Syngenta Seeds - Förädling| Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Syngenta Seeds - Förädling

Förädling av sockerbetor

Målsättningen med förädlingsarbetet är att skapa högavkastande och stabila sorter som passar för respektive odlingsområde. Att utveckla en sort tar mellan 10 och 12 år.

Första delen av sortutvecklingen sker på linjenivå. Efterhand som lovande linjer väljs ut i förädlingsarbetet, korsas dessa samman till hybrider. Idag är i stort sett alla sockerbetssorter hybridsorter. Från de första korsningarna i växthuset till försäljningsstart, genomgår sockerbetan omfattande tester för att säkerställa att sorten bär på alla de karaktärer som är viktiga för ett speciellt odlingsområde.

En hybridsort kommer till

Utvecklingstiden för en ny sort är ca 10-12 år. I början sker förädlingsarbetet enbart på linjenivå. Efterhand som de mer lovande linjerna väljs ut, korsas de samman till hybrider och därefter sker allt urval och alla försök på hybridnivå. Information om hela förädlingskedjan följer nedan. 

Korsningar mellan utvalda föräldrar

Varje linje är ett resultat av att noga utvalda föräldrar har korsats samman. Föräldrarna skall bära på de anlag som man vill att den nya sorten skall innehålla. Praktiskt går korsningen till så att samtliga ståndarknappar avlägsnas från den ena förälderns blommor. I samma blommor, på märket, placeras senare pollen ut från den andra föräldern med hjälp av en pensel. Efter 6–8 veckor skördas korsningsfröna som förhoppningsvis innehåller de önskade anlagen för en ny genetisk variation. 

Syngenta Seeds Sockerbetor
Syngenta Seeds Sockerbetor Inavel

Inavel

I arbetet med att finna de bästa linjerna för den blivande hybriden är inavel en viktig del. Inavel används som ett urvalsinstrument och för att fixera vissa bestämda egenskaper. Man kan med hjälp av inavel rensa populationer från svagheter av ett eller annat slag. 

För att få fram den korsningsavkomma (hybrid) som kombinerar föräldralinjernas önskade egenskaper, tvingas plantorna i de enskilda linjerna till självbefruktning under några generationer innan man åstadkommer korsningsavkomman. Detta sker enklast genom att plantan får blomma och sätta frön i pollensäkra isoleringstält. Inavel görs i regel i 2-3 generationer och varvas med urval där de svagare och sämre linjerna kontinuerligt kasseras.

Syngenta Seeds Sockerbetor Linjeurval

Linjeurval

Ett viktigt moment i urvalsprocessen baseras på rotens form, jämnhet samt inre kvalitet. På ett antal försöksplatser tas betorna upp på hösten och placeras sida vid sida, linjevis, på fältet. Förädlaren väljer ut och sparar sedan betor från de linjer som bäst kombinerar en bra rotform, frisk blast och stocklöpningstolerans. 

Från dessa betor tas ett kvalitetsprov på själva roten. Proverna analyseras för sockerhalt och blåtal. De linjer som visar bäst resultat för dessa karaktärer lagras i kylkammare över vintern och går till förnyad inavel eller korsas samman till nya hybrider påföljande vår.

Resistensegenskaper

Linjerna placeras även i speciella sjukdomsförsök. Detta sker i områden där sjukdomen finns naturligt eller genom att plantorna infekteras med sjukdomen i växthus eller i fält, på behörigt avstånd från bruksodling. Linjer med bra resistens mot exempelvis Rhizomania, Aphanomyces, mjöldagg och ramularia går vidare i förädlingsarbetet.

Hybridproduktion i liten skala

Lovande linjer korsas till testhybrider. Faderlinjen, med normal pollenproduktion, planteras bredvid moderlinjen, som bär på en genuppsättning som gör den pollensteril (hansteril). Pollen från faderlinjen kommer nu att befrukta moderlinjen. Skörden från moderlinjen, som blir ett resultat av korsningen mellan de båda linjerna, används i fortsatta tester. 

Dessa odlingar kallas separationer och placeras på vissa minimiavstånd från varandra för att förhindra att pollen flyger från en hybridodling till en annan.

Försök

De nya hybriderna testas i våra egna avkastningsförsök. Under det första året görs urval på ett begränsat antal försökslokaler. Det tredje året testas sorterna på upp till 15 platser med olika odlingsförhållanden gällande exempelvis sjukdomar, vattentillgång och temperaturskillnader. Detta gör att stabila hybrider väljs, som kombinerar hög skörd och goda rotkaraktärer med sjukdoms- och stocklöpningsresistens.

Syngenta Seeds Sockerbetor Försök

De mest lovande sorterna skickas till officiell provning i olika länder. I Sverige testas sorterna i 3-åriga försök vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Nordic Beet Research (NBR). De sorter som klarar sig bäst i en eller flera karaktärer, i jämförelse med de aktuella marknadssorterna, kan bli godkända efter 3 års provning. De tas då upp på sockerindustrins sortlista och kan användas i odlingen.