Betat udsäde: Fem tips

 

Vid användning av betat utsäde är det viktigt att uppmärksamma de risker som finns med produkten och använda och hantera den därefter. Därför har vi tagit fram fem tips för hur man som jordbrukare kan öka säkerheten vid användning av betat utsäde.

Här hittar du ämnen om:

Skydda dig själv   ¤   Dammbildning   ¤   Rengöring   ¤   Transport & lagring   ¤   Avfallssortering

SKYDDA DIG SJÄLV

Betat utsäde ska hanteras med försiktighet. Säkerhetskraven gäller såväl oss själva som vår omgivning. Eftersom det ofta inte är möjligt att tvätta händerna ute på fält, är det en god idé att ha t.ex. våtservetter i traktorhytten.

Det rekommenderas alltid att använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av våra produkter.

Även om våra händer utgör en mycket liten andel av hudens totala yta, är det våra händer som är mest i kontakt med vår omgivning.

Att skydda huden mot både direkt och indirekt kontakt med hälsofarliga ämnen är viktigt. Det är därför viktigt för både vår egen och andras säkerhet att använda lämplig skyddsutrustning och för att säkerställa god hygien.

Skydda dig själv

 

skydda dig själv

Skyddsutrustning för arbete med betat utsäde

 • Förkläde eller skyddskläder
 • Handskar (helst engångshandskar)
 • Andningsmask eller munskydd

Åtgärder där säkerhetsutrustning måste användas

 • Hantering av säckar
 • Hantering av trasiga säckar
 • Fyllning av såmaskinen
 • Justering av såmaskinen under sådd
 • Tömning av såmaskinen
 • Tvätt och annan rengöring av såmaskinen

Direkt beröring:

All direkt kontakt måste undvikas, vilket kan inträffa till exempel vid hantering av säckar, fyllning och tömning av såmaskin.

Indirekt beröring:

Man måste vara uppmärksam på indirekt kontakt som t.ex. kan ske vid hantering av säckar, såväl som damm som avlagringar på såmaskinen från det betade utsädet.

DAMMBILDNING I SAMBAND MED PÅFYLLNING OCH SÅDD


Följ rekommenderade försiktighetsåtgärder under påfyllning och sådd för att minska risken för såväl människor som miljö.

När man hanterar utsäde samt sår är det viktigt att följa de rekommenderade försiktighetsåtgärderna för att minska risken för människor och miljö. I samband med påfyllning och sådd finns det ett antal situationer som man bör överväga och vara uppmärksam på.

Dammbildning

 

 

Sikkerhet

Påfyllning

 • Vid påfyllning av betat utsäde i såmaskinen, kommer det att bildas damm som du bör skydda dig mot och undvika att komma i direkt kontakt med.
 • Fyll såmaskinen utomhus eller på ett väl ventilerat ställe
 • Det är viktigt att inte föra med sig betningsdamm in i traktorhytten när man kommer utifrån och kan ha varit i kontakt med produkten.
 • Håll traktorhyttens dörrar och fönster stängda vid påfyllning.

Sådd

 • Se till att utsädet täcks väl med jord så att det inte ligger fritt tillgängligt för fåglar och andra djur.
 • Vid användning av pneumatiska såmaskiner bör det säkerställas att luftströmmar innehållande ev. damm riktas mot markytan.
 • Håll dörrar och fönster i traktorhytten stängda under sådd.
 • Använd skyddshandskar vid service och justering av såmaskinen.

RENGÖRING

Var medveten om risken för kontakt med betningsmedel under renblåsning och tvätt. Rengöring måste göras på en särskilt inrättad tvättplats.

Efter sådd av betat utsäde kan det finnas utsäde kvar på och i såmaskinen, som därför bör tömmas helt innan renblåsning och tvättning.

Såmaskinen måste rengöras på en särskilt inrättad tvättplats. Dessutom är det viktigt att skydda sig själv mot eventuell kontakt med betningsdamm och avlagringar under både renblåsning och tvättning av maskinen. Du kan läsa mer om hur du bäst skyddar dig i avsnittet Säkerhet.

Rengöring utsade

TRANSPORT OCH LAGRING

Vid transport och förvaring av utsädessäckar bör man förhindra onödiga risker för människor och miljö. 

Vid lagring 

 • Se till att alla säckar är intakta under transport och lagring. 
 • Utsädet skall förvaras i originalförpackning. 
 • Förvara säckar på ett säkert och ventilerat ställe. 

Vid transport 

 • Förare och utsädessäckar måste vara fysiskt åtskilda under transporten. 
 • Säkra din last under transporten för att undvika onödigt spill. 
 • I händelse av spill ska det betade utsädet inte lämnas fritt i naturen utan samlas upp och tas bort omedelbart.

 

 

Transport

AVFALLSSORTERING

Följ de lokala föreskrifterna för avfallssortering och -hantering. 

Efter fyllning av såmaskinen måste de tomma säckarna hanteras enligt gällande regler för avfallshantering. Varken tomma säckar eller spillt utsäde får lämnas i naturen. 

Utsäde som skall kasseras måste kasseras i sitt ursprungliga emballage. Dessutom får tomma säckar inte återvinnas för något annat syfte, eftersom rester av betningsmedel och utsäde kan finnas på och i dem.

Avfallssortering

Skydda dig själv

Det rekommenderas alltid att använda lämplig skyddsutrustning vid hantering av våra

Sådd

Sådd och dammbildning

Följ rekommenderade försiktighetsåtgärder under påfyllning och sådd för att minska

Rengjøring

Rengöring

Var medveten om risken för kontakt med betningsmedel under renblåsning och tvätt.

Tranport och lagring

Transport och lagring

Omsorgsfull transport och lagring av produkter säkerställer att spill och onödiga

Avfallssortering

Avfallssortering

Följ de lokala föreskrifterna för avfallssortering och -hantering.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.