Potatis | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Potatis

Potatis

En bra strategi mot bladmögel och torrfläcksjuka bygger på att behandla i rätt tid och att använda de olika preparatens egenskaper korrekt.

Revus och Revus Top - en stark dubbellösning

Revus och Revus Top utpekas återigen av experter som några av de bästa preparaten mot bladmögel och torrfläcksjuka som finns på marknaden. Den goda effekten uppnås genom att preparaten är utvecklade till att samverka. De tillhör också de preparaten som har den minsta risken för resistensutveckling. 

Att bekämpa Alternaria ser jag som minst lika viktigt som att hålla bladmögel borta vid odling av chipspotatis och stärkelsepotatis. Därför använder jag Revus Top tidigt som ett grundläggande skydd mot både potatisbladmögel och Alternaria. Jag sprutar normalt sju till åtta gånger varav 2-3 omgångar med Revus Top. Fördelar med Revus Top är också att den är både regnfast och translaminär vilket ger ett bättre skydd även om det skulle komma en regnskur.

Erik Jansson, Wittskövle

Vår forskning, din trygghet

Syngenta har i många år varit specialister på bekämpning av bladmögel och torrfläcksjuka (alternaria) i potatis. Löpande forskning och utveckling har resulterat i effektiva preparat som är framtagna för att både förebygga och minimera utveckling av resistens.

Flera oberoende fältförsök har i många år visat att Revus och Revus Top är bland marknadens bästa preparat. Revus och Revus Top utmärker sig med särskilt goda egenskaper när det gäller skydd av potatisen mot bladmögel och torrfläcksjuka. Preparaten utgör runden i de flesta potatisstrategier och är testat av Euroblight, där de visar sig ha en god effekt tillsammans med låg risk för resistensutveckling.

 

Produkt (aktivstof i parentes)Effektivitet mot bladinfektionEffektivitet vid nytillväxtEffektivitet vid stjälkinfektionFörebyggande effektKurativ effektAntisporulerande effektRegnfastMobilitet i plantan
Revus (mandipropamid)4,0

●●

●○

●●●

●*

●○

●●●Translaminær
Revus Top (mandipropamid/difenoconazol)4,0●●●●●●*●●●Translaminær + kontakt
mancozeb2,0 ●●00Kontakt
cyazofamid3,8●●●●●00●●●Kontakt
Shirlan (fluazinam)2,9 ●●●00●●○Kontakt
cymoxanil + mancozeb  ●●●●●●Translaminær + kontakt
dimethomorph + mancozeb3,0 ●●○●●●●○Translaminær + kontakt

* Enstaka försök indikerade 1½

Euroblight-arbetsgruppens översikt över effekt, verkningsmekanism, regnfasthet och rörlighet i plantan. En komplett översikt finns på http://euroblight.net (uppdaterat 03.06.2016). Infektionsvärdering: 0 = ingen effekt;  = effekt; ●● = god effekt; ●●● = mycket god effekt; tomt = ingen värdering. Infektion av knölar angivs i tal för 2009-2011. Tidigare genomgång av infektion av knölarna angivs från 0 till xxx. 1) Baserat på begränsade data. 2) I några försök fanns det indikationer på att resultatet borde vara värderat som 1,5.

Potatisbladmögel

Bladmögel

Potatisbladmögel orsakar stora skador på stjälkar och blad, vilket i sin tur sprider sig till både ovanjordiska- och underjordiska delar av plantan.

Sporerna övervintrar med infekterade knölar och växtrester. När potatisen gror går myceltillväxten in i skotten och tränger upp i stjälken och bladskaften och det blidas sporangier (vilospoer), som kan spridas över stora områden med vinden. Sporangierna bildar därefter zoosporer som smittar plantorna de kommer i kontakt med.

Vid smittan bildas det mycel som i fuktigt och varmt väder breder ut sig över bladen. Detta är den vita beläggningen man ser på undersidan av bladet mellan frisk och död vävnad. Mycel bildar efterföljande sporangier som återigen sprider smittan vidare. Mycel och sporangier kan därefter infektera knölarna när de följer med vatten ner i jorden till knölarna, eller om de kommer i kontakt med knölarna vid upptagningen. Detta kan orsaka brunröta och sprida smittan vidare.

Stoppa bladmögeln på ett tidigt stadie

Det är möjligt att bekämpa bladmögel utan att använda kurativa preparat. Revus och Revus Top är välbeprövade preparat som passar bra som grunden i din bladmögelstrategi. De ger det bästa skyddet av nytillväxt i början av behandlingsprogrammet.

Revus och Revus Top har translaminär effekt, som skyddar både ovansidan och undersidan av bladen. Det betyder att de översta bladen skyddas mot luftburen smitta och de undre mot markburen smitta.

Torrfläcksjuka/Alternaria

Alternaria

Torrfläcksjuka gynnas av att vädret växlar mellan fuktiga perioder och torra varma perioder. Risken för angrepp är störst i fält där det varit angrepp tidigare.

Stressfaktorer som torka, insektsskador och växtnäringsbrist, speciellt kvävebrist ökar risken för angrepp. Symptomen uppträder oftast inte förrän i mitten till slutet av juli men det första angreppet kan ha skett flera veckor tidigare. Symptomen syns oftast på de nedersta bladen först.

Torrfläcksjuka/alternaria överlever på växtrester i marken och sporer sprids genom att jord blåser eller skvätter upp på bladen med hjälp av regndroppar. Nya rön visar att sporerna tidigt kan spridas upp på bladen men att angreppen inte går vidare förrän de rätta väderbetingelserna för svampen inträder.

Torrfläcksjuka kan vara en dyr upplevelse i potatis. Därför har vi på BJ-Agro alltid ett stort fokus på rätt behandlingstidpunkt i kombination med effektiva preparat i våra sprutstrategier – utan att kompromissa med risken för resistensutveckling. Vi rekommenderar alltid att Revus Top ska ingå som en del i en effektiv strategi mot torrfläcksjuka i stärkelse och utsädespotatis men även i känsliga matpotatissorter.

Benny Jensen BJ-Agro, Danmark

Benny Jensen

Strategi mot bladmögel och torrfläcksjuka (Alternaria) – och förebyggande av resistens

En bra strategi mot bladmögel och torrfläcksjuka bygger på att behandla i rätt tid och att använda de olika preparatens egenskaper korrekt.

Undersökningar visar att det finns en utvecklad resistens mot fungicidgruppen strobiluriner. Det är därför viktigt  att växla mellan olika preparat samt att använda sig av en strategi där man använder sig av fler olika aktiva substanser.

Potatis Strategin

Jag odlar potatis till chips- och stärkelseproduktion. Bekämpningsstrategin är densamma och jag har länge använt Revus och Revus Top som bas i min bekämpning mot bladmögel och torrfläcksjuka. För att skydda odlingen och bevara effekten av produkterna är det viktigt att använda dem på ett korrekt sätt och alternera mellan olika produkter med olika verkningsmekanismer för att minimera risken för resistens.

Per Fjelkner, Flodala Gård i Fjälkinge, Sverige

Per Fjelkner

Rätt preparat (Alternaria)

Ett svenskt försök med procentuell effekt av Revus Top mot Alternaria.

Rätt preparat

Rätt timing (Alternaria)

Ett danskt försök med timing av Alternariabehandlingar – procentuell täckning. Visar hur viktig timingen är.

Potatis R¨¨att timing

Rätt dos (bladmögel)

Visar skillnaden mellan halv och hel dos. Korrekt dos är viktigt för en god effekt.

Potatis

Revus Top är Revus kompletterat med den aktiva substansen difenoconazol. Detta ger möjlighet till en helt ny och effektiv resistensstrategi mot torrfläcksjuka/Alternaria vilket hjälper stobilurinerna att bevara deras effektivitet.

Mer om Revus Top

Tack vara att Revus Top innehåller difenoconazol som har effekt mot torrfläcksjuka kan man hålla nere antalet stobilurinbehandlingar, ett bra hjälpmedel för att förhindra en resistensutveckling. Revus Top ersätter inte Revus men är en stark partner som dessutom
möjliggör ett förebyggande skydd mot torrfläcksjuka. 

I starten av ett behandlingsprogram räcker det med att förhindra att bladmöglet får fäste i fältet, det gör du med Revus. Senare under säsongen ska man inleda den förebyggande behandlingen mot Alternaria samtidigt som man fortsätter bekämpningen av bladmögel, dvs precis det Revus Top är framtaget för. Revus Top kombinerar effekten av mandipropamid (Revus) mot bladmögel med effekten av difenoconazol mot torrfläcksjuka/Alternaria. 

För att få det bästa förebyggande skyddet mot både bladmögel och torrfläcksjuka/Alternaria ska behandlingsprogrammet inledas med två sprutningar med Revus för att därefter följas upp med två Revus Top behandlingar. Detta följs sedan upp med två Amistar behandlingar i kombination med ett bladmögelpreparat.

Det är en stor fördel att behandla tidigt på säsongen med Revus, då Revus skyddar både över och undersidan av bladen.

Mer om Revus

Revus är det bästa preparatet att påbörja skyddet mot bladmögel med, detta på grund av dess translaminära effekt som beskyddar både ovan och undersidan av bladen.

Det minskar risken för spridning av bladmögel från jorden via vattenstänk orsakat av vind eller regn. Användning av Revus och Revus Top i en oavbruten serie behandlingar innebär att den aktiva substansen ackumuleras i bladen. Detta ger det bästa tänkbara skyddet mot en bladmögelinfektion. Vi kallar det för blockeffekt  och det är din säkerhet för maximalt skydd av grödan.