Klumprotsjuka – ett växande problem | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Klumprotsjuka – ett växande problem

Nyhet - Utsäde
01.01.2016

Klumprotsjuka är en av de allvarligaste sjukdomarna i svensk rapsodling. Resistenta sorter möjliggör odling på smittad mark.

Klumprotsjuka är en av de allvarligaste sjukdomarna i svensk rapsodling och kan orsaka total skördeförlust vid kraftiga sjukdomsutbrott. Sjukdomens utbredning ökar i både Sverige och i Danmark, och i Danmark uppskattas nu andelen smittad åkermark till ca 10%. 

De ovanjordiska symptomen av klumprotsjuka är diffusa och kan lätt förväxlas med allmänna symptom av näringsbrist, torka eller syrebrist och smittan riskerar att förbli oupptäckt till dess att ett totalt utbrott är ett faktum. Effektiva kontrollåtgärder för att bekämpa klumprotsjuka i etablerad gröda saknas. Det är därför av yttersta vikt att smittade fält indentifieras i god tid före sådd så att en resistent sort kan väljas. Ryck upp rapsplantor och ogräsplantor av de mottagliga ogräsen spillraps, lomme, penningört, backtrav och åkersenap och kontrollera om rötterna har symptom av klumprotsjuka. Ett annat sätt att kartlägga risken för klumprotsjuka är att göra en biologisk markkartering. Om fältet är infekterat av klumprotsjuka: välj en klumprotresistent sort. 

Resistenta sorter gör det möjligt att odla raps på smittad mark. I Syngentas klumprotresistenta hybrid SY Alister kombineras god motståndskraft mot klumprotsjuka med ett antal goda odlingsegenskaper. SY Alister har även hög avkastning som i försök visats ligga i nivå med Excalibur när sorterna testats på frisk mark. Även om SY Alister har en god resistens bör den inte odlas oftare än vart tredje år. Frågan om att odla resistenta sorter på frisk mark för att minska risken för uppförökning av en latent marksmitta diskuteras på flera håll i Europa. Odling av resistenta rapssorter bidrar inte till uppförökning av marksmittan förutsatt god ogräskontroll¹.
 
SY Alister kan köpas hos Gullviks.  

Bildtext: Odling av raps på klumprotsmittad mark. Till vänster om linjen odlas SY Alister och till höger odlas en mottaglig sort som drabbats hårt av klumprotsjuka och utvintrat.

 

SY Alister – odlingsegenskaper:

 • Mycket vinterhärdig
 • Snabb tillväxt under hösten
 • God motståndskraft mot själksträckning
 • Fungerar bra vid både tidig och sen sådd

Sju åtgärder för minskad utbrottsrisk

Klumprotsjuka har en mycket komplex biologi och mycket är fortfarande okänt om vilka faktorer som avgör när den bryter ut. Vilsporerna är mycket långlivade och smittan kan finnas kvar i marken i 20 år efter ett angrepp. Undvik därför i möjligaste mån att få in, uppföröka och sprida klumprotsjuka på din gård. Klumprotsjukans vilsporer sprids med jord och skörderester från infekterade fält. 

Följande sju odlingsåtgärder rekommenderas för att minska risken för klumprotsjuka:

 • Undvik att odla raps eller andra mottagliga grödor oftare än vart 4-5 år.
 • Väljs den högavkastande, klumprotresistenta höstrapshybriden SY Alister.
 • Rengör maskiner och jordbearbetsningsredskap när de förflyttas mellan fält för att minska spridning av infekterad jord och skörderester.
 • Gör en biologisk markkartering och kontrollera mottagliga ogräs efter symptom för att undvika odling av mottagliga rapssorter på smittad mark.
 • Bekämpa de mottagliga ogräsen lomme, penningört, åkersenap, backtrav och spillraps noga. Genomför bekämpningen på hösten innan nya sporer av klumprotsjuka hinner bildas i ogräsens rötter.
 • Dränera fälten och/eller odla raps på fält med god dränering. Ett torrt fält hämmar sporernas förmåga att röra sig i marken och infektera rötterna.
 • Kalka vid behov och upprätthåll ett gott mark-pH 

__________________________________
¹ Hwang et al. (2013) Effect of susceptible and resistant canola plants on Plasmodiophora brassicae resting spore populations in the soil. Plant Pathol. 62,404-412.