Amistar godkänd för användning i allt oljelin | Syngenta

You are here

Amistar godkänd för användning i allt oljelin

Nyhet - Växtskydd
13.03.2017
Oljelin

Sveriges Frö och oljeväxtodlare (SFO) har ansökt och beviljats en UPMA för att använda Amistar i oljelin. Registreringen tillåter 1 behandling per år med den högsta tillåtna dosen 1,0 l Amistar per hektar. Behandlingstidpunkten är från full blom till avslutad blomning (DC 65-69).

En UPMA (produktgodkännande för mindre användningsområde) har även funnits sedan tidigare, men restriktionen att presskakan endast fick användas för tekniskt ändamål är borttagen i den nya ansökan. Det innebär att Svenska linodlare likt sina utländska kollegor nu har möjlighet att höja skörden genom att bekämpa svampsjukdomar i linodlingen.

Erfarenheter från Sverige.

Behandlingen med Amistar i oljelin testades av Sveriges frö och Oljeväxtodlare, Svensk Raps, under i ett försök i Östergötland år 2010. Försöket visar tydligt att en behandling med Amistar under senare delen av blomningen ger en stor skördeökning som mer än väl kompenserar för kostnaden för behandlingen. 

Dosen 1,0 l Amistar per hektar gav högre merskörd och behandlingsnetto än 0,5 l Amistar per hektar. Senare behandlingen, vid avslutad blomning, gav större merskörd jämfört med den tidigare behandlingstidpunkten. I försöket var den senare behandlingstidpunkten bättre än den tidiga, och full dos var bättre än halv dos vid båda tidpunkterna - både med hänseende till skördens storlek och ekonomiskt utfall. 

Den merskörd som redovisas i försöket från Östergötland visar att en behandling vid sen blomning ger en inkomst som täcker hela preparatkostnaden och dessutom en positiv nettoinkomst, detta vid ett linpris på 3,50 kr/kg, och preparatkostnad från jordbruksverkets bekämpningsrekommendationer 2016. 
Vattenhalten påverkades inte nämnvärt av behandlingarna i försöket.

Rekommendation för användning av Amistar i lin 2017.

Rekommendationen är att använda 1,0 l Amistar per hektar under den senare delen av blomningen för bekämpning av Alternaria i oljelin.

Försöksresultat

Intäkt, preparatkostnad och behandlingsnetto för behandlingar med olika doser och behandlingstidpunkter med Amistar i lin jämfört med obehandlat i ett försök i Östergötland år 2010.
Skörd för olika doser och behandlingstidpunkter med Amistar i Lin jämfört med obehandlat i ett försök i Östergötland år 2010.