Rapssorter som optimerar ditt utbyte

You are here

Rapssorter som optimerar ditt utbyte

Raps

Det finns en anledning till att vi kallar våra höstrapssorter för Safe Harvest: De efterfrågade egenskaperna garanterar gott och stabilt utbyte varje år. Vi fokuserar därför på att att våra sorter ger är trygg investering som du inte kommer att bli besviken på – oavsett de olika odlingssäsongerna som vi upplever i Sverige varje år.

Säkra höstrapssorter

Att välja rätt sort är en viktigt grund till en hög och säker skörd. Den extra kraft och vitalitet som genom förädling byggts in i Syngentas hybridsorter är värdefull när väder och odlingsförhållanden varierar. Därför har vi valt samla våra sorter under namnet SAFE HARVEST:

• Starka hybrider med hög avkastning
• Kompakt växtsätt och god stjälkstyrka
• Friska sorter med god vinterhärdighet

Sorternas kompakta växtsätt gör dem säkra att odla och enkla att skörda. De egenskaper som kännetecknar våra sorter är inte bara grunden till en god avkastning utan kan också spara tid och pengar på vägen fram till skörd: 

SAFE HARVESTKÄNNETECKEN NYTTA 

Starka hybrider

Mer kraft och vitalitet vid etablering, utveckling av bladmassa och vid tillväxt.Stabilitet och säkerhet under varierande odlingsförhållanden och i extrema väder.
Kompakt växtsättJämna och kompakta sorter med ett robust växtsätt och starka stjälkar. En lättskött och lättskördad gröda.
God stjälkstyrkaUpprätt eller endast svagt lutande bestånd hela vägen fram till skörd.Maximal oljeinlagring, jämnare avmognad och hög råfettskörd.
Stabil avkastningSyngentas sorter levererar höga och stabila resultat år efter år.Trygghet i odlingsekonomin.
Friska sorterGod resistens mot allvarliga sjukdomar såsom Phoma (torröta) och Verticillium (kransmögel). Hög odlingssäkerhet och god stabilitet innebär att grödans fulla potential utnyttjas.
God vinterhärdighetSorter anpassande för ett svenskt klimat, kan odlas i hela odlingsområdet för höstrapsSäker växtföljdsplanering och stärkt grödkalkyl.
 

Visste du att...?

Syngenta har samarbeten över hela världen. Vi samarbetar med över 1 400 gårdar i 39 olika länder när det kommer till utvecklingen av våra sorter.
Vårt mål är att öka de genomsnittliga skördarna för världens vanligaste grödor med 20 % innan 2020, utan att använda mer mark, vatten eller resurser.

Optimal odling av höstraps

Med våra höstrapssorter Safe Harvest har du en bra utgångspunkt för hög skörd redan från början. Du kan däremot optimera den ytterligare genom att ta hänsyn till sorternas särskilda egenskaper och de möjligheter de ger dig.

Våra Safe Harvest-sorter kännetecknas av att de är korta, långsamt växande typer, som inte kräver växtreglering för att ge bra utbyte. Samtidigt är de i allmänhet mycket robusta och du har därför mindre behov av växtskydd än om du odlar andra sorter. 

Safe Harvest-sorterna står även emot torröta (phoma). Det betyder att du inte behöver oroa dig för det, och att du får högre utbyte per hektar jämfört med sorter med risk för torröta.

SY Iowa kännetecknas exempelvis av bra täckförmåga, vilket effektivt förhindrar ogräs bland grödorna. Sortens tidiga blomning gör samtidigt att risken för rapsbaggar minskar avsevärt. Dessutom är Safe Harvest-sorterna inte lika mottagliga för torröta (phoma) som en del andra sorter.

Sjukdomar och skadedjur i Höstraps

Guide om sjukdomar och skadedjur i höstraps

Visste du att...?

Både SY Iowa och SY Florian är resistenta mot phoma. Därför kan du från början vara säker på att villkoren är optimala.

Med Safe Harvest-sorterna har du även stor flexibilitet när det gäller tidpunkten för skörd. Det gör det lättare att organisera ditt arbete och utnyttja resurserna optimalt under den hektiska hösten. 

Vi rekommenderar alltid att du pratar med din lokala Syngenta-kontakt om planering av odlingen, däribland gödslingsstrategi, växtreglering osv. 

På så sätt kan vi tillsammans optimera växten under säsongen, med hänsyn till de specifika omständigheterna i ditt område. Då kan du uppnå bästa möjliga resultat när det blir skördetid.

Hybrider som skyddar mot klumprotsjuka

Som en viktig del av Syngentas förädlingsprogram utvecklas också klumprotresistenta sorter. Andelen fält som är smittade med klumprotsjuka ökar ständigt såväl i Sverige som i många andra länder. Problemet förvärras vid ökande andel raps i växtföljderna och även av att klimatet blivit något fuktigare och varmare på senare år. Därtill kommer den aktiva spridning som sker via jord på maskiner och redskap som flyttas mellan fält.

Klumprotsjukan angriper rapsplantans rötter med stora svulster till följd. Vatten- och näringsupptag hämmas och en kraftigt angripen planta blir så försvagad att den dör under vintern. Andra kan överleva men har en kraftigt begränsad avkastningspotential. De infekterade rötterna innehåller stora mängder sporer som kan överleva i marken i upp till 20 år.

Syngentas klumprotresistenta sorter har samma goda egenskaper som de övriga hybriderna men skyddar också mot en utebliven skörd till följd av klumprotsjuka. Modern förädlingsteknik gör att klumprot-resistenta sorter numera avkastar i nivå ned många icke-resistenta sorter.

Så minimerar du risken för klumprotsjuka

● Undvik att odla raps eller andra mottagliga grödor oftare än vart 4-5 år.
● Välj den högavkastande, klumprotresistenta höstrapshybriden SY Alibaba
● Rengör maskiner och jordbearbetningsredskap när de förflyttas mellan fält för att minska spridning av infekterad jord- och skörderester.
● Gör en biologisk markkartering och kontrollera mottagliga ogräs efter symptom för att undvika odling av mottagliga rapssorter på smittad mark.
● Bekämpa de mottagliga ogräsen lomme, penningört, åkersenap, backtrav och spillraps noga. Genomför bekämpningen på hösten innan nya sporer av klumprotsjuka hinner bildas i ogräsens rötter.
● Dränera fälten och/eller odla raps på fält med god dränering. Ett torrt fält hämmar sporernas förmåga att röra sig i marken och infektera rötterna.
● Kalka vid behov och upprätthåll ett gott mark-pH.

Safe Harvest Logo

SY Alibaba

SY Alibaba har hög avkastning vid angrepp av klumprotsjuka och mognar tidigt för skörd...

Visste du att...?

Syngenta har varit marknadsledande inom klumprotsjukeresistenta sorter under många år. SY Alibaba är marknadsledande och ger bäst utbyte i försök med mycket kraftfulla angrepp av klumprotsjuka. Det beror på den mycket effektiva resistensen på marknivå, som garanterar fortsatt resistens i infekterad mark.

Olika typer av klumprotsjuka

Det finns åtta olika typer av klumprotsjuka i världen som kan angripa höstraps. I Sverige förekommer för närvarande bara en av dem, nämligen P1. I Tyskland finns däremot alla åtta typer. P1 och P3 är mest utbredda. SY Alibaba har dokumenterat effektivt motstånd mot båda.  

Har skadan redan skett? 

Om du har konstaterat klumprotsjuka på din mark finns det troligtvis andra områden i utsatta lägen som också är smittade. Dina maskiner kan ha spritt problemet till angränsande områden. Här är några tips på vad du kan göra:

Nästa gång du ska så höstraps väljer du en sort som är resistent mot klumprotsjuka. SY Alibaba är ett bra val. Den är resistent mot klumprotsjuka typ P1, som för närvarande är den enda typen av klumprotsjuka i Sverige. Den är däremot inte resistent mot typ P1+ och P2+.

Vad du bör göra om du hittar klumprotsjuka:

• Behåll en god växtföljd med 4–5 år mellan höstrapsen
• Fundera på om du inte borde så SY Alibaba nästa gång, vilket säkrar optimalt utbyte.

På så sätt gör du att klumprotsjukan hålls på en miniminivå. 

Sorter som är resistenta mot klumprotsjuka sanerar inte bort sjukdomen. Graden av kontaminering minskar dock långsamt, vilket gör att du kommer att kunna odla icke-resistenta sorter vid en tidpunkt igen.  

Safe Harvest höstrapssorter – klicka på en sort för att få mer information

Safe Harvest Logo

SY Iowa

En säker sort

Safe Harvest Logo

SY Alibaba

SY Alibaba har hög avkastning vid angrepp av klumprotsjuka och mognar tidigt för skörd...

Safe Harvest Logo

SY Florian

Välj SY Florian för en högpresterande rapssort som är resistent mot phoma.