You are here

Share page with AddThis

Vibrance Duo logobanner

Vibrance Duo

Ge höstvetet ett försprång

För svenska lantbrukare är en snabb och bra etablering en kritisk punkt som lägger grunden för en bra gröda. En snabb uppkomst ökar chanserna för att klara vintern. 

För svensk höstveteodling är vintern den mest kritiska perioden eftersom det är ganska ovanligt att plantor dör efter vintern. En bra etablering gör också att grödan kan utveckla ett starkt rotsystem som kan förse grödan med näring och vatten. 

 

Vibrance Duo är en dörröppnare in till den nya generationens betningsmedel som är ett viktigt hjälpmedel för att lyckas med etableringen av höstgrödorna.

Titta på video här där Carl Henrik förklarar mer om Vibrance Duo.

Etableringen kan begränsas av flera saker

Såtidpunkt och såbädd är centralt för att utsädet ska kunna gro. Men även sjukdomar på fröet (utsädesburna sjukdomar) eller i jorden runt om utsädet (jordburna sjukdomar) kan göra att etableringen blir sämre. 

Ovan jord och under

När utsädet väl börjat gro är vatten och ljus de viktigaste elementen. 

För att plantan ska kunna fånga det ljus som finns tillgängligt behövs gröna skott som kan omvandla sol till energi. Men även under jorden är det viktigt att rotsystemet utvecklas i takt med bladverket så att det kan försörjas med den näring och vatten som behövs. 

För varje dag som bladverket kan fånga solljuset så ökar potenatieln tillen hög skörd. Likaså behöver rötterna tränga längre ner i jorden för att försörja bladen och senare axet. 

Bilden till höger är en stillbild ur videon som visar uppkomst 15 dagar efter sådd. Den vänstra delen är behandlad med Vibrance Duo, den högra har behandlats med Prothioconazol. Tryck på bilden för att se hela videon.

Bilden är en stillbild ur videon som visar uppkomst 15 dagar efter sådd. Den vänstra delen är behandlad med Vibrance Duo, den högra har behandlats med Prothioconazol.

Få nya perspektiv på din gröda

Inom betningsmedel för stråsäd har det under en lång period varit få nyheter på den svenska marknaden. Det har kommit många nya svampmedel av typen SDHI för behandling av sjukdomar på bladen, men Vibrance Duo är det första SDHI-baserade betningsmedlet.

Syftet med att beta stråsäd är att:

• Avlägsna sjukdomar på själva fröet
• Skydda plantan mot svampsjukdomar som finns i marken under tiden att fröet gror
• Ge en snabbare och jämnare uppkomst
• Ge möjlighet till ett tätare bestånd

Ny aktiv substans

Vibrance Duo innehåller den helt nya aktiva substansen sedaxan som utvecklats särskilt för betning. I Vibrance Duo blandas sedaxan med fludioxonil vilket ger en högre effekt mot mot både jordburna och fröburna sjukdomar, i jämförelse med de preparat som är standard på marknaden idag.

Det som utmärker Vibrance Duo i svenska försök och även i försök och demos runt om i Europa är att etableringen blir snabbare, vilket gör att grödan får ett försprång.

Den snabbare etableringen beror på ett brett skydd mot svampsjukdomar dom gör att utsädet kan gro i en sjukdomsfri miljö. Vibrance Duo motverkar sjukdomar både på själva fröet och i jorden runt om.

Översikt Vibrance Duo

Innehåller

25 g / l sedaxan + 25 g / l fludioxonil.

Dosering

Vete, rågvete, råg:
200 ml Vibrance Duo per / 100 kg frö
(5 g SDX + 5 FDL / dt)
Havre:
150 ml Vibrance Duo per / 100 kg frö
3,75 g SDX + 3,75 FDL/ dt

Grödor

Vete, rågvete, råg och havre genom betning av utsäde.
Endast för betning vid sluten anläggning.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Sjukdomar i vete

Stinksot (Tilletia caries) Flygsot (Ustilago tritici) Brunfläcksjuka (Septoria nodorum) Groddfusarios (Fusarium spp.) Snömögel (Microdochium nivale).

 

Betydelsen av rötter

Den snabbare etableringen beror också på att sedaxan ger en förbättrad rottillväxt, som gör uppkomsten snabb och säker. Det betyder att grödan får ett försprång och kan ta tillvara på sin fulla potential redan från början. Den positiva effekten av sedaxan har bland annat studerats vid Nottingham University.

Vill du dyka ner på djupet och lära dig mer om betydelsen av rötter och de positiva effekteran av sedaxan så besök gärna vårt ”Rooth Health Forum”.

Vibrance Duo - effekt

Vibrance Duo effekt på utsädesburna och jordburna svampsjukdomar

Vibrance Duo innehåller den helt nya aktiva substansen sedaxan i kombination med Fludioxonil. 
I och med Sedaxane ger betningsmedlet en mer effektiv kontroll av flera av de viktigaste jordburna och utsädesburna sjukdomarna. 

Utöver sjukdomskontroll tillför sedaxan en snabb och säker uppkomst och gynnar rotutvecklingen.

Bedömningen är Syngentas egen och bygger på Europeiska försök inlusive Norden.  

Se hur Fusarium och Rhizoctonia sprider sig i en petriskål med två höstvete-frö betade med Vibrance Duo och två obetade frö

SjukdomarAktiv substans
LatinSvenskaJord/FröburenSedaxanFludioxonil
Rhizoctonia spp.RhizoctoniaJordburen32
Michrodochium nivaleSnömögelJord och fröburen33
Tilletia cariesStinksotJord och fröburen33
Ustilago triticiVetets flygsotFröburen (i embryot)31
Tilletia controversaDvärgstinksotJord och fröburen10
Gaeumannomyces graminisRotdödareJordburen11
Bipolaris sorokinianaRotrötaJord och fröburen13
Fusarium spp.FusariumJord och fröburen03

 

Beskrivning
3  Mycket god effekt 90-100%
2God effekt 75-90%
1Viss effekt 50-75%
0Svag effekt

 

Videon visar vilken effekt ett vetefrö betat med Vibrance Duo har på Rhizoctonia i jämförelse med ett obetat frö.

Videon visar vilken effekt ett vetefrö betat med Vibrance Duo har på Fusarium i jämförelse med ett obetat frö. 

Så fungerar sedaxan

• Sedaxan är en SDHI-fungicid speciellt framtagen för betning
• Sedaxan innhiberar cellrespirationen och dess energiproduktion genom att inverka på Citronsyracykeln (CAC)
• Citronsyracykeln (CAC) sker i mitokondrierna vilka förser cellen med energi

bild som visar hur Sedaxan fungerar
bild som visar hur fludioxonil fungerar

Så fungerar Fludioxonil

• Fludioxonil tillhör gruppen phenylpyrroles

• Fludioxonil påverkar osmosen i cytoplasman i cellen vilket skiljer sig från sedaxan

Vad innehåller Vibrance Duo?

Vibrance Duo innehhåller 25 g / l sedaxan + 25 g / l fludioxonil.

Vad är Sedaxan?

Sedaxan är en aktiv substans som tillhör gruppen SDHI-medel. Den är speciellt framtagen för betnig och säkerställer utöver effekt mot olika svampsjukdomar även en snabb uppkomst och en ökad rotutveckling. 

Finns det några risker med att beta med en SDHI-baserat betningsmedel om man planerar att använda SDHI-medel i svampstrategin senare på säsongen?

Eftersom Sedaxan är framtagen speciellt för betning finns det inga restriktioner mot att använda Vibrance Duo som betning följt av en fungicidbehandling senare på säsongen med en annan SDHI-produkt. Sedaxane rör sig mycket lite i plantan och har begränsade effekter på svampinfektioner som sker senare på säsongen vilket gör att selektionstrycket blir lågt. 

FRAC godkänner och stödjer andvändning av SDHI:er som betningsmedel. Enligt FRAC räknas inte användningen av en SDHI som betningsmedel på samma sätt som en foliär behandling (bladbehandling) så länge den används mot fröburna och jordburna sjukdomar och appliceras med rekommenderad dosering. Läs mer på frac.info 

http://www.frac.info/working-group/sdhi-fungicides/general-use-recommendations/cereals-and-soybeans

 

Vilka grödor Vibrance Duo användas i?

Vibrance Duo får användas i vete, rågvete, råg och havre. OBS: Vibrance Duo används inte i korn. 

Var kan jag få tag i Vibrance Duo?

Vibrance Duo finns i dagsläget endast via färdigbetat certifierat utsäde som säljs av Svenska Foder och Skånefrö. 

Vad är skillnaden mellan Celest Extra och Vibrance Duo?

Vibrance Duo och Celest Extra innehåller båda den aktiva substansen fludioxonil men Vibrance Duo innehåller den helt nya aktiva substansen Sedaxan. Celest Extra innehåller utöver Fludioxonil triazolen Difenoconazole. 

Sedaxan är en helt ny och mer effektiv susbstans, eftersom det är en SDHI, vilket har visat sig i svenska betningsförsök - både när det gäller uppkomst och skördenivåer. 

Varför blandas Vibrance Duo ibland med Dividend?

I visa områden i Sverige finns det en hög risk för angrepp av dvärgstinksot (Tilletia controversa). 

De två aktiva substanserna i Vibrance Duo, sedaxan och fludioxonil, ger en effect på ca 75-80 % mot dvärgstinksot vilket inte är tillräkligt högt vid stora infektions tryck. Därav blandar man Vibrance Duo med Dividend som innhåller den aktiva substansen Difenoconazole vilken har mycket goda effekter mot dvärgstinksot

Vad är skillnaden på Celest Formula M och Vibrance Duo?

Skillnaden mellan Vibrance Duo och Celest Formula M är att Vibrance Duo innehåller en ytterligare aktiv substans, sedaxan, vilket gör att vi får bredare och bättre effekter på sjukdomar så som snömögel, fusarium och rhizoctonia.