Försök med ekologisk raps sätter nya egenskaper på prov

Nyhet - Syngenta
Eko-raps sådd - trycket av örtogräs är kompakt

För att undersöka vilka hybridrapssorter som motsvarar de särskilda krav som finns inom ekologisk odling testar vi nu sorter i denna odlingsform i Närke.  

Under hösten 2021 har nya försök med hybridraps startats upp i ekologisk odling. Målet är att kunna svara på frågor om vilka sorter som passar bäst för ekologisk rapsodling i Sverige. 

Vad handlar projektet med ekologisk raps om?
Rent praktiskt innebär projektet att rapssorter testas under ekologiska odlingsförhållanden. Under säsongens gång kommer det observeras hur sorterna fungerar vid den växtnäringsnivå som används i ekologisk odling och hur de passar i en ekologisk växtföljd. Resultatet bedöms utifrån olika parametrar som avkastning, hur sorterna konkurrerar med ogräs och skadegörare samt hur bra sorterna är på att ta upp det kväve som finns i jorden.

Försöken med ekologisk raps såddes den 12 augusti i Närke. Eftersom rapssorter odlade under ekologiska villkor behöver kunna konkurrera effektivt med ogräs och avkasta bra även vid kvävetillförsel som kraftigt avviker från den konventionella odlingsformens, är detta ett spännande projekt att följa och utvärdera. 

En del av The Good Growth Plan
Ambitionerna i Syngentas hållbarhetsarbete ”The Good Growth Plan” är att utveckla produkter och teknik som bidrar till hållbara lösningar för lantbruk och miljö. Försöken med ekologisk raps är ett steg på vägen mot att forma framtidens jordbruk och utveckla kunskap om det.