Potatis_Tab 4| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Potatis_Tab 4

Frågor och svar

Här hittar du svar på många av dina frågor om potatis och dina utmaningar i fältet. Klicka på pilen bredvid den fråga du vill se svaret på. Du kan också läsa mer i broschyren "Råd till odlare", som du kan ladda ner nedan.

Om du har andra frågor om potatis är du alltid välkommen att kontakta oss – du hittar kontaktinformationen här.

Potatissjukdomar - Läs mer här

Hur ser silverskorv ut?

Silverskorv är en svampsjukdom som ger silvergrå fläckar på knölarna. Den silveraktiga beläggningen ökar under lagring och orsakas av att svampen löser upp det yttersta cellagret i potatisens skal. Därför skapas ett luftfyllt hålrum som ger en känsligare knöl. Ett kraftigt angrepp kan orsaka betydande vätskeförluster och skördeförluster. I matpotatis kan silverskorv orsaka betydande kvalitetstapp, speciellt under längre tids lagring. 

Hur man bekämpar silverskorv?

När du betar potatisutsädet med Maxim 100 FS skyddar du knölarna under groningsprocessen vilket främjar en jämn och sund gröda. Försök visar att Maxim 100 FS med sin bredverkande effekt inte har någon negativ inverkan på grödan även om det inte finns några sjukdomar, vilket annars är vanligt med andra mer smalverkande medel. 

Vad är filtsjuka?

Filtsjuka är den sjukdom som orsakar störst förlust i form av avkastning och kvalitetsförsämring. Den minskar upptag av näringsämnen och vatten i växten. Skadorna blir ofta stora vid sättning i kall jord tidigt. Svampen kan också leva på växtrester och trivs bäst under torra och syrerika förhållanden. 

Hur ser Blåsskorv ut i potatis?

Blåsskorv orsakas av Polyscytalum pustulans. Smittan är framförallt utsädesburen men kan också överleva länge i marken, minst sju år. Smittan är ofta ett större problem på tyngre jordar. Symptomen är lilasvarta skrovliga fula blåsor som utvecklas under lagring. Angripna knölar krymper och förlorar fukt. I marken kan groddarna angripas vilket resulterar i en senare och ojämn groning. 

Vad är svartpricksjuka?

Svartpricksjuka (Colletotrichum cooccodes) är en jord- och utsädesburen sjukdom. Sjukdomen angriper blast, rötter och knölar. Svartpricksjuka kan orsaka skördeförluster men vanligen är kvalitetsförlusterna under lagring av störst betydelse. Knölarna får brunaktiga missfärgningar med små svarta prickar. Prickarna är mikrosclerotier, svampens vilkroppar. Vid kraftiga angrepp på knölarna kan dessa också förlora fukt och skrumpnar. 

Vad är phoma?

Phoma (Phoma foveata) är en utsädesburen sjukdom som utvecklas under lagring om knölarna skadats vid upptagning. Användning av infekterat utsäde kan leda till dålig groning och ojämn uppkomst. Senare kan stjälkarna angripas vilket ger för tidig nedvissning och kraftig skördesänkning. 

Vad är potatisbladmögel?

Vid infektion bildas mycel, som i fuktigt och varmt klimat snabbt breder ut sig utanpå bladet. Detta är den vita beläggningen man ser på undersidan av bladen. Vanligen syns det gråaktiga mycelet bäst på ytterkanterna av den angripna ytan medan det inre området är mörkare innan bladen vissnar helt. Mycelet producerar nya svärmsporer som sprider smittan vidare både med vind och genom regnstänk. Vid fuktig väderlek kan sporerna förbli vitala i flera veckor och kan senare infektera knölarna och då orsaka brunröta. När potatisen gror, går mycelväxten in i groddarna och tränger upp i stjälken och bladskaften. Väl uppe bildas svärmsporer som sprids över stora områden med vinden och infekterar andra potatisfält och värdväxter ur potatisfamiljen som t ex nattskatta och tomat. Lösningen för potatisbladmögel är  Revus – läs mera här

Vad är cercospora?

Cercospora orsakas av Cercospora concors och uppträder särskilt kalla och nederbördsrika år. Det är en sjukdom som ökar i Europa eftersom användningen av bredspektrumsmedlen, som t ex Mancozeb, minskar. Normalt anses sjukdomen vara av mindre betydelse men har i ett danskt försök år 2017 hos AKV Langholt utvecklat sig kraftigt. Vanliga bladmögelpreparat har ingen effekt
mot Cercospora, men i detta försök gav Amistar i kombination med Revus Top upp till 2400 kg stärkelse i merskörd. Cercospora kan överleva i marken två år eller mer på växtrester och gynnas av reducerad jordbearbetning. 

Så här använder du Maxim 100 FS bäst - Läs mer här

Hur man använder Maxim på ett rullbord?

När du betar potatisen med Maxim 100 FS skyddar du knölarna under groningsprocessen och främjar en jämn och sund gröda. Betningen kan genomföras antingen vid uttagning från lager eller vid inlagring. För bästa effekt ska betningsmedlet fördelas jämt över knölarna.

Knölarna roterar fram på ett rullbord och kommer in under en skyddande huv där de sprutas med betningsmedlet som är utspätt med vatten. Knölarna ska rotera flera gånger under duschen för jämn täckning. Betning på rullbord kan utföras vid inlagring eller sortering och förberedelse av sättpotatis. Betningsmedlet har ingen hämmande effekt på bakterier. Därför är det viktigt med en snabb upptorkning efter betningen för att undvika spridning av eventuell bakterieinfektion.

Hur man använder Maxim på sättning?

När du betar potatisen med Maxim 100 FS skyddar du knölarna under groningsprocessen och främjar en jämn och sund gröda. Betningen kan genomföras antingen vid uttagning från lager eller vid inlagring. För bästa effekt ska betningsmedlet fördelas jämt över knölarna.

Vid betning med flytande betningsmedel på sättaren, sprutar man utspätt medel på knölarna när dessa faller ned i jorden med motstående munstycken. Med denna metod kommer bara 20-25% av medlet hamna på knölarna och resten hamnar på jorden i fåran.

Skador Maxim potatisen?

Maxim 100 FS skyddar knölarna mot sjukdomar. Användning av smittade knölar kan medföra ojämn och dålig uppkomst. När du betar potatisen med Maxim 100 FS, skyddar du knölarna under uppkomsten och gynnar en frisk och sund potatisgröda. Försök visar att Maxim 100 FS med sin bredverkande effekt inte har någon negativ inverkan på grödan även om det inte finns några sjukdomar, vilket annars är vanligt med andra mer smalverkande medel. Maxim 100 FS påverkar ej heller lukt och smak på knölarna. 

Hur kan man förebygga angrepp av Torrfläcksjuka/Alternaria?

Amistar har en så kallad ”Greening”-effekt och bidrar till längsta möjliga tillväxt och bra knölutveckling. Amistar har effekt på Alternaria (i nivå med Mancozeb) och på potatisbladmögel (ca 60%). Dessutom har Amistar god effekt mot Cercospora bladfläckar som kan bidra till skördeförluster.

Amistar har primärt en förebyggande effekt, men också en antisporulerande effekt på vissa svampsjukdomar. 

Amistar bekämpar svampsjukdomarna effektivast innan svampen etablerat sig på plantan. Därför ska medlet i första hand användas vid risk för kommande angrepp (preventivt).

Grödan har skydd mot svampangrepp i ungefär två veckor efter behandling. Exakt hur länge beror på dosering, tillväxtbetingelser, utvecklingsstadium och smittotryck. Amistar är mycket skonsam mot grödan vilket tillsammans med god bekämpningseffekt och dess förmåga att hålla bladen gröna länge ger ett högt skördeutbyte och bra kvalitet.

Mer om Revus och Revus Top

Hur används Revus?

Använd 0,6 liter Revus per hektar med cirka 7 dagars intervall. Revus, inkl. Revus Top, ska maximalt användas vid hälften av behandlingstillfällena eller max 6 gånger per säsong. 

När är Revus regnfast?

Revus är regnfast efter en timme när medlet torkat på bladen.

Hur kan man bekämpa Torrfläcksjuka/Alternaria?

Torrfläcksjuka/Alternaria gynnas av varm och torr väderlek som följs av fuktiga perioder. Risken för angrepp av torrfläcksjuka är störst på marker där det tidigare har varit angrepp.

Stressfaktorer som torka, insektsskador, mekaniska skador och vindskador samt växtnäringsbrister ökar risken för angrepp. Speciellt kvävebrist, men även brist på kalium, koppar och eventuellt mangan har angivits som tänkbara riskfaktorer som kan orsaka angrepp. Symptomen syns först i mitten till slutet av juli, men de första angreppen kan ha skett flera veckor tidigare. Sjukdomen ses oftast först på de nedre bladen vid körspåren.

Alternaria överlever på plantrester i jorden och sporer sprids när jorden blåser/dammar eller skvätter upp på bladen via regndroppar. Ny forskning visar att sporerna kan spridas till bladen tidigt men att angreppen inte utvecklar sig förrän plantan stressas och plantans försvar är nedsatt. 

Hur använder jag Revus Top?

 Använd 0,6 liter Revus Top per hektar med ca 14 dagars intervall. Grödan får maximalt behandlas med Revus Top tre gånger per säsong. 

Vad sägs om Torrfläcksjuka/Alternaria och resistens?

Revus Top innehåller difenoconazol mot torrfläcksjuka/Alternaria, vilket gör att antalet strobilurinbehandlingar kan minskas. Detta bidrar till att minska risken för resistensutveckling och även minska effekterna av resistens i de fall det förekommer. 

Ogräs i potatis - Läs mer här

Hur man använder Boxer?

Boxer är i huvudsak jordverkande. Bäst effekt uppnås vid sprutning vid god markfukt på ej uppkomna ogräs/små ogräs. Använd sprutmunstycken med minst 75% avdriftsreduktion och kör inte om det blåser mer än 3 m/s. Effekten blir ofta bäst vid sprutning sen eftermiddag eller kväll då luftfuktigheten är stigande och vindhastigheten avtagande. Bomhöjden bör inte överstiga 50 cm över marken.

 

Hur kan man bekämpa ogräs i potatis?

Boxer har en bra effekt på nattskatta, snärjmåra och våtarv. Nattskatta är en besvärlig ogräsart eftersom den har en lång groningsperiod. Den är dessutom värdväxt för potatisbladmögel och kan uppföröka smitta i fält. Det gör att bekämpning är aktuell under hela perioden: från sättning tills efter uppkomst. Nattskatta är en aggressiv ogräsart som kan ge stora skördeförluster och dessutom är giftig. Den första bekämpningen bör göras redan innan uppkomst, ofta krävs en uppföljande behandling efter uppkomst. Boxer är i huvudsak en jordverkande herbicid med god effekt mot ett flertal örtogräsarter som nattskatta, snärjmåra och våtarv, men också mot flertalet frögrodda gräsogräs.

 

Bladlöss i potatis - Läs mer här

Hur kan man bekämpa bladlöss i potatis?

Evure Neo innehåller pyrethroiden tau-fluvalinat och doseringen är 0,2 l/ha. Max 2 behandlingar med minst 14 dagars intervall. Effekt uppnås både genom direktkontakt med medlet och när insekterna äter av behandlade plantor. Dessutom har Evure Neo en frånstötande inverkan på insekter. Evure Neo är inte systemisk och god sprutteknik, med bra täckning och tillräcklig vätskemängd, är därför extra viktigt för att uppnå bästa resultat. Vätskemängden bör vara 200-400 l/ha så att du får en god täckning både toppen och undersidan av bladet. Evure Neo är ett bredverkande insektsmedel som är särskilt effektivt mot bladlöss i potatis. Läs mer om Evure Neo och produktens skonsamhet mot nyttodjur.