Säker och effektiv hantering av produkter

Påfyllning ska vara säker, effektiv och korrekt utförd.

Ansvarsfull användning av växtskydd innebär korrekt användning av skyddsutrustning. Det handlar om att ta ansvar för sig själv, sina medarbetare samt miljön.

Genom bra fasta rutiner, som innebär att använda skyddsutrustning, säker påfyllningplats och ett låst förråd för växtskydd, minimeras risken för fel. 

Se mer i videon som ger råd om vilken skyddsutrustning som krävs, tips på kemirum och påfyllning av produkter, rengöring av dunkar och återvinning av material.

De fyra vägarna till exponering

Vid hantering av växtskyddsmedel, betat utsäde och andra kemiska produkter måste man vara försiktig så att man inte utsätter sig själv och andra för exponering. Vid exponering kommer kroppen i kontakt med de kemiska produkterna.

Risken för exponering kan förebyggas genom användning av skyddsutrustning och att ha goda säkra rutiner.

Den största risken för exponering är vid kontakt med huden, särskilt våra handflator.  De sker genom direktkontakt, eller genom indirekt kontakt.

Exponering kan dock ske på många sätt: 1) Via kontakt med ögonen, 2) vid förtäring dvs via munnen, 3) genom inandning och 4) via huden: Direkt och indirekt kontakt tex när du tar i något, stänk med mera.

Hantering av växtskyddsmedel - De fyra vägarna till exponering

Länkar till ytterligare sidor om säkerhet och etiketter

kemi.se

Kemikalieinspektionen arbetar med att minska riskerna för att människor, djur och

Här kan du ladda ner de bruksanvisningar och säkerhetsdatablade du vill ha.

Bruksanvisning och Säkerhetsdatablad

Här kan du ladda ner de bruksanvisningar och säkerhetsdatablad du vill ha.

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Frågor och svar ikon

Frågor och svar

Vad menar vi med hållbarhet?