| Syngenta

You are here

Varje skörd är starten på en ny

Allt du behöver veta om ogräs

Strategi mot ogräs - hur gör jag?

Ogrästest

Gör ett ogrästest

Se hur DU kan uppgradera din ogrässtrategi genom ett test i bara 3 steg

Allt handlar om att applicera integrerad bekämpning. Integrerad ogräsbekämpning innebär att man kombinerar kemisk och icke-kemisk bekämpning.

Det gör du genom att: 

 • Variera växtföljden 
 • Växla mellan olika ogräsmedel och preparat 
 • Bearbeta jorden på ett korrekt sätt 
 • Växla mellan olika dosnivåer 
 • Hantera fröbanken på ett korrekt sätt, till exempel genom att välja den jordbearbetning som passar din verksamhet 
 • Kombinera så många verkningssätt som möjligt över din växtföljd 
 • Ständigt växla mellan de olika åtgärderna listade ovan 
 • Implementera åtgärderna vid rätt tillfälle och tidpunkt 

För att motverka herbicidresistens är den enskilde lantbrukarens kunskap om att ta fram en långsiktig strategi det allra viktigaste.

HUR PÅVERKAR OGRÄS MIN SKÖRD?

 • 5 plantor av flyghavre per kvadratmeter ger 5 % mindre skörd. 
 • 13 plantor av renkavle per kvadratmeter ger 5 % mindre skörd. 
 • 15 plantor av kvickrot per kvadratmeter ger 5 % mindre skörd. 
 • 15 plantor av åkerven per kvadratmeter ger 5 % mindre skörd. 
Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Höst och vårbehandling 

För en kraftfull och uthållig gräsogrässtrategi mot bland annat renkavle, åkerven, flyghavre och kvickrot i höstvete, råg och rågvete: 

Höstbehandling

Vi rekommenderar att du höstbehandlar med vår produkt Boxer, som är basen i en framgångsrik ogrässtrategi. BOXER kan rå på både gräsogräs och en hel del örtogräs och ska för bästa effekt användas i så tidigt skede som möjligt, gärna i stadie 09–11. 

Vårbehandling

Om det finns gräsogräs kvar efter höstbehandlingen rekommenderar vi en uppföljning av höstbehandlingen med AVOXA på våren. Genom att kombinera BOXER och AVOXA har du redan använt tre olika aktiva substanser med olika verkningssätt, tack vare AVOXA:s unika kombination av ACCase-hämmare och ALS-hämmare. 

När du väljer AVOXA för din vårbehandling, särskilt vid användning tillsammans med en höstbehandling med BOXER och i kombination med icke-kemiska åtgärder för att bekämpa ogräs, får du en kraftfull, långsiktigt hållbar och pålitlig effekt mot herbicidresistenta gräsogräs.

Varför är det så viktigt att ha en strategi mot resistens?

Vad händer om jag inte har det?  

Det finns både kortsiktiga och långsiktiga förluster i att ignorera faran med herbicidresistens.  

KORT SIKT:

handlar det om att man riskerar en lägre skörd och ett besvärligt skördearbete när resultatet av ogräsbekämpningen inte fungerar.

LÅNG SIKT:

betyder att en långt gången utveckling av herbicidresistenta ogräs påverkar markens produktionsförmåga. Det innebär att det begränsar valmöjligheterna när det gäller till exempel växtföljd och jordbearbetning.

Ogräs konkurrerar mot skörden vad gäller ljus, vatten och näring och det är en stor konkurrensfördel inom lantbruket att fortfarande ha möjlighet att flexibelt kunna använda herbicider.  

Resistens kan därför förstöra de små marginaler som lantbrukare redan har. Att herbicidresistens hos besvärliga ogräs såsom renkavle kan leda till allvarliga och långdragna konsekvenser innebär att det är ett problem som bör tas på största allvar. 

Att ha en välfungerande bekämpningsstrategi som sträcker sig över en längre tid är nyckeln till att hålla produktionen kostnadseffektiv och åkermarken säker och produktiv. 

Syngentas ambition är att alltid bidra med kunskap om hur resistens kan motverkas. Kontakta gärna våra återförsäljare eller vår support för att diskutera hur du kan förbättra din strategi. 

Tustrups Gård

Ogräs ska inte stoppa en hög skörd

En serie om en effektiv ogrässtrategi - från planering till skörd

Vad är herbicidresistens?

Herbicidresistens är en medfödd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset.  

Det är en förändring i ogräspopulationen, vilket gör att det bekämpningsmedlet som tidigare fungerat inte längre har samma effekt. 

Det finns två olika typer av resistens: 

METABOLISK RESISTENS – en förmåga som ogräset utvecklar som till exempel innebär att ogräset bryter ner ogräsmedlet snabbare eller förhindrar att medlet tas upp i växten. Resistensutbyggnaden sker stegvis och processen är långsam. 

TARGET SITE RESISTENS – betyder att det förändrar målenzymet i varje ogräsplanta, därmed förändras ogräset väldigt fort. Man kan snabbt se en stor skillnad på icke-resistenta och resistenta enskilda plantor i ogräspopulationen. 

Vissa ogräsmedel är mer känsliga för den ena typen av resistens, medan andra medel är mer känsliga för den andra. Men vad båda typer av resistens har gemensamt är att det sker en förändring från normalt ogräs till ett resistent ogräs – och det är något man som lantbrukare absolut vill undvika. 

Upprepad användning av ogräsmedel, utan att implementera rätt strategi, kan leda till att ogräsmedlet blir mindre effektivt och att ogräset bygger upp en resistens. Till slut tappar medlet all effekt och ogräset kan spridas fritt. 

Hur ser jag resistens?  

 • Du hittar levande plantor bredvid döda plantor av samma sort. 
 • Effekten av ett ogräsmedel försämras med tiden, utöver vad som kan förklaras av naturliga variationer. 

Varför är det bra att kombinera olika verkningssätt? 

För att fördröja utvecklingen av resistens är det viktigt att se över sin ogrässtrategi. Och ett sätt att fördröja resistensutvecklingen är att blanda och växla mellan olika produkter med olika verkningsmekanismer genom sin växtföljd. 

När det gäller problem med resistenta gräsogräs har vi på Syngenta gjort det extra enkelt för dig att kombinera olika verkningssätt vid ogräsbekämpning i vete, råg och rågvete på våren. Vi har nämligen utvecklat AVOXA, som med sina två kraftfulla aktiva substanser kombinerar de två verkningssätten ACCase-hämmare och ALS-hämmare i en och samma produkt. Det innebär att du i nästan alla lägen får en mer uthållig ogrässtrategi genom förbättrade anti-resistensegenskaper mot gräsogräs, jämfört med om någon av de aktiva substanserna används var för sig så som de gjort i tidigare marknadsstandarder. Detta gäller för samtliga gräsogräs där de båda aktiva substanserna har överlappande effekt såsom renkavle, åkerven, rajgräs, flyghavre med flera. 

Både ACCase-hämmare och ALS-hämmare har ungefär samma inneboende resistensrisk. Men genom att kombinera dem i en produkt minskar man risken för att det enskilda ogräset ska bygga upp en resistens mot det ena verkningssättet. Man gör det alltså svårare för ogräset att anpassa sig och minimerar därmed risken att bygga upp resistens.

Ny molekyl med unika egenskaper för bekämpning av flyghavre och gräsogräs

Vad är pinoxaden? 

ACCase-hämmare har använts länge och är ett känt verkningssätt när det kommer till att bekämpa gräsogräs. Idag finns där ett antal olika aktiva substanser, men nu har vi på Syngenta utvecklat PINOXADEN (PXD), en helt ny aktiv substans på den svenska marknaden. 

Med PXD får du en bredverkande och kraftfull molekyl som möjliggör pålitlig bekämpning av flyghavre. Dessutom tillhör PXD den helt unika kemiska undergruppen DEN. DEN betyder att trots att den aktiva substansen ingår i verkningssättet ACCase, är den inte alltid fullständigt korsresistent mot andra ACCase-hämmare. Därför kan PXD verka även där andra ACCase-hämmare inte längre har effekt, vilket gör det till det optimala växtskyddet för bekämpning av gräsogräs såsom renkavle eller åkerven. 

Vad händer med ogräset? 

Plantans upptag av PXD sker till större delen genom dess gröna delar och transporteras därefter aktivt till plantans tillväxtpunkt. Behandlade ogräsplantor slutar växa strax efter behandling, och bladen ändrar färg till röd-rosa. Efter ca 20 dagar börjar strå och bladbaser att ruttna och lossnar lätt från bladslidan. PXD påverkar enzymet Acetyl CoA Carboxylase (ACCase) som i sin tur förhindrar syntesen av fettsyror, en vital process vid syntesen av cellmembran. 

I vilken produkt finns pinoxaden? 

Den aktiva substansen PXD hittar du i vår produkter AVOXA och AXIAL 50 EC. Båda produkterna har en användarvänlig formulering som inte kräver extra tillsatsmedel och underlättar därmed arbetet vid påfyllningen av sprutan. AVOXA och AXIAL 50 EC är även unikt blandbar med andra växtskyddsmedel, jämfört med andra ogräsmedel med samma verkningsmekanism, vilket bidrar till ett mer effektivt växtskyddsarbete under säsongen.  

PXD är framförallt kraftfull mot flyghavre och ger en väldigt pålitlig effekt. I princip möjliggör den, tillsammans med en välutformad strategi, att man kan utrota flyghavren på sikt.  

Men PXD är även kraftfull mot andra gräsogräs, såsom åkerven, renkavle, kärrgröe och hönshirs där möjligheten att använda en ny kemisk undergrupp inom ACCase-segmentet i många fall kan bidra till en mer uthållig bekämpningsmedelsstrategi genom minskad resistensrisk.

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

Axial 50 EC

Unik och pålitlig flyghavrebekämpning

AXIAL 50 EC - en ny nivå av effektiv flyghavrekontroll för svenska lantbrukare

AVOXA och AXIAL 50 EC

För att hålla ogräsbestånden nere är det viktigt med en bra och effektiv ogrässtrategi. Nu finns två nya ogräsprodukter som innebär nya möjligheter för svenska spannmålsodlare- AVOXA och AXIAL 50 EC

Båda produkterna innehåller den nya aktiva substansen Pinoxaden som kommer från Syngentas egen forskning och utveckling, och är en helt ny aktiv substans på den svenska marknaden. Pinoxaden är en ACCase-inhibitor, men tack vare att den tillhör en egen kemisk undergrupp är Pinoxaden mindre känslig för vissa typer ogräsresistens, jämfört med liknande aktiva substanser.

AVOXA

Med den nya produkten AVOXA finns ett nytt kraftfullt ogräsmedel för vårbehandling mot renkavle och flyghavre äntligen på den svenska marknaden för svenska lantbrukare! 

AVOXA är dessutom praktisk att använda och stabil under varierande förhållanden. Med AVOXA finns allt i samma förpackning som en flytande formulering. Det finns inte några restriktioner för vilken gröda som får sås efter behandling med AVOXA, vilket innebär att du kan planera fritt för efterföljande gröda

Avoxa  Kraftfull ogräsbekämpning 

Avoxa  Ett praktiskt alternativ 

Avoxa  Pålitlig i alla lägen

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

AXIAL 50 EC

AXIAL 50 EC innehåller den unika aktiva substansen Pinoxaden, som genom sin utmärkta systemiska verkan effektivt bekämpar hela ogräsplantan, inklusive rot och sidoskott. AXIAL 50 EC ger därför mindre risk för att undertryckta plantor av t.ex. flyghavre blir kvar efter bekämpning jämfört med andra produkter på marknaden. 

UNIK

PÅLITLIG

ENKEL att använda

AXIAL 50 EC är det självklara valet som besegrar flyghavre och gräsogräs!

Frågor och svar om ogräsresistens

Hur ser utvecklingen för ogräsresistens ut i Sverige? 

För dom flesta vanligaste ogräsen i fält i Sverige är resistens mot ogräsmedel inget stort problem. Men det finns ogräsarter där situationen är annorlunda. I Sverige är det framförallt för renkavle som utvecklingen av resistens är problematisk. Det finns enstaka platser där resistensen redan är såpass utbredd att inga tillgängliga produkter fungerar fullt ut. 

Vilka utsikter finns för att få tillgång till helt nya verkningsmekanismer som kan stoppa ogräsresistensen i Sverige? 

Under den närmaste framtiden ser det inte ut att komma några helt nya verkningsmekanismer. Samma situation gäller även internationellt. 

Det dyker upp nya aktiva substanser men som tillhör redan existerande grupper av verkningsmekanismer. I Sverige bör fokus ligga på att uthålligt hantera de aktiva substanser som finns på marknaden. Det gör man bäst genom att växla mellan produkter med olika verkningsmekanism. 

Det bästa sättet att ta reda på vilken verkningsmekanism en viss produkt har är att läsa på etiketten och/eller i jordbruksverkets rådgivningsbroschyr ”Kemisk ogräsbekämpning”

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!

Hur kan man bäst hantera de produkter som finns tillgängliga för att förebygga resistens? 

Nyckeln till att motverka herbicidresistens kan sammanfattas med orden:

 • Förebyggnad
 • Mångfald 

Det är viktigt att arbeta förebyggande, det vill säga att tänka på resistens redan innan den har blivit ett problem. När resistens väl uppkommit är det mycket svårt att bli av med den. 

Detta gör man som lantbrukare genom att utföra en mångfald av åtgärder. Det betyder att oman som odlare bör använda så många olika metoder som möjligt för att bekämpa det aktuella ogräset, både kemiska och icke kemiska. 

För den kemiska bekämpningen gäller det att använda så många olika aktiva substanser som möjligt – helst med olika verkningsmekanismer.

Vad kan jag göra på lång sikt för att förebygga resistens? 

På lång sikt (10-20 år framåt) gäller det att ha en genomtänkt ogrässtrategi. Det innebär att se över  växtföljd, jordbearbetning, såtidpunkter och naturligtvis vilka ogräsmedel som används. 

Frågor som man som odlare kan ställa sig är: 

 • Vilka ogräs utgör problem/riskerar att bli problem?
 • Vilka åtgärder kan jag använda för att hantera och motverka dessa ogräs redan idag?
 • Hur hade jag varit tvungen att göra för att hantera ett visst ogräs om den viktigaste herbiciden jag använder idag slutade att fungera? 
 • Och följdfrågan: Kan jag börja tillämpa denna åtgärd i viss utsträckning redan idag?

Vad som fungerar och inte varierar både mellan gårdar och mellan fält och åtgärdsprogram måste anpassas till lokala förhållanden.

Vad kan jag göra på kort sikt för att förebygga resistens? 

På kort sikt (innevarande år) är det svårt att göra underverk. Det man kan göra är att försöka få ut maximal effekt av de åtgärder som sätts in. Det är viktigt att prioritera god effekt av ogräsmedel som är jordverkande som är mindre utsatta för resistensutveckling än de bladverkande herbicider i grupperna ALS-hämmare och ACCase-hämmare. 

Pinoxaden är en ny aktiv substans på den svenska marknaden – kan den användas för att förebygga resistens?

Pinoxaden ingår, precis som flera andra ogräsmedel på svenska marknaden i gruppen ACCase-hämmare. De äldre ACC:ase hämmarna på den svenska marknaden tillhör alla undergrupperna FOP eller DIM. Pinoxaden är dock den enda aktiva substans som tillhör undergruppen DEN (kan läsas ut av namnet pinoxaDEN), vilket innebär att den har en något annorlunda resistensprofil i jämförelse med andra aktiva substanser i samma grupp. 

Pinoxaden har tack vare detta i många fall bättre effekt än de gamla aktiva substanserna inom gruppen när det kommer till delvis resistenta populationer. Framförallt gäller det fall där metabolisk resistens är det mest framträdande resistensproblemet. 

Det är viktigt att poängtera att Pinoxaden inte är en ”resistensbrytare” där resistens mot ACCase-hämmare förekommer – i dessa fall påverkas även Pinoxaden i viss utsträckning. 

Pinoxaden, tack vare sin unika undergrupp, fungerar ofta bättre än gamla aktiva substanser. Det gör att man har stor nytta av Pinoxaden i sitt förebyggande arbete mot resistens - i populationer där resistens mot herbicider ännu inte uppkommit. Genom att använda Pinoxaden i strategier tillsammans med aktiva substanser från andra grupper - samt icke kemiska åtgärder – kan man arbeta förebyggande och därmed minska risken för att resistens uppkommer.

Pinoxaden finns i ogräsmedlet AVOXA och AXIAL 50 EC
 

Hur ska jag tänka om jag redan har resistenta ogräs i något av mina fält?

När det finns resistens har problemet gått så långt att det behövs stora förändringar i odlingsstrategin. Här räcker det inte att enbart byta eller lägga till ett nytt ogräsmedel. 

Som odlare måste man se på möjligheterna att ändra växtföljd (eventuellt inkludera andra grödor), jordbearbetningsmetoder och såtidpunkter i kombination med en översyn av vilka ogräsmedel som man använder. 

I vissa fall måste man avstå från att odla en viss ”problemgröda” under ett antal år för att få grepp på situationen. Som exempel kan nämnas att i England har de stora problemen med renkavle gjort att odlarna fått undvika att odla höstvete på vissa fält under ett antal år.

Hur ska jag tänka om jag ännu inte har några problem med ogräsresistens?  

Nyckeln till att motverka resistens är att arbeta förebyggande, innan problem har uppstått, med en mångfald av åtgärder i sin ogrässtrategi. Det betyder att man som odlare använder så många olika metoder som möjligt för att bekämpa ett visst ogräs, både kemiska och icke kemiska, samt att man gör det även om resistens inte är ett problem (ännu).

Även ur ett rent kemiskt herbicidperspektiv bör mångfald vara ledordet – Det gäller att använda så många olika aktiva substanser som möjligt, helst med olika verkningsmekanismer.

På lång sikt (10-20 år framåt) gäller det att ha en genomtänkt ogrässtrategi. Det innebär att se över  växtföljd, jordbearbetning, såtidpunkter och naturligtvis vilka ogräsmedel som används. 

Frågor som man som odlare kan ställa sig är: 

 • Vilka ogräs utgör problem/riskerar att bli problem?
 • Vilka åtgärder kan jag använda för att hantera och motverka dessa ogräs redan idag.

Hur hade jag varit tvungen att göra för att hantera ett visst ogräs om den viktigaste herbiciden jag använder idag slutade att fungera? Och följdfrågan: Kan jag börja tillämpa denna åtgärd i viss utsträckning redan idag?

Vad som fungerar och inte varierar både mellan gårdar och mellan fält och åtgärdsprogram måste anpassas till lokala förhållanden.

Hur viktig är växtföljden för att förebygga resistens?

En varierad växtföljd är en mycket viktig del för att förebygga och undvika stora problem med ogräs. Om man har en ensidig växtföljd gynnar det vissa ogräsarter och med tiden kan ogräsproblemen bli så pass stora att de kostar dig mycket tid, pengar och energi.

Varför är höstbehandling viktig för att förhindra resistens?

I Sverige är det inte lika vanligt att behandla fälten på hösten som det är på våren. Men när det gäller att hantera resistenta ogräs är höstbehandlingen i höstsådda grödor viktig. Detta då det innebär att jordverkande ogräsmedel med andra verkningssätt som inte kan användas på våren kan användas. BOXER i kombination med Legacy ® (ADAMA trademark) eller andra diflufenikan-produkter är en stark rekommendation för att förebygga eller bekämpa problem med resistenta ogräs. 

En höstbehandling gör dessutom att du tar de viktigaste ogräsen i god tid och att du får mer tid över på våren. Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora, så att de lättare kan konkurrera med grödan om kväve, vatten och utrymme.

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

Hur kan AVOXA användas i en resistensstrategi? 

AVOXA kombinerar två aktiva substanser (Pinoxaden och Pyroxulam) med olika verkningsmekanism från två resistensgrupper (HRAC grupp A och B) utan korsresistens. Detta är unikt för den svenska marknaden – alla andra gräsogräsprodukter innehåller enbart antingen den ena eller den andra verkningsmekanismen. 

I en strategi med fokus på att förebygga resistens passar AVOXA av den här anledningen in mycket bra jämfört med äldre produkter, i och med att ogräset på så sätt bekämpas på två olika vis i samma behandling! Detta gör att risken för resistensutveckling minskas avsevärt jämfört med bekämpning med endast en verkningsmekanism. En förutsättning för att få ut denna positiva egenskap av AVOXA är att ogräsen fortfarande är känsliga för båda de aktiva substanserna i produkten. 

Hur kan AXIAL 50 EC användas i en resistensstrategi? 

AXIAL 50 EC innehåller enbart den aktiva substansen Pinoxaden, och representerar därför bara en verkningsmekanismen samt en resistensgrupp (HRAC grupp A). 

I grödor där det finns tillgång till effektiva produkter innehållande ALS-hämmare (HRAC grupp B) ska AXIAL 50 EC inte användas solo, utan i kombination med någon av dessa. Detta för att inte riskera att resistens mot Pinoxaden utvecklas.

I grödor där det inte finns effektiva alternativ bland ALS-hämmarna mot det aktuella ogräset kan AXIAL 50 EC användas solo ett enskilt år, men man bör undvika att göra det flera år i rad. Det är viktigt att även tänka på växtföljd, grödval i kombination med ogräsmedel för att få en långsiktigt hållbar strategi. 

Axial 50 EC

Unik och pålitlig flyghavrebekämpning

AXIAL 50 EC - en ny nivå av effektiv flyghavrekontroll för svenska lantbrukare

Ordlista

ACCase-hämmare:

Acetyl Coenzym A Carboxylase-hämmare. Tillhör HRAC grupp A. Dessa ogräsmedel hämmar enzymet Acetyl-CoA-karboxylas (ACCas), vilket katalyserar det första steget i fettsyrasyntesen och har en viktig funktion för membransyntesen i växten. 

Aktiv substans:

Ogräsmedel innehåller olika aktiva substanser, som påverkar ogräset på olika sätt – bland annat vid celldelning, fotosyntes eller energitransport. Aktiva substanser delas in i olika grupper beroende på deras kemiska sammansättning och deras verkningssätt.

ALS-hämmare:

AcetoLaktatSyntas-hämmare. Ett vanligt verkningssätt för ogräsmedel mot ört- och gräsogräs. Tillhör HRAC grupp B. Dessa ogräsmedel hämmar acetolaktatsyntas, ett nyckelenzym för biosyntes av de grenade aminosyrorna isoleucin, leucin och valin. 

AVOXA:

Ett kraftfullt, enkelt och pålitligt ogräsmedel för bekämpning av en lång rad gräsogäs och örtogräs i höstvete, vårvete, råg och rågvete. Innehåller de två aktiva substanserna Pinoxaden och Pyroxsulam (HRAC A och B). Den unika kombinationen av ett grupp A och ett grupp B-ogräsmedel i samma produkt ger oftast en mer uthållig bekämpningsstrategi mot gräsogräs. 

AXIAL:

Förkortning av AXIAL 50 EC. Ett kraftfullt gräsogräsmedel med en unikt pålitlig effekt mot flyghavre, samt ett bra val för bekämpning av ett flertal andra gräsogräs. Används i korn, vete, råg och rågvete. Erbjuder en mer flexibel användning både med hänsyn till blandbarhet med andra växtskyddsmedel samt val av behandlingstidpunkt.  

BOXER:

Ett kraftfullt ogräsmedel som används på hösten i höstsäd. Boxer har en unik verkningsmekanism som har en mindre risk att drabbas av resistens jämfört med andra gräsogräsmedel i spannmål. Den är dessutom inte korsresistent med några ogräsmedel som används på våren i spannmål. Att använda Boxer på hösten är därför väldigt viktigt för att förebygga eller bekämpa resistens hos ett flertal gräsogräsarter i Sverige. 

Herbicidresistens:

Herbicidresistens är en medfödd förmåga hos ett ogräs att överleva en bekämpning som normalt tar död på ogräset. Det är en förändring i ogräspopulationen över tid, vilket gör att det bekämpningsmedlet som tidigare fungerat inte längre har samma effekt. 

Höstbehandling:

En höstbehandling gör att du tar de viktigaste ogräsen i god tid. Att vänta med ogräsbehandlingen till våren gör att ogräsen hinner växa sig stora och konkurrerar med grödan om kväve, vatten och plats. 

Integrerad bekämpning:

Integrerad ogräsbekämpning innebär att man kombinerar kemisk och icke-kemisk bekämpning. 

Jordbearbetning:

Ett samlingsnamn för harvning, plöjning och vältning m.m. 

Korsresistens:

Om resistens uppstår mot ett ogräsmedel, finns det risk för resistens mot andra ogräsmedel, ofta inom samma verkningssätt. 

Mekanisk ogräsbekämpning:

Ett komplement till kemisk ogräsbekämpning, som exempelvis ogräsborstning, ogräsharvning och handhackning. 

Metabolisk resistens:

En förmåga som ogräset utvecklar som till exempel innebär att ogräset bryter ner ogräsmedlet snabbare eller förhindrar att medlet tas upp i växten. Resistensutbyggnaden sker stegvis och processen är långsam. 

Nollruta:

Vill du lära dig mer om din verksamhets ogräsbelastning och resistensutmaningar så kan du etablera nollrutor. Med en nollruta får du en bättre insikt i effekten av din ogräsbehandling. Men kom ihåg – ett obehandlat område måste bevakas, så att du inte riskerar att göra problemet värre. 

Pinoxaden:

En helt ny aktiv substans på den svenska marknaden, med unika egenskaper för kraftfull för bekämpning av flyghavre och en rad andra gräsogräs. Pinoxaden tillhör en unik kemisk undergrupp (DEN) inom HRAC grupp A och har verkningssättet ACCase-hämmare. 

Pyroxsulam:

En aktiv substans med bred effekt mot gräs- och örtogräs som tillhör HRAC grupp B och som har verkningssättet ALS-hämmare.  

Precisionsjordbruk:

Gör det möjligt för lantbrukare att befrukta grödorna med större noggrannhet och ger nya möjligheter för att rikta bekämpningen av ogräs mot varje enskild planta. 

Selektionstryck:

Selektionstrycket är det som gör att en art utvecklas i en viss riktning. Att minska selektionstrycket på ogräs är en stor del av att undvika herbicidresistens. 

Sprutteknik:

Vid allt växtskyddsarbete, men särskilt om du använder jordverkande ogräsmedel är det viktigt att förebygga vindavdrift. Vid val av munstycke, sprutinställningar och rätt sprutteknik kan du optimera effekten och förhindra vindavdrift. Optimerad sprutteknik handlar om att dropparna ska hamna på rätt plats och ge den effekt som förväntas. 

Target Site resistens:

innebär en förändring av målenzymet i ogräsplantan vilket ofta ger upphov till en stor och snabb förändring av ogräsets känslighet mot herbiciden vilket gör att man kan snabbt se en mycket stor skillnad på icke-resistenta och resistenta plantor i ogräspopulationen efter en behandling.  

Verkningssätt/Verkningsmekanism (MoA):

Beskriver på vilket sätt herbiciden kontrollerar mottagliga växter. 

Vårbehandling:

En ogräsbekämpning som utförs i växande gröda på våren. 

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Axial 50 EC

Unik och pålitlig flyghavrebekämpning

AXIAL 50 EC - en ny nivå av effektiv flyghavrekontroll för svenska lantbrukare

Uppgradera din ogrässtrategi med Avoxa

Uppgradera din ogrässtrategi med AVOXA

Unik produkt för kraftfull ogräsbekämpning - enkel att använda

Ogräs med Erik

Ogräs med Erik

Vad du ska tänka på gällande din ogrässtrategi mot gräsogräs!