Hybridsorterna överlägsna i årets höstkornsförsök! | Syngenta

You are here

Hybridsorterna överlägsna i årets höstkornsförsök!

Nyhet - Utsäde
26.08.2021
Hyvido hybridhöstkorn

De svenska sortförsöken i höstkorn (5 skördade försök) har i vanlig ordning sammanställts av SLU till ett medeltal, diagrammet nedan.

På varje enskild försöksplats har i år den högst avkastande hybridsorten avkastat mellan 6-15 % bättre än den bästa linjesorten – ett bevis på hybridernas odlingssäkerhet! På en försöksplats, i NV Skåne, var vintervädret hårt mot grödan, men hybriderna visade sig ha den starkaste övervintringsförmågan.

Detta medförde i sin tur bättre konkurrensförmåga mot ogräs, som också visat sig i tidigare undersökningar mot t.ex. renkavle. Då hybridhöstkornets konkurrensförmåga mot gräsogräs jämförs med höstvetets, utfaller det också till hybridhöstkornets fördel. 

Hela Sverige, 2021, svampbehandlat

Samtliga provade hybrider och de i höst tillgängliga marknadssorterna av linjesorter:

Höstkorn 2021 Sverige svampbehandlat

Grönt = hybrider     Blått = linjesorter

Några konstateranden från 2021-års försöksserie:

  • Medelavkastningen för samtliga hybridsorter har legat 15 dt/ha över genomsnittet för linjesorterna
  • Som genomsnitt har bästa hybridsort (SY Galileoo) avkastat +1 400 kg/ha mer än bästa linjesort, motsvarande +15 %
  • Samtliga provade hybrider ligger med bred marginal, 9-15 %, över den högst avkastande linjesorten (+800-1 400 kg/ha)

 

I praktisk odling motsvarar den högre utsädeskostnaden för hybriderna ca 3 dt/ha skördad vara – merskörden därutöver är nettovinst för hybriderna!

Har du råd att inte odla en hybridsort 2022?