortförsök

Så klarar sig Hyvido i sortförsöken

Med samtliga resultat inrapporterade från de officiella sortförsöken 2017 står det klart att Hyvido hybridhöstkorn står för de högst avkastande leden i årets sortförsök. Tabellen visar en jämförelse mellan de olika försöksleden, endast marknadssorter (det vill säga sorter som finns att köpa på marknaden idag) redovisas här.

Hyvido 2017 försökresultat

I flerårssammanställningen, 2013-2017, från SLU av svampbehandlade försöksled, framgår  det tydligt att Hyvido står sig gott över åren. I tabellen ingår inte Bazooka eftersom sorten endast provats i Sverige under 2017.

Hyvido tabel - Höstkorn, svampbehandlade led, Sverige 2013-2017, kärnskörd ton/ha och rel.tal (endast sorter som marknadsfördes 2017)

Hyvido hybrider i topp år efter år

2015 var det första året som Hyvido hybridhöstkorn marknadsfördes i Sverige. Med utgångspunkt i de officiella sortförsöken syns en tydlig trend där hybridhöstkornet avkastat i topp i jämförelse med både de 2-radiga linjesorterna och de 6-radiga linjesorterna. 

Grafiken nedan är en sammanställning av alla försök där alla försök av samma sorttyp lagts samman. 

Genomsnittlig avkastning skörd 2015 - 2017 (dt/ha). Jämförelse mellan sorttyper

Presterar i alla områden 

Höstkorn odlas traditionellt i område A&B men Hyvido-sorterna visar också prov på att hybrider presterar bra i fler odlingsområden. Grafiken visar en sammanställning av samtliga officiella sortförsök fördelade områdesvis. 

Utöver avkastning är rymdvikten ett viktigt kvalitetsmått eftersom nästan allt höstkornet används som foder. En hög rymdvikt ger en ”energität” spannmål med förhållandevis låg andel skal. 

Rymdvikten beror på odlingsförhållande men är också starkt knuten till sorten. Denna sortegenskap har hög prioritet vid urval av Syngentas hybridsorter, Hyvido, vilket också visar sig i försöken.

Avkastning dt/ha, jämförelse mellan sorttyper fördelat på odlingsområden, 2015 - 2017

Diagrammet visar de genomsnittliga rymdvikterna för de olika sorttyperna (6-radiga hybrider, 2-radiga linjesorter och 6-radiga linjesorter) under odlingsåret 2017 med hybridsorterna (Hyvido) i topp.

Hyvido - Rymdvikt g/l jämförelse mellan sorttyper, 2017