Tillväxtreglering - Moddus-strategi

Registrering och dosering

Rekommendation för maximerad stråstyrka i kraftigt utvecklade höstsädesfält begynnande stråskjutning:

Delad behandling:

En delad behandling ger den absolut högsta stråstyrkan och är väl motiverad i fält med hög risk för liggsäd på grund av jordart, näringstillgång, sortval och ett mycket kraftigt bestånd. Om den första behandlingen utförs med Moddus Start senast i tidig stråskjutning kan behandlingen också ha en positiv påverkan på rotsystemets utveckling. I ett svenskt försök under torra förhållanden 2018 gav ett försöksled med tidig behandling med Moddus Start 1620 kg högre skörd än det obehandlade ledet i ett försök utan inverkan av liggsäd.

GrödaStadie  
VETE25-30/310,15 l Moddus Start+ 0,5 l CCC per hektarFölj upp med 0,15 l Moddus Start
RÅG25-30/310,3 l Moddus StartFölj upp med ytterligare 0,2-0,3 l Moddus Start
RÅGVETE25-30/310,25 l Moddus StartFölj upp med ytterligare 0,2-0,3 l Moddus Start
HÖSTKORN25-30/310,3 l Moddus StartFölj upp med ytterligare 0,2-0,3 l Moddus Start+ evt. Cerone

Ovanstående rekommendationer är anpassade för att kunna följas upp med ytterligare en behandling med Moddus Start under stråskjutningen om säsongen är gynnsam och risken för liggsäd fortsatt bedöms som stor. 

Enkel behandling:

En enkel behandling ger ett starkare och kortare strå och kan utgöra skillnaden mellan en lättröskad, högavkastande gröda med god kvalitet och en svårtröskad gröda med mycket spill och kvalitetsproblem till följd av liggsäd. I vissa situationer kan högre doser användas än de nedan angivna. En högre dos ger mer effekt. Läs alltid etiketten för att se maxdosen för din gröda.

GrödaStadie 
VETE31-320,3 l Moddus Start eller 0,4 l Moddus M
RÅG31-320,3 l Moddus Start eller 0,5 l Moddus M
RÅGVETE31-320,3 l Moddus Start eller 0,4 l Moddus M
HÖSTKORN33-39/490,3 l Moddus Start eller 0,4 l Moddus M

I vete, råg och rågvete kan man tillsätta CCC vid behandlingen fram till stadie 32 om man har behov för ännu kraftigare stråstärkning. I framförallt korn och råg kan blandning med Cerone vara aktuell om behandlingen sker under senare delen av stråskjutningen eller axgång.

Blandningar med andra tillväxtregleringsmedel

Moddus är en stark tillväxtreglerare som kan användas utan att blandas med andra medel men i vissa situationer kan blandningar med andra stråförkortningsmedel ge fördelar.

Blandning med Cycocel® Plus  

Moddus Start kan blandas med Cycocel i vete, råg, rågvete och gräsfrö. Blandningen ger en förbättrad långtidseffekt och en säkrare stråförkortning jämfört med att köra produkterna var för sig. 
Observera att Cycocel kräver en högre temperatur än Moddus Start. 

Vid blandning av de båda produkterna att 0,1 l Moddus ersätts med 0,5 l Cycocel.

Blandning med Cerone® *

Vid sen tillväxtreglering, när flaggbladet är fullt utvecklat, kan Moddus blandas med Cerone. 
Blandningen god effekt mot stråbrytning i de översta internoderna men kräver en hög temperatur vid behandlingstillfället samt att grödan är i mycket god kondition för att inte orsaka skador. 

*Använd inte högre doser än 0,2 l Moddus + 0,2 l Cerone.

Gräsfrö
I kraftiga gräsfröodlingar, primärt, rajgräs och rödsvingel, kan en tidig Moddus-behandling vara aktuell. Vi rekommenderar 0,4 l Moddus Start då den förbättrade formuleringen ger ett säkrare resultat tidigt på säsongen. Behandlingen kan följas upp med ytterligare 0,4 l Moddus per hektar.

Klöverfröproduktion
Moddus Start kan användas för tillväxtreglering i klöverfröproduktion
Tillåten användning enligt UPMA daterad 2016-05-25 (Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare) är max 0,8 l/ha och år och max 2 behandlingar per år i stadie 30-49.

Användning och restriktioner

En vanlig missuppfattning är att det är krångligt att använda tillväxtreglering på grund av restriktioner hos förädlingsindustrin. Men i den absoluta majoriteten av spannmålvolymen finns inga sådana restriktioner. 

Viss förädlingsindustri, bland annat viss kvarnindustri och destilleringsindustri, godkänner inte tillväxtreglering, men det utgör bara en liten del av volymen. 

Till foder, bryggeri och energi etanol, som utgör majoriteten av volymen i Sverige finns inga restriktioner.

Kolla ditt kontrakt om du känner dig osäker!

Ändrade användningsvillkor för Moddus Start

Inga restriktioner för användning av gräsfröhalm som behandlats med Moddus Start eller Moddus M.

Den 30 april 2019 ändrades användningsvillkoren för Moddus Start. Det innebär att gräsfröhalm som behandlats med Moddus Start nu får användas som foder utan restriktioner. Det innebär alltså att all halm från grödor som behandlats med Moddus Start eller Moddus M nu kan användas som foder undantaget halm från rödklöverfröodlingar som behandlats med Moddus Start. 

Det tidigare förbudet från användning av gräsfröhalm berodde inte på misstanke om fara för djurens hälsa utan på avsaknad av dokumentation som krävdes för att bevisa att användning är säker enligt gällande regelverk. Vi har producerat nödvändigt resthaltsunderlag för att visa att halm från behandlat gräs kan används som foder och användningen är nu tillåten.

Hur du ska göra om du har en etikett som fortfarande säger att det är förbjudet att använda gräsfröhalm som behandlats som foder.

De flesta förpackningarna av Moddus Start på den svenska marknaden 2019 producerades och levererades före den 30 april 2019. Således finns restriktionen om att gräsfröhalm inte får användas som foder fortfarande kvar på många etiketter. Som användare kan du dock använda produkten enligt de nya villkoren och alltså bortse från det tidigare förbudet att använda gräsfröhalm som foder trots att det står på etiketten genom att hänvisa till beslutet som fattades den 30 april 2019. Vi rekommenderar att du skriver ut beslutsbilagan och sparar denna tillsammans med din sprutjournal så att du kan visa att användningen varit tillåten vid en eventuell kontroll.

Nedanstående tabell visar grödor, dosering och behandlingstidspunkt till Moddus start/Moddevo

Gröda Stadie Antal behandlingar Behandlingsintervall Maxdos Villkor
VETE 25-49 2 7 dygn 0,3 l/ha Totala dosen får maximalt vara 0,3 l produkt/ha och säsong
KORN 25-49 2 7 dygn 0,6 l/ha Totala dosen får maximalt vara 0,6 l produkt/ha och säsong
RÅG 25-49 2 7 dygn 0,5 l/ha Totala dosen får maximalt vara 0,5 l produkt/ha och säsong
RÅGVETE 25-49 2 7 dygn 0,5 l/ha Totala dosen får maximalt vara 0,5 l produkt/ha och säsong
HAVRE 25-32 2 7 dygn 0,4 l/ha Totala dosen får maximalt vara 0,4 l produkt/ha och säsong
GRÄSFRÖ 30-49 2 7 dygn 0,8 l/ha Totala dosen får maximalt vara 0,8 l produkt/ha och säsong

Schemat visar en översikt över olika användningsområden

Vissa odlingskoncept kan ha särskilda restriktioner, kolla ditt kontrakt om du är osäker

Frågor och svar

Här har vi samlat frågor och svar om tillväxtreglering. Klicka på + i frågan för att få svar på det du letar efter.

Moddus Start/Moddevo

Moddus M/Sonis

Generellt för både Moddus Start och Moddus M

Moddevo och Sonis