You are here

Share page with AddThis

Integritetspolicy

www.syngenta.se tillhör och drivs av Syngenta Nordics A/S, VAT 20 57 57 78, och Syngenta Seeds AB, organisationsnr 556113-6481. Syngenta respekterar lagens krav på personlig integritet för alla som besöker webbplatsen. I denna integritetspolicy beskrivs Syngentas gällande principer och praxis angående personuppgifter som inhämtas av Syngenta via denna webbplats.

Definitioner

Med ”personuppgifter” menas information om en identifierad eller identifierbar fysisk eller juridisk person, exempelvis namn, ålder, e-postadress eller postadress. Med ”webbplatsen” avses webbplatsen www.syngenta.se. Med ”Syngenta” avses Syngenta Nordics A/S och Syngenta Seeds AB.

Meddelande om ändringar i integritetspolicyn

Syngenta genomför förbättringar och inför nya funktioner kontinuerligt på webbplatsen. Sådana förbättringar, liksom ändringar i lagstiftning i Sverige eller i teknik, kan kräva ändringar görs i integritetspolicyn. Syngenta förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra integritetspolicyn när som helst. Du bör därför läsa igenom denna integritetspolicy varje gång du använder webbplatsen.

Ändringar i integritetspolicyn meddelas genom att vi publicerar en uppdaterad eller ändrad version av integritetspolicyn på webbplatsen. Om du använder webbplatsen efter en sådan ändring godtar du därmed att villkoren i den reviderade integritetspolicyn gäller för personuppgifter som inhämtas från eller om dig via webbplatsen efter att den reviderade integritetspolicyn har publicerats. Ändringar i integritetspolicyn kommer inte att tillämpas retroaktivt på personuppgifter som Syngenta har inhämtat innan den reviderade integritetspolicyn publicerades på webbplatsen.

Läs regelbundet igenom integritetspolicyn. Du kan när som helst öppna den aktuella versionen av integritetspolicyn genom att klicka på knappen Integritetspolicy längst ned på varje sida på webbplatsen.

Medgivande

Denna integritetspolicy ingår i och är en del av gällande villkor och bestämmelser för www.syngenta.se. Genom att acceptera villkoren och använda webbplatsen godtar du att dina personuppgifter inhämtas, används och sprids på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy, dock enligt de specifika policydokument om personuppgifter som kan ha publicerats på webbplatsen. Om det finns sådana specifika dokument ska dessa gälla vid eventuell konflikt med denna integritetspolicy.

Personuppgifter som inhämtas via www.syngenta.se

Personuppgifter som du uppger

Syngenta inhämtar de personuppgifter som du uppger när du använder webbplatsen. Dessa personuppgifter kan till exempel omfatta ditt namn, namnet på ditt företag, din eller företagets postadress eller din e-postadress.
Syngenta använder de personuppgifter du uppger när du använder webbplatsen för att förmedla information, tjänster och produkter som du efterfrågar. Vi kan till exempel använda din e-postadress för att svara på kommentarer och frågor från dig. Ibland kan du registrera dig för kampanjevenemang på webbplatsen, och vi kan då använda din e-post- eller postadress för att skicka broschyrer, försändelser och evenemangsinformation.

Syngenta använder dessutom personuppgifter som inhämtas via webbplatsen för att förbättra webbplatsens innehåll och funktioner, skaffa bättre kännedom om våra kunder och marknader, förbättra våra produkter och tjänster samt marknadsföra våra produkter och tjänster till våra kunder och potentiella kunder, inklusive registrerade användare på webbplatsen. Vid enstaka tillfällen kan vi kontakta dig för att lämna information om jordbruksprodukter och -tjänster. Om du inte vill ha sådan information kan du meddela oss via vår Webmaster

Du som använder den här webbplatsen har möjlighet att delta i kurser om hur våra produkter används. Om du använder denna tjänst kommer vi i samband med det att registrera din e-postadress och kontakta dig via den.

Navigationsdata (click-stream)

Syngenta använder teknik som registrerar hur du använder webbplatsen, till exempel vilka sidor du öppnar och vilka länkar du klickar på. Denna information om webbplatsanvändning kallas click-stream eller navigationsdata. Med hjälp av navigationsdata kan vi se vad som är viktigt och oviktigt för dig. Informationen hjälper oss att avgöra vilket material och vilka funktioner som ska läggas till och vilka som ska tas bort. Dessutom hjälper den oss att fastställa om webbplatsen är användarvänlig eller om vi behöver ändra på vissa sidor och länkar. Navigationsdata är vanligen anonyma och kan inte kopplas till någon enskild person. Om några navigationsdata skulle kopplas till ditt namn behandlas de som personuppgifter.

Cookies

Vi kan inhämta information om din dator genom att installera en digital markör på den. Denna datorgenererade, unika markör kallas ”cookie” och fungerar som ett ID-kort för din dator varje gång du besöker webbplatsen. Den används för att skapa en databas med dina tidigare val och preferenser. I situationer där dessa val eller preferenser behöver inhämtas igen kan vi göra det automatiskt, vilket sparar tid och arbete för dig. Om du exempelvis har köpt en produkt en gång och sedan vill köpa samma produkt en gång till, finns dina tidigare val av storlek, färg och annat kvar och hämtas igen snabbare. Det går att göra inställningar på datorn så att cookies inte kan installeras på den. Mer information finns i din webbläsare.

Google Analytics

Den här webbplatsen utnyttjar Google Analytics, en webbanalystjänst från Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder cookies. Informationen från cookie-filen om din webbplatsanvändning (inklusive din IP-adress) skickas till Google och lagras på deras servrar i USA. Google använder informationen för att utvärdera användningen av webbplatsen, ta fram rapporter om webbplatsanvändning åt webbplatsutgivare och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och Internetanvändning. Google kan också överföra informationen till tredje part om lagen kräver det eller om den tredje parten bearbetar informationen för Googles räkning. Google kopplar inte din IP-adress till några andra uppgifter som finns hos Google. Du kan göra inställningar i webbläsaren som hindrar installation av cookies på datorn, men du kan då inte använda alla funktioner på webbplatsen.

Agri-Cast

En del av denna webbplats innehåller orientering om vädret och användningen av våra produkter via Syngenta Agronomic Services (AIS). När du använder den här tjänsten skriver du namnet på en ort eller en region i landet och får då information om vädret där och rekommendationer om användning av våra produkter. När du har använt webbsidan sparas den ort du skrev in senast med hjälp av en cookie och visas nästa gång du använder sidan. 
Syngenta kan spara all ytterligare information från användarna i syfte att använda den i modeller (arealer, grödor m.m.).
Syngenta kan använda Google Maps. 
I våra tjänster försöker vi lokalisera användarna geografiskt med olika metoder i syfte att hitta den lämpligaste mätstationen.

Överföring av personuppgifter till våra dotterbolag

Syngenta kan överföra personuppgifter som inhämtats via denna webbplats till våra dotterbolag, som kan använda informationen på samma sätt som Syngenta (dvs. i enlighet med denna integritetspolicy). Om du inte vill att Syngenta ska överföra dina personuppgifter till våra dotterbolag kan du meddela oss via vår Webmaster.

Överföring av personuppgifter till utomstående tredje part

Både Syngenta och våra dotterbolag kan överföra personuppgifter som inhämtats via denna webbplats till tredje part var som helst i världen, som agerar för eller åt Syngenta och/eller våra dotterbolag, till exempel företag som tillhandahåller supporttjänster till oss, inklusive databearbetningstjänster, eller som hjälper oss att marknadsföra våra produkter och tjänster. Dessa företag kan behöva våra besökares personuppgifter för att kunna utföra sina uppdrag. Sådana företag har inte rätt att använda uppgifterna från oss i något annat syfte än de som anges i denna integritetspolicy.

Dessutom kan det finnas andra, begränsade omständigheter där Syngenta eller våra dotterbolag kan sprida eller överföra information i våra databaser till en utomstående tredje part, till exempel om lagen kräver det, i rättsskipningssyfte, för att skydda dina eller ditt företags centrala intressen eller vid eventuell företagsförsäljning, sammanslagning, omorganisation, upplösning eller liknande.
Innan vi avslöjar personuppgifter för en tredje part kommer Syngenta i tillämpliga fall att enligt avtal förbinda denna tredje part att vidta adekvata försiktighetsåtgärder för att skydda uppgifterna mot obehörig användning och spridning. Om du inte vill att Syngenta ska överföra dina personuppgifter till tredje part enligt dessa strikta villkor kan du meddela oss via vår Webmaster.

Dataintegritet och säkerhet

Syngenta vidtar alla åtgärder som är ekonomiskt rimliga för att hålla personuppgifterna i våra databaser tillförlitliga, korrekta, kompletta och aktuella, och för att skydda våra databaser. Vi behåller personuppgifterna endast så länge som det rimligen behövs för de syften som uppgifterna inhämtats för, eller för att följa tillämpliga krav på lagenlig rapportering eller dokumentarkivering. Våra servrar och databaser skyddas av säkerhetsteknik av branschstandard, exempelvis brandväggar och lösenordsskydd. Anställda som har tillgång till personuppgifter har utbildats i att hantera uppgifterna korrekt och i enlighet med våra säkerhetsprotokoll. Vi kan inte utfärda några garantier mot förluster, felanvändning, obehörig spridning, ändring eller förstörelse av data, men vi försöker i största möjliga utsträckning att förebygga sådant.

Dataåtkomst och rättelser

Du kan ansöka om att se eller rätta dina personuppgifter som inhämtats via webbplatsen genom att kontakta ansvarig för Datasäkerhet. Uppge då information som gör att vi kan identifiera dina personuppgifter. Vi kommer att ge ett snabbt och tillbörligt svar på alla förfrågningar. Om vi kan tillmötesgå din förfrågan utan betydande kostnad så gör vi det. Vi kan dock inte rätta eller ta bort personuppgifter om detta hindras av tillämpliga krav på lagenlig rapportering eller dokumentarkivering som gäller för Syngenta.

Minderåriga

Syngenta har aldrig som syfte att inhämta personuppgifter från personer som är under 18 år. Ange inga personuppgifter om du är under 18. Om du tror att en minderårig person har lämnat personuppgifter till Syngenta ber vi dig kontakta ansvarig för Datasäkerhet. så att vi kan försöka ta bort uppgifterna ur våra databaser.

Hyperlänkar till andra webbplatser

Denna integritetspolicy gäller endast för www.syngenta.se. Syngenta och våra dotterbolag driver många olika typer av webbplatser i olika syften och i olika länder där olika lagar kan gälla. Om du besöker en annan webbplats som drivs av Syngenta eller något av våra dotterbolag, bör du titta på integritetspolicyn för den webbplatsen angående vilka personuppgifter som kan inhämtas och hur de används. 

www.syngenta.se finns hyperlänkar till webbplatser som inte drivs av Syngenta eller något av våra dotterbolag. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast som en service åt dig och implicerar inte att Syngenta tar något ansvar för tredjepartswebbplatserna eller har något samröre med de företag som driver dem. Syngenta har ingen kontroll över tredjepartswebbplatser och tar inget ansvar för deras databehandling. Du bör titta på integritetspolicyn på varje webbplats du besöker innan du använder webbplatsen eller lämnar ut några personuppgifter.

Dataöverföring till utlandet

Syngenta och våra dotterbolag har en global verksamhet. Syngenta och våra dotterbolag har anläggningar och databaser i flera olika länder. Syngenta och våra dotterbolag kan från tid till annan överföra dina personuppgifter till en databas som tillhör Syngenta, ett dotterbolag eller en tredje part i ett annat land för syften som beskrivs i denna integritetspolicy. När detta sker vidtar Syngenta alla rimliga åtgärder i enlighet med gällande lag för att skydda dina personuppgifter och hålla dem konfidentiella.

Frågor om integritetspolicyn

Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller undrar något om hur dina personuppgifter behandlas på www.syngenta.se kan du kontakta ansvarig för Datasäkerhet.

Denna integritetspolicy reviderades senast den 1 april 2011.