You are here

Sjukdomar i sockerbetor - Syngenta Sverige

På Syngenta i Landskrona arbetar vi med resistens mot de vanligast förekommande sockerbetssjukdomarna som angriper rot och bladmassa under betans olika utvecklingsstadier, från uppkomst till lagring. Motståndskraftiga material selekteras fram genom tester i växthus och i fältförsök.
Klimatet är en viktig faktor när det gäller förekomsten av olika sjukdomar. En annan viktig faktor, som har en avgörande inverkan på sjukdomsbilden, är valet av växtföljd.
Det är väsentligt att du som odlare kan identifiera eventuella angrepp tidigt samt få råd och information om hur man kan minimera skadan av ett angrepp. Ett bra sätt är att ta jordprover när man misstänker jordburna sjukdomar för att kunna välja rätt sorter för sin odling.

Det finns flera faktorer som påverkar lagringsdugligheten hos sockerbetor. Allra viktigast är hur friska och oskadade betorna är vid skörden. Sjukdomstoleranta sorter och en varsam hantering vid skörd och inlagring påverkar lagringsdugligheten positivt. De sjukdomar som främst kan påverka lagringen är Fusarium, Rhizoctonia och Aphanomyces. Mer information om deras betydelse vid lagring finns under respektive sjukdom.

På följande sidor redovisar vi de vanligaste sockerbetssjukdomarna. En enkel nyckel med beskrivningar av symptomen hjälper dig att hitta rätt. Mer information och råd kan fås genom att klicka på varje specifik sjukdom.