Första kvävegivan till Hyvido höstkorn – fånga skördepotentialen i år! | Syngenta

You are here

Första kvävegivan till Hyvido höstkorn – fånga skördepotentialen i år!

Nyhet - Utsäde
15.03.2019
bilden är tagen i Billeberga den 14 mars, Mercurioo sådd med 134 kärnor/m2)

Efter en gynnsam sådd, följd av en mild höst och vinter, är nu Hyvido-fälten frodiga med kraftiga och rikligt bestockade plantor som gör det rimligt att våga tro på en hög skörde. Det är nu dags att lägga fast sin gödslingsstrategi, vilken bör gå ut på att i kombination med växtskyddsinsatser och tillväxtreglering försöka ta tillvara den potential som bestånden skvallrar om i dagsläget. 

Första kvävegivan skall alltid ut tidigt, eftersom höstkorn har ett mycket snabbt utvecklingsförlopp på våren. Från och med nu är det alltså aktuellt att ge sig ut med första kvävegivan så fort fälten är farbara. Tack vare den gynnsamma hösten uppnådde flertalet Hyvidofält färdig bestockning (>6 skott per planta) innan vintern vilket innebär att 1:a givan kan begränsas till ca 1/3 av planerad total N-giva. Fält som eventuellt etablerats sent och endast uppnått ca 3 skott per planta kan nu få ca ½ den planerade totalgivan.

Plantutvecklingen går därefter snabbt och 2:a givan skall vara på plats i tidig stråskjutning – normalt ett par veckor efter 1:a givan. Gör vid denna tidpunkt en uppskattning av skördenivån i syfte att hamna så rätt som möjligt med den totala kvävegivan. Vid en förväntad hög skörd (9-10 ton/ha) kan ca 170-180 kg N/ha vara ett riktvärde – för skördenivåer därunder minskas kvävegivan med ca 15-20 kg N/ha för varje ton lägre skörd.

Kom också ihåg svavel- och mangantillförsel – svavel via gödslingen, motsvarande ca 1/10 av N-tillförseln samt mangan via sprutning. Speciellt uppmärksam på eventuell manganbrist skall man vara på lätta jordar och jordar med högt pH. I år bör man dessutom överväga tillväxtreglering i stråskjutningsfasen för att tillvarata skördepotentialen. Frodiga och täta bestånd sätter alltid stråegenskaperna på tuffa prov eftersom de 6-radiga axen innehåller många kärnor och blir tunga.