Uppdatering från Höstveteresan – status vecka v. 18 - v. 19 | Syngenta

You are here

Uppdatering från Höstveteresan – status vecka v. 18 - v. 19

Nyhet - Höstveteresan
09.05.2018

Nu har våren kommit verkligen kommit. Tillväxten är igång på alla tre gårdarna i höstveteresan. Vi har kollat statusen på dem alla tre under slutet av vecka 18 och början av veckan 19. 

Ogräsbekämpat och klart hos Ola

Hos Ola Perssion i Vallkärra är grödan nu inne i begynnande stråskjutning, och ogräsbekämpningen är färdig. Grödan har fått gödning. I fältet där vår kamera står finns också en nollruta för kväve. Den vittnar om att grödan reda tillgodogjort sig en hel del av det tillförda kvävet. Grödan är mycket frisk och vi hittar inga betydelsefulla angrepp av sjukdomar i den ännu. 

 

Höstveteresan vecka 18 hos Ola

Höstveteresan vecka 18 hos Johan

Svartpricksjuka hos Johan – snart dags för säsongens första växtskyddsåtgärd

I Johan Klostergårds vete på Fimmerstad egendom utanför Töreboda är det snart dags för en kombinerad ogräsbekämpning och första insats med tillväxtreglering för att hjälpa det sent sådda vetet att få något extra sidoskott. Eftersom det redan finns gott om svartpricksjuka på vetets nedersta blad kommer Johan också att göra en tidig insats med svampmedel. Johan planerar att använda Folpan® i den första behandlingen. Folpan® tillhör inte de mest kraftfulla medlen mot svartpricksjuka men har ett eget verkningssätt vilket gör att det är ett bra val ur resistenssynpunkt. Förhoppningsvis räcker behandlingen till för att sakta ner utvecklingen av sjukdomen så att grödan hålls någorlunda frisk fram till nästa behandling med svampmedel; som Johan i nuläget planerar att göra med då flaggbladet kommit fram och då med betydligt kraftigare produkter än nu i den första behandlingen. (Folpan är registrerat varumärke hos ADAMA Northern Europe B.V).

Friskt vete med enstaka symptom av svartpricksjuka i Östergötland – ingen behandling motiverad. 

Hos Hans-Erik Lorin på Renstad utanför Väderstad är vetet snart inne i stråskjutningen. Det är snart dags att göra den första behandlingen mot ogräs men när vi var där var det fortfarande för blött i fältet och den nya självgående sprutan fick stå stilla på ladugårdsplanen. I samband med ogräsbehandlingen kommer Hans-Erik också att göra en behandling med tillväxtreglering för att hjälpa grödan att slå ut lite bättre efter den kalla hösten och långa vintern. Vi kunde hitta enstaka angrepp av svartpricksjuka i grödan men det var för lite för att en behandling skulle vara motiverad i nuläget.

Höstveteresan vecka 18 hos Hans-Erik

Kommentarer - olika delar av landet och olika strategier. 

Trots att höstvete ofta betraktas som en relativt enkel gröda att odla kan vi redan nu se hur odlingen optimeras och att odlarna börjat behovsanpassa sina åtgärder till säsongens förutsättningar och marknaden. Vetet är tunnast och längst kommet i Olas fält, och behovet av tidig tillväxtreglering var sannolikt störst där, trots det har Ola valt att inte tillväxtreglera vetet eftersom hans kunder efterfrågar vara som inte stråförkortats. Däremot kommer de båda mellansvenska odlarna att tillväxtreglerar eftersom grödan är något tunn på båda platserna och tiden som grödan har på sig att bestocka sig sannolikt blir kort eftersom våren är sen. Bara en av de tre lantbrukarna kommer att göra en tidig svampbehandling av sitt vete och det görs på grund av att grödan är hårt angripen av svartpricksjuka där och ett tydligt behov finns. Det visar hur långt den svenska lantbrukarkåren kommit med behovsanpassning av sina växtskyddsåtgärder. Bra tycker vi!