Tillväxtreglering med Moddus Start | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Konsten att tillväxtreglera

Tillväxtreglering

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Under en växtsäsong utsätts grödan för många påfrestningar. Hårt väder, som regn och blåst, kan bidra till att strået knäcks eller att roten ger vika. Resultatet kan bli att en fin skörd går förlorad och blir en kostsam historia. Men, ju bättre rustad grödan är för att stå emot påfrestningar – större är chansen att få ett bra slutresultat och en bra skörd.

Att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt hjälper dig att stärka din gröda. Det är behandlingstidpunkten som avgör vilken del av grödan som du får effekt på. Behandling vid rätt tidpunkt med hjälp av tillväxtreglering bidrar till att fältet är bättre rustad mot liggsäd och de andra utmaningar grödan stöter på under en säsong.

Att hitta rätt behandlingstidpunkt i ditt fält är nyckeln för att lyckas. Tillväxtreglering med Moddus Start är ett av de verktyg som hjälper till att stärka grödan från roten och upp i strået  Moddus Start stimulerar rotutveckling och förankring i jorden och är den enda tillväxtregleringsprodukten som är godkänd redan från växtstadie 25 (tidig bestockning) och fram till stadie 49 (axgången) i korn och vete.

Häng med #RÖTTERNA ut i fält!

I en serie under våren kommer vi berätta om tillväxtreglering och att hitta den rätta behandlingstidpunkten. Vi kommer under våren att följa de olika tillväxtstadierna och titta på vad en tillväxtreglering i de olika stadierna får för effekter. Var med från början!

Hör Carl-Henrik berätta om hur du ska lyckas med din tillväxtstrategi

En guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt för rätt effekt på din gröda

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Din guide som hjälper dig att tillväxtreglera

Vad är liggsäd

Häftiga regn och hårda vindar kan orsaka liggsäd i spannmålsodlingar. Stora, täta ax på långa strån ställer höga krav på stråstyrka och rothållfasthet. Vid hårda väderslag kan påfrestningarna bli så höga att strået knäcks eller att roten ger vika. Men, det finns åtgärder att vidta som effektivt förebygger risken för att drabbas av liggsäd.

Bild av Rot liggsäd

Rot-liggsäd

Hur väl en planta är förankrad i jorden beror på rotsystemets spridning och djup. Kraftiga sommarregn kan försämra jordens struktur så mycket att roten inte orkar hålla plantan upprätt. Rot-liggsäd påminner till utseendet om en rotvälta i skogen och är särskilt vanligt tidigt på säsongen. Rot-liggsäd orsakar därav de största skördeförlusterna.

Strå-liggsäd

Varje strå i en planta ska orka bära upp ett välfyllt, tungt ax. Stråets styrka och styvhet avgörs av dess diameter och tjocklek. Vanligen knäcks vete vid de första internoderna och korn strax under axet. Strå-liggsäd uppstår på grund av att strået är för svagt i förhållande till sin längd och därför inte kan stå emot väder och vind. Detta inträffar oftast senare på säsongen.

Strå liggsäd

Att tillväxtreglera vid bestockning

Att tillväxtreglera vid bestockning – stadie 25-29

Att tillväxtreglera med en tidig behandling under grödans bestockningsfas (tillväxtstadie 25-29) gynnar utvecklingen av sidoskott och ax. Stråbasen blir starkare, vilket minskar risken för rotliggsäd. 

Behandlingsbehovet avgörs av olika faktorer så som sortegenskaper, kvävegiva, jordtyp och av hur tät grödan är. 
• Stråsvaga och långa sorter ökar behovet av behandling 
• Höga kvävegivor ökar behovet av behandling
• I sent sådda och lite glesare bestånd gynnar en behandling utvecklingen av antalet sidoskott

 

Tillväxtreglering vid tidig axgång

Tillväxtreglering vid stråskjutningen – stadie 31-32

Behandling under stråskjutningen är viktig för att säkra stråstyrkan. Genom att korta och förtjocka strået, vilket vid denna behandlingstidpunkt framförallt sker på den nedre delen av strået, minskas riskerna för stråliggsäd. 

Tillväxtreglering vid stråskjutning (stadie 31-32):
• Högre effekt på reducerad strålängd jämfört med en behandling i stadie 25-29.

För att få de effekter man önskar är det viktigt att grödan är i aktiv tillväxt och inte stressad av vatten eller näringsbrist.

Tillväxtreglering vid flaggbladstadiet

Tillväxtreglering vid flaggbladsstadiet - stadie 37-49

Tillväxtreglering vid sen stråskjutning, eller flaggbladsstadiet, är viktig för att förbättra stråstyrkan i den övre delen av strået och på så sätt minska risken för stråliggsäd och axbrytning. Risken för stråliggsäd minskar genom växtreglering under stråskjutning. En senare
behandling (växtstadie 31-49) med Moddus Start eller Moddus M stärker och förkortar strået.

Tillväxtreglering vid sen axgång (stadie 37-49):
• Kan användas som en ”stoppeffekt” i en kraftigt växande gröda

Frågor och svar

Moddus Start

Varför ska jag välja Moddus Start för tillväxtreglering av spannmål och frögräs?

• Bättre timing. Moddus Start är den enda produkt som kan användas redan under bestockningen (från stadie 25), när grödan har börjat växa. För bästa effekter ska grödan ha god tillväxt och inte behandla grödor som är stressade av temperatur eller vatten- och näringsbrist.

• Kan användas under hela säsongen. Moddus Start är den enda tillväxtregleringsprodukt på marknaden som är godkänd för användning från stadie 25 till stadie 49.

• Möjlighet för fler behandlingar. Kan användas två gånger i alla spannmålssorter och i frögräs.

Kan jag blanda Moddus Start med ogräsmedel och mangan?

• Ja. I vete är Moddus Start blandbar med både gräsogräs och örtogräs-herbicider. Vid blandning med ogräsherbicider (ex Atlantis, Broadway, eller Hussar) är det viktigt att inte behandla efter bestockningstadiet (stadie 29). Blandningar med flytande mangan fungerar utmärkt. 

Kan jag minska doseringen av Moddus Start i förhållande till Moddus M?

• Ja. Moddus Start är har en ny och förbättrad formulering jämfört med andra trinexapacprodukter, Moddus Start ger 25 % bättre effekt. Det innebär att mer aktivsubstans tillförs grödan och tas upp i bladet.

• 0,3 Moddus Start = 0,4 Moddus M eller motsvarande trinexapacprodukter

Finns det bra blandningspartner till Moddus Start som ni kan rekommendera?

• Bestockningsstadie (från stadie 25 i vete, korn och råg) 
0,2 Moddus Start + 0,5 CCC är en mycket stark lösning att använda från slutet av bestockningstadiet eller vid begynnande stråskjutning i vete, korn och råg- vilket har visat god effekt så snart grödan börjar växa.

• Tidig axgång (stråskjutning stadie 30-32) och axgång (stadie 35-39)
0,2 Moddus Start + Cerone rekommenderas för att motverka att axet bryts samt bidrar till förbättras stråstyrka.

Får jag olika effekter beroende på i vilket stadie man tillväxtreglerar?

• Ja. Moddus Start påverkar tillväxten i grödan och beroende av vilket tillväxtstadie grödan befinner sig i får man således olika effekter. En tidig behandling i bestockningen kommer att stärka stråbasen samt gynna bestockning och rottillväxt. Med en senare behandling i stråskjutningen får man stråförkortande och stråförstärkande effekter.

Moddus M

Varför ska jag välja Moddus M?

• Får användas i samtliga spannmålssorter och frögräs från stadie 30. Används som enkelbehandling eller som uppföljning till en tidigare tillväxtreglering. 

• I frögräs ger kombinationen av Moddus M och Moddus Start möjlighet att förebygga liggsäd för att säkerställa att grödan står upp under blomningen och därmed säkerställa pollinering. 

Finns det bra blandningpartners till Moddus M som ni kan rekommendera?

• Tillväxtreglering vid tidig axgång i vete, korn och råg:
- 0,25 Moddus M + 0,5 CCC  är en mycket stark lösning att använda vid tidig axgång. 
- 0,2-0,4 l/ha Moddus M er en bra lösning vid stråskjutning, som en uppföljning till Moddus Start (+CCC) vid behandling i bestockningstadiet. 

• Tidig axgång (stråskjutning stadie 30-32) och axgång (stadie 35-39)
- 0,25 Moddus M + Cerone rekommenderas vid slutet av stråskjutning samt vid axgång.

Generellt för både Moddus Start och Moddus M

Under vilka förhållande kan jag använda Moddus Start och Moddus M?

• Både Moddus Start och Moddus M kan användas så snart det är tillväxt i grödan. Ju högre temperatur( upp till 20-25 grader), ju bättre tillväxt. Upptag och aktivitet i grödan sker redan när temperaturen är från  6-8 grader. 

• Bäst effekt uppnås vid behandling av grödan under en dag då temperaturen är stigande och med hög ljusintensitet. Grödan ska vara i aktiv tillväxt och inte vara stressad av exempelvis vatten och näringsbrist. 

Hur fungerar Moddus Start och Moddus M i grödan?

• De påverkar ett tillväxthormon i grödan, vilket gör att beroende på när behandlingen sker får man effekter på det som är i tillväxt just vid den tidpunkten. 

Får jag mindre andel halm om jag använder Moddus Start och Moddus M?

• Nej, den totala mängden halm reduceras inte, även om man kortar strået. Den totala biomassan är densamma då strået blir tjockare och grövre.

Blandningar med andra produkter

Behandlingstidpunkten för en tidig behandling med Moddus Start sammanfaller ofta med vårens ogräsbehandling i höstvete. På samma sätt sammanfaller svamp- och insektsbehandlingen med en senare växtreglering med Moddus Start eller Moddus M. Här följer riktlinjer för hur produkterna kan blandas.  

Tänk på att blandningar med gräsogräsmedel ska ske innan stadie 29 och grödan alltid skall vara i god kondition och aktiv tillväxt vid och strax efter behandlingen.

ProdukttypRekommendationBör ej blandas med
GräsogräsmedelModdus Start är blandbar med gräsogräsmedel som tillhör gruppen ALS-hämmare i höstvete fram till stadie 29. Senare användning och användning i andra grödor kan ge oönskad påverkan på grödan. Bör ej blandas med Event Super
Örtogräsmedel Moddus Start är blandbart med de flesta örtogräsmedlen (gäller även Moddus M)Bör ej blandas med Ally Class 
Svamp- och insektsmedelModdus Start är blandbar med alla aktuella svamp- och insektsmedel.
(gäller även Moddus M)
 
MikronäringsämnenModdus Start har god blandbarhet med mikronäringsämnen.Bör ej blandas med Mangansulfat
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av oljaOljan ska tillsättas enligt instruktion även i blandning med Moddus Start. Vid användning av oljor bör behandling vid starkt solljus mitt på dagen undvikas. 
Vid tankblandning av Moddus med produkter som kräver tillsats av vätmedelVätmedlet skall tillsättas i tankblandningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattning: 
Moddus-produkterna kan enkelt blandas med ett stort antal produkter förutsatt att grödan är i aktiv tillväxt och i god kondition förutom Ally® Class  (Karfentrazonetyl), Event Super® (Fenoxaprop-P) eller Mangansulfat-produkter.

Ally® class är registrerat varumärke hos DuPont 
Event
® Super  är registrerat varumärke hos Bayer Crop Science

Registrering och dosering

GrödaStadieAntal behandlingarBehandlingsintervallMaxdosVillkor
VETE25-4927 dygn0,3 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,3 l produkt/ha och säsong
KORN25-4927 dygn0,6 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,6 l produkt/ha och säsong
RÅG25-4927 dygn0,5 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,5 l produkt/ha och säsong
RÅGVETE25-4927 dygn0,5 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,5 l produkt/ha och säsong
HAVRE25-3227 dygn0,4 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,4 l produkt/ha och säsong
GRÄSFRÖ30-4927 dygn0,8 l/haTotala dosen får maximalt vara 0,8 l produkt/ha och säsong

Blandningar med andra tillväxtregleringsmedel

Moddus är en stark tillväxtreglerare som kan användas utan att blandas med andra medel men i vissa situationer kan blandningar med andra stråförkortningsmedel ge fördelar.

Blandning med Cycocel® Plus  

Moddus Start kan blandas med Cycocel i vete, råg, rågvete och gräsfrö. Blandningen ger en förbättrad långtidseffekt och en säkrare stråförkortning jämfört med att köra produkterna var för sig. 
Observera att Cycocel kräver en högre temperatur än Moddus Start. 

Vid blandning av de båda produkterna att 0,1 l Moddus ersätts med 0,5 l Cycocel.

Blandning med Cerone® *

Vid sen tillväxtreglering, när flaggbladet är fullt utvecklat, kan Moddus blandas med Cerone. 
Blandningen god effekt mot stråbrytning i de översta internoderna men kräver en hög temperatur vid behandlingstillfället samt att grödan är i mycket god kondition för att inte orsaka skador. 

*Använd inte högre doser än 0,2 l Moddus + 0,2 l Cerone.

Användning och restriktioner

En vanlig missuppfattning är att det är krångligt att använda tillväxtreglering på grund av restriktioner hos förädlingsindustrin. Men i den absoluta majoriteten av spannmålvolymen finns inga sådana restriktioner. 

Viss förädlingsindustri, bland annat viss kvarnindustri och destilleringsindustri, godkänner inte tillväxtreglering, men det utgör bara en liten del av volymen. 

Till foder, bryggeri och energi etanol, som utgör majoriteten av volymen i Sverige finns inga restriktioner.

Kolla ditt kontrakt om du känner dig osäker!

Schemat visar en översikt över olika användningsområden

Vissa odlingskoncept kan ha särskilda restriktioner, kolla ditt kontrakt om du är osäker

Moddus Restriktioner

Video

Häng med #RÖTTERNA ut i fält!

Här samlar vi alla våra video om tillväxtreglering. I en serie kommer vi berätta om tillväxtreglering och att hitta den rätta behandlingstidpunkten. 

Vi kommer följa de olika tillväxtstadierna och titta på vad en tillväxtreglering i de olika stadierna får för effekter. Att hitta rätt behandlingstidpunkt i ditt fält är nyckeln för att lyckas!

Följ också med på vår Facebook-sida Syngenta Sverige och på vår Youtube-kanal. Och- vi vill gärna se mer från dig. Dela gärna dina egna bilder och erfarenheter på på vår Facebook-sida med taggen #RÖTTERNA. 

Tillväxtreglering under rådande väderläge - det här bör du tänka på nu

Det varma och torra väderläget som råder på många platser runt om i Sverige gör att man bör se över hur man ska använda tillväxtreglering. På många fält driver värmen på grödornas tillväxt mycket fort och risken för skador av en tillväxtreglering ökar. 

Om man kan vänta med att behandla tills efter ett regn är detta att föredra. I många fall är det stor risk att grödorna växer förbi sitt optimala utvecklingsstadie innan vi får ett väderomslag. I dessa fall får man gör en bedömning av hur grödan mår och anpassa insatsen efter det. 

Minska dosen av tillväxtreglerare, Moddus start max 0,2l/ ha i stråsäd. Behandla sena kvällar och nätter då vi har lägre temperaturer och undvik flera preparat i tankblandning.

Det allra viktigaste att tänka på är att man har god tillväxt i plantan och att plantan inte lider av någon stress.  Hör Carl-Henrik berätta mer om situationen i fälten just nu samt läs mer om tillväxtreglering här:

En guide som hjälper dig att tillväxtreglera vid rätt tidpunkt för rätt effekt på din gröda

Tillväxtreglering - hur gör jag?

Din guide som hjälper dig att tillväxtreglera

Se tidigare videos här