Aktuellt om höstbehandlingar i stråsäd och persikbladlus i höstraps | Syngenta

You are here

Aktuellt om höstbehandlingar i stråsäd och persikbladlus i höstraps

Nyhet - Växtskydd
11.10.2016

Höstbehandling mot ogräs i stråsäd

Nu är sådden till stor del avslutad och på en del håll har det kommit regn under den senaste tiden och det är väldigt många som höstbehandlar mot ört- och gräsogräs. Den torra hösten gör att förhållandena för höstbehandlingar är lite annorlunda i år och vi får många frågor om Boxer. Nedan kan ni läsa om svaret på några av dem.

Kan jag köra Boxer i perioder med nattfrost?

Behandling i perioder med nattfrost skall undvikas. Den nattfrost som varit på många håll i Sverige hitintills med endast någon timme med temperaturer runt eller strax under 0°C är dock inga problem. Den varma temperaturen under dagarna gör att ogräsen fortfarande växer snabbt. Undvik behandling på frostbelagda blad.

Jag sådde tidigt och min gröda har blivit stor. Kan jag fortfarande köra Boxer?

Ja. Boxer är skonsam mot grödan och användningen är tillåten fram till och med begynnande bestockning (BBCH 21). Tänk på att Boxer är mest effektiv mot små ogräs. Det torra vädret innebär att många ogräs inte ännu inte grott eller att ogräsen kommer upp i omgångar. 

Hur stora ogräs klarar Boxer?

Boxer är mest effektiv mot groende och små ogräs. Behandling på jorden innan ogräsen gror ger effekt när de väl gror. Man bör därför sträva efter att behandla så tidigt som möjligt eller när huvuddelen av ogräsen gror. Flera av gräsogräsen, som ofta är nyckelogräs för Boxer-behandlingen, är mottagliga fram tills de har 2-3 blad. Detta gäller bland annat vitgröe och åkerven. Renkavle måste däremot bekämpas senast i 1-bladsstadiet för att Boxer ska fungera bra.

De torra förhållandena som rådigt har inneburit att många ogräs som gror i markytan ännu inte grott eller gror nu efter regnen. Ogräs som har större frön och som kan gro vid såbotten, där det ofta funnits fukt, har däremot kommit upp. Det innebär att vi ofta ser att ogräs såsom spillraps och blåklint kommit upp ungefär samtidigt som grödan och blivit stora medan många gräsogräs såsom renkavle, åkerven och vitgröe inte kunnat gro i den torra markytan. Mot de ogräsen som fortfarande är små har Boxer eller Boxer + Diflanil eller Legacy fortfarande fullgod effekt. Hur man kan bekämpa ogräs som blivit för stora skriver vi mer om nedan.

Såhär ser det ut på många ställen i år. Ogräsen gror i omgångar. Många ogräs som gror ytligt har inte kunnat gro i den torra markytan medan ogräs som kan gro från större djup har fått fukt och kommit upp samtidigt som grödan. På bilden ser vi spillraps som grott tidigare medan vitgröe, våtarv och åkerven grott i ett senare stadium. Boxer eller Boxer + Diflanil eller Legacy har full effekt mot de små ogräsen men behöver hjälp mot de större ogräsen.

Hur bekämpas ogräs som blivit för stora för Boxer?

För att klara de ogräs som blivit för stora kan Boxer blandas med bladverkande herbicider som:
Event Super (mot renkavle, rajgräs, åkerven m.fl.) Lexus 50 WG (mot spillraps, blåklint, vallmo, åkerven, renkavle m.fl.) eller Atlantis (mot vitgröe, renkavle, åkerven m.fl.). Blandningarna med Boxer ger en god och säker effekt mot både tidigt grodda ogräs och ogräs som ännu inte kommit upp. Tillsätt olja enligt varje produkts rekommendation. Ingen av dessa blandningar får användas i höstkorn.

Både Atlantis och Lexus 50 WG tillhör gruppen ALS-hämmare. Om de används på hösten bör man undvika användning av herbicider med samma verkningsmekanism på våren för att minska risken för resistens mot dessa. Blandningen med Event Super, som har en annan verkningsmekanism, är därför att föredra på platser där ogräsfloran passar för denna.

Jag har bladlöss. Kan jag bekämpa dem samtidigt som jag gör min höstbehandling mot ogräs?

Ja. Boxer har mycket god blandbarhet med många produkter och kan blandas med aktuella insektsmedel som t.ex. Karate.

Kan den varma hösten vara anledning till oro över insektsproblem i höstrapsen?

År 2016 har varit ett av de mest intensiva insektsåren på länge. Det är mycket prat om rödsotvirus i höstsäd, något som vi fick upp ögonen för under katastrofåret 2014. Internationellt sett finns även stora problem med bladlöss och virusöverförd smitta i höstraps. I höstrapsen är det främst persikbladlusen som orsakar problem då de kan sprida viruset TUYV (Turnip Yellow Virus). Man rapporterar just nu om kraftig förekomst av persikbladlus i vårt grannland Danmark och vi på Syngenta är oroade för att de kan förekomma även i Sverige. Det rapporter om kraftigt smittade höstrapsfält i Sverige från bl.a. 2003, och då var rapsutsädet insekticid betat på många håll så det finns en risk att det kan förekomma i Sverige. Det vore mycket olyckligt om vi låter smittan sprida sig i höstrapsen då det riskerar att medföra stora förluster. Därför uppmanar vi till uppmärksamhet och rekommenderar att ni tittar om ni har persikbladlus i era fält nu i höst.

Kontakta gärna oss på Syngenta om ni hittar persikbladlus i fält. Vi är mycket intresserade av att följa utvecklingen i Sverige.

 


Kontakta gärna oss på Syngenta om ni hittar persikbladlus i fält. Vi är mycket intresserade av att följa utvecklingen i Sverige.

Carl-Henrik Ljung
Sales and Field Technician Sweden
Mobil 0702 35 79 03
E-post: [email protected]

Carl Henrik Ljung

Oskar Björling
Sales and Field Technician Sweden
Mobil 0734 43 71 45
E-post: [email protected]