You are here

Share page with AddThis

Villkor och bestämmelser

Välkommen till hemsidan för Syngenta Sverige. Syftet med webbplatsen är att tillhandahålla allmän information om Syngenta och våra produkter och tjänster. Du som använder webbplatsen måste följa dessa villkor och bestämmelser.

Godtagande av dessa villkor och bestämmelser

Ägna några minuter åt att noggrant läsa igenom följande villkor och bestämmelser. Genom att besöka och använda webbplatsen godtar du dessa villkor och bestämmelser och förbinder dig att följa dem. Om du inte godtar dessa villkor och bestämmelser och förbinder dig att följa dem får du inte öppna, använda eller hämta material från webbplatsen. En viktig del av dessa villkor och bestämmelser är integritetspolicyn, som du kan öppna via länken intill den länk som leder till dessa villkor och bestämmelser.

Ändringar av villkor och bestämmelser

Syngenta förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra dessa villkor och bestämmelser när som helst utan föregående meddelande. Därför bör du läsa villkoren och bestämmelserna varje gång du besöker webbplatsen.

Upphovsrätt, copyright och begränsad licens

Allt du ser och hör på denna webbplats (”materialet”), exempelvis text, foton, illustrationer, grafik, ljudklipp och videoklipp är upphovsrättsskyddat.
Du beviljas en icke-exklusiv nyttjanderätt till materialet med följande begränsningar:
Du får hämta, förvara, skriva ut och kopiera valda delar av materialet på denna webbplats på villkor att du
(1) endast använder det hämtade materialet för personligt, icke-kommersiellt bruk eller för att göra affärer med Syngenta 
(2) inte publicerar eller offentliggör någon del av materialet någon annanstans på Internet
(3) inte publicerar, offentliggör eller utsänder någon del av materialet på eller i något annat medium
(4) inte ändrar eller redigerar materialet på något sätt, och inte heller tar bort eller ändrar någon uppgift om upphovsrätt, copyright, varumärken eller sekretess. 

Förutom det som uttryckligen beskrivs ovan får du inte kopiera, hämta, skriva ut, publicera, offentliggöra, visa, uppföra, distribuera, sprida, överföra, översätta, ändra, utöka, uppdatera, kompilera, sammanfatta eller på något annat sätt omvandla eller anpassa hela eller delar av materialet på denna webbplats utan föregående skriftliga tillstånd från Syngenta. 

Förutom det som uttryckligen beskrivs ovan övergår inga rättigheter till eller intressen i det hämtade materialet till dig när du hämtar material från webbplatsen. Förutom den begränsade, icke-exklusiva nyttjanderätt som uttryckligen beviljas ovan ska inget i dessa villkor och bestämmelser samt på webbplatsen tolkas som en tilldelning av någon nyttjanderätt eller någon annan rättighet gällande copyright, varumärken, patent eller annan intellektuell upphovsrätt som tillhör Syngenta eller någon tredje part.

Varumärken

Alla varumärken, tjänstevarumärken och logotyper som visas på den här webbplatsen (”varumärket”/”varumärkena”) är registrerade och oregistrerade varumärken som tillhör Syngenta, dotterbolag till Syngenta eller en tredje part som har licensierat sina varumärken till Syngenta eller ett av dess dotterbolag. 
Förutom det som uttryckligen anges i dessa villkor och bestämmelser får du inte återge, visa eller på annat sätt använda något varumärke utan föregående skriftliga tillstånd från Syngenta.

Icke beställda idéer

Syngenta välkomnar kommentarer och återkoppling från användarna om webbplatsen. Alla uppgifter och allt material som skickas till Syngenta via webbplatsen, till exempel kommentarer, återkoppling, idéer, frågor, ritningar, data eller liknande behandlas som ICKE-KONFIDENTIELL ALLMÄN EGENDOM. Därför ber vi dig att inte skicka uppgifter eller material som du inte vill överlämna i vår ägo, inklusive men inte begränsat till konfidentiell information och allt kreativt originalmaterial. 

Genom att skicka meddelanden och/eller annat material till Syngenta via denna webbplats överlämnar du utan kostnad till Syngenta alla globala rättigheter till, intressen i eller andelar i all upphovsrätt, copyright och annan intellektuell upphovsrätt och/eller allt material som du skickar till Syngenta. Syngenta får då rätt att använda all information och allt material du skickar via webbplatsen, samt alla idéer och begrepp, allt kunnande och all teknik som ingår i denna information eller detta material för valfritt syfte. Dit hör även utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter, med användning av informationen eller materialet utan begränsning och utan någon form av ersättning. 

Du ansvarar själv för alla meddelanden du skickar via webbplatsen. Det gäller även att de är sanna och korrekta.

Information från tredje parter

En del av informationen, artiklarna och annat material som är åtkomligt via denna webbplats tillhandahålls av tredje part till Syngenta. Där vi anser det praktiskt anger vi källan till sådant tredjepartsmaterial. Detta material från tredje part tillhandahålls endast som en service till dig. Syngenta gör inga utfästelser eller antydningar om att detta material är aktuellt, korrekt, fullständigt eller tillförlitligt. Syngenta tar inget ansvar för användning av information från tredje part.

Länkar till andra webbplatser

Denna webbplats har hyperlänkar till andra webbplatser som inte drivs av Syngenta. Dessa hyperlänkar tillhandahålls endast som en service åt besökarna och innebär inte att Syngenta tar något ansvar för materialet på tredjepartswebbplatserna eller har något samröre med de företag som driver dem. Syngenta har ingen kontroll över dessa tredjepartswebbplatser och tar inget ansvar för deras innehåll. Du besöker och använder dessa webbplatser helt på egen risk.

Produktinformation

All information som finns eller som det refereras till på denna webbplats är endast avsedd för att informera om Syngenta samt dess produkter och tjänster. Kontakta Syngenta direkt om du vill ha specifika råd och anvisningar om våra produkter och tjänster. Om du tänker använda ett bekämpningsmedel eller en odlingsprodukt måste du läsa och följa anvisningarna på produktens etikett samt följa alla tillämpliga lagar och förordningar om användning av produkten. Innan du använder något bekämpningsmedel måste du kontrollera om det är godkänt för användning i det aktuella landet.

Global tillgänglighet

Eftersom olika länder i världen har olika lagar och förordningar kan en del produkter bara köpas i vissa länder. Den här webbplatsen kan innehålla referenser eller korsreferenser till Syngentas produkter, program eller tjänster som kanske inte säljs eller marknadsförs i ditt land. Dessa referenser ska inte tolkas som att Syngenta avser att marknadsföra dessa produkter, program eller tjänster i ditt land. Kontakta din Syngenta-säljare eller ta kontakt med Syngenta om du har frågor om vilka produkter, program och tjänster som är tillgängliga i ditt land.

Rätt att ändra webbplatsen

SYNGENTA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA MATERIAL OCH FUNKTIONER PÅ DENNA WEBBPLATS PÅ VALFRITT SÄTT, ATT BEGRÄNSA ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN ELLER STÄNGA NED WEBBPLATSEN, NÄR SOM HELST OCH AV VILKET SKÄL SOM HELST, UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE, OCH TAR INGET SOM HELST ANSVAR FÖR MÖJLIGA KONSEKVENSER AV SÅDANA ÅTGÄRDER.

Inget erbjudande om eller inbjudan till investeringar

Informationen på denna webbplats utgör inte, och ska inte tolkas som, ett erbjudande om eller en inbjudan till att investera i eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper som berör Syngenta. Inget sådant erbjudande och ingen sådan inbjudan görs eller efterfrågas. Aktiekurser och aktieutdelningar kan stiga eller falla när som helst. Potentiella investerare bör vara medvetna om att tidigare resultat inte nödvändigtvis indikerar framtida resultat. Potentiella investerare uppmanas att söka fristående finansiell rådgivning före ett eventuellt investeringsbeslut.

Utsagor om framtiden

Webbplatsen kan innehålla utsagor om framtiden, till exempel utsagor som inte eller ännu inte bygger på historiska fakta. Dit hör bland annat information om våra teorier och förväntningar. Dessa utsagor bygger på aktuella planer, beräkningar och prognoser som Syngenta inte tar något som helst ansvar för. Dessa utsagor präglas alltid av vissa risker och osäkerhetsfaktorer, av vilka många ligger utanför Syngentas kontroll. Syngenta tar inget ansvar för att uppdatera utsagorna på grundval av ny information eller framtida händelser.

ANSVARSFRISKRIVNING

DENNA WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT OCH TILLGÄNGLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. I DEN YTTERSTA UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIGA LAGAR FRÅNSÄGER SIG SYNGENTA OCH DESS DOTTERBOLAG ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTALADE, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTADGADE, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE ELLER ICKE-INTRÅNG I TREDJE PARTS RÄTTIGHETER. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE VARKEN GARANTERAR ELLER IMPLICERAR SYNGENTA ATT DENNA WEBBPLATS SKA VARA TILLGÄNGLIG VID NÅGON VISS TID ELLER PLATS, ELLER ATT ÅTKOMSTEN TILL WEBBPLATSEN SKA VARA AVBROTTSFRI ELLER PROBLEMFRI. SYNGENTA GARANTERAR INTE ATT INNEHÅLLET PÅ DENNA WEBBPLATS ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR ELLER ANNAN KOD SOM KAN UPPVISA KONTAMINERANDE ELLER SKADLIGA EGENSKAPER. SYNGENTA HAR VIDTAGIT OCH KOMMER ATT FORTSÄTTA VIDTA ALLA RIMLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT TILLHANDAHÅLLA AKTUELL OCH KORREKT INFORMATION, MEN TROTS DET KAN INFORMATION SOM PUBLICERAS PÅ DENNA WEBBPLATS VARA OFULLSTÄNDIG ELLER INAKTUELL, ELLER INNEHÅLLA FELAKTIGHETER ELLER SKRIVFEL. SYNGENTA UTFÄSTER INGA GARANTIER ELLER LÖFTEN GÄLLANDE ANVÄNDNING, GILTIGHET, KORREKTHET, AKTUALITET ELLER TILLFÖRLITLIGHET HOS, ELLER RESULTATEN AV ANVÄNDNING AV, ELLER PÅ NÅGOT ANNAT SÄTT GÄLLANDE, DENNA WEBBPLATS OCH INFORMATIONEN PÅ WEBBPLATSEN.

Agri-Cast

Syngenta Agronomic Information Services tillämpar de högsta tekniska och professionella krav i tillhandahållandet av denna information. Syngenta AIS tillhandahåller denna tjänst, all information som är tillgänglig på denna webbplats och alla resultat av att informationen används i befintligt och tillgängligt skick och utan att lämna några som helst underförstådda eller uttryckliga garantier.
Syngenta/Syngenta AIS tar inget juridiskt ansvar, vare sig när det gäller utfästelser om informationen på webbplatsen eller att informationen är korrekt i fråga om väderlek och bedömning av förhållanden vid besprutning osv. Syngenta/Syngenta AIS tar inget ansvar för förseningar i tjänsten eller händelser som ligger utanför Syngentas kontroll när Agri-Cast används. Syngenta/Syngenta AIS kan inte hållas ansvarigt för skador eller förluster, inklusive följdskador eller indirekta förluster, som uppstår på grund av att du använder information som du har inhämtat genom att öppna eller använda denna webbplats, eller på grund av att du förlitar dig på materialet på denna webbplats, och kan inte hållas ansvarigt om denna tjänst inte är tillgänglig av tekniska skäl.

ANSVARSBEGRÄNSNING

DU ANVÄNDER WEBBPLATSEN HELT PÅ EGEN RISK. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARAR SYNGENTA, DESS DOTTERBOLAG ELLER NÅGON AV DERAS RESPEKTIVE DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER, I DEN UTSTRÄCKNING SOM MEDGES AV TILLÄMPLIGA LAGAR, FÖR NÅGRA DIREKTA ELLER INDIREKTA FÖRLUSTER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV I ELLER I SAMBAND MED ATT DU BESÖKER, ANVÄNDER ELLER INTE KAN ANVÄNDA WEBBPLATSEN, ELLER ATT DU FÖRLITAR DIG PÅ NÅGON INFORMATION PÅ WEBBPLATSEN. UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE SKA SYNGENTA INTE PÅ NÅGOT SÄTT HÅLLAS ANSVARIGT FÖR MÖJLIGA FELAKTIGHETER ELLER UTELÄMNANDEN I MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN. DETTA GÄLLER I SYNNERHET FÖR ALLA REFERENSER TILL PRODUKTER OCH TJÄNSTER FRÅN SYNGENTA. DETTA ÄR EN HELTÄCKANDE ANSVARSBEGRÄNSNING SOM GÄLLER FÖR ALLA FÖRLUSTER OCH SKADOR AV ALLA SLAG, VARE SIG DIREKTA ELLER INDIREKTA, ALLMÄNNA, SPECIELLA, UNDERORDNADE, FÖLJDMÄSSIGA, FÖRHÖJDA ELLER ANNAT, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖRLUST AV DATA, INTÄKTER ELLER VINSTER. DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING GÄLLER OAVSETT OM DET KRÄVDA ANSVARET BASERAS PÅ AVTAL, FÖRSUMMELSE, SKADESTÅNDSTALAN, STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER PÅ NÅGON ANNAN GRUND. 
OM NÅGON DEL AV DENNA ANSVARSBEGRÄNSNING BEFINNS VARA OGILTIG ELLER OMÖJLIG ATT GENOMDRIVA SKA DET SAMMANLAGDA ANSVARET FÖR SYNGENTA OCH/ELLER DESS DOTTERBOLAG, UNDER SÅDANA ANSVARSOMSTÄNDIGHETER SOM ANNARS SKULLE HA VARIT BEGRÄNSADE, INTE ÖVERSTIGA HUNDRA (100) USD.

Tillämplig lag

Krav eller talan i alla former som uppstår eller väcks på grund av eller har ett samband med denna webbplats och användningen av den ska dessa avgöras av svensk lag. Talan ska väckas i svensk domstol.

Giltighetsdatum

Villkoren och bestämmelserna ovan gäller från och med den 1 april 2011.