Integrated Pest Management

Integrated Pest Management (IPM) – kallas på svenska för integrerat växtskydd. IPM är ingen ny uppfinning och i grunden handlar IPM om att förebygga och begränsa förekomsten av ogräs, växtsjukdomar och skadedjur och på så sätt minska användningen av kemiskt växtskydd, så att så lite som möjligt används, men så mycket som behövs. 2009 skapades ett ramdirektiv från EU om hållbar användning av växtskydd. Här blev det ett krav för alla som yrkesmässigt använder växtskydd att följa åtta EU-definierade IPM-principer, som bygger på en blandning av nya och gamla metoder och principer. De åtta principerna kan delas in i tre allmänna teman:
  • Förebyggande
  • Tillsyn
  • Kontroll (med sunt förnuft)

IPM-principerna bidrar inte bara till att minska mängden växtskydd som används, utan de ökar också odlingssäkerheten och avkastningen eftersom förekomsten av skadedjur minimeras genom grundligt förebyggande. Dessutom bidrar IPM till att motverka resistensutveckling mot växtskyddsmedel bland skadedjur och ogräs, vilket förlänger växtskyddsmedels livslängd och deras effekt. Anledningen till att resistensutvecklingen bromsas beror på flera saker, men kan bland annat hänföras till minskad användning av växtskyddsmedel både i form av minskade doser och färre besprutningar. Risken för resistensutveckling minskar med en lägre exponering för växtskyddsmedel.

 

IPM-Hjulet

Det finns ingen IPM-modell eller strategi som passar exakt alla odlingssystem, grödor, områden och jordtyper, men IPM-hjulet kan användas som en översikt över de många steg som kan tas för att uppnå den mest hållbara användningen av växtskydd. Som lantbrukare kan hjulet användas som inspiration för att välja just de IPM-åtgärder som passar den specifika gården, så att IPM-strategin skräddarsys för att vara den mest optimala i förhållande till hälsa, miljö och ekonomi. 

 

 

IPM-hjulet kan användas som en översikt över de många steg som kan tas för att uppnå den mest hållbara användningen av växtskydd. Som lantbrukare kan hjulet användas som inspiration för att välja just de IPM-åtgärder som passar den specifika gården, s

De åtta IPM-principerna

De åtta IPM-principer som härrör från EU:s ramdirektiv är här indelade i de tre övergripande teman, och jämförs med en siffra utvecklad av Crop Life Europe

Förebyggande - Den första IPM-principen handlar om att förebygga och bekämpa skadedjur med flera metoder

 

Förebyggande

1) Den första IPM-principen handlar om att förebygga och bekämpa skadedjur med flera metoder, inklusive genom:

  • att ha en varierad och hälsosam växtföljd. att använda lämpliga odlingsmetoder.
  • att använda resistenta eller toleranta sorter när det är möjligt och att använda frömaterial av hög kvalitet.
  • att gödsla, kalka, vattna och dränera i lämplig omfattning.
  • att förhindra spridning av ogräs, sjukdomar och skadedjur.
  • att skydda och öka mängden nyttoorganismer i och runt det odlade området.

Hitta inspiration till fler förebyggande åtgärder i figuren till höger.

Tillsyn

När du har gjort vad du kan för att förhindra uppkomsten av skadedjur är det viktigt att övervaka grödorna och åkern, som enligt den andra och tredje principen definieras som:

2) Att övervaka växtskadegörare genom lämpliga metoder och verktyg, t.ex. varning-ar och prognosverktyg samt att söka råd från professionellt kvalificerade rådgivare.

3) Att använda  prognoser och bekämpningströsklar när beslut tas om växtskyddsanvändning.

Tillsyn - När du har gjort vad du kan för att förhindra uppkomsten av skadedjur är det viktigt att övervaka grödorna och åkern,
De andra fem principerna handlar om kontroll. Det gemensamma för dem är att man måste använda sitt sunda förnuft.

Kontroll (med sunt förnuft)

De andra fem principerna handlar om kontroll. Det gemensamma för dem är att man måste använda sitt sunda förnuft, och överväga 1) om behandlingen är nödvändig, 2) om det finns ett annat alternativ och 3) om medlet eller den använda dosen är lämplig.

4) Val av biologiska, fysikaliska och andra icke-kemiska metoder mot skadegöraren, om de är tillräckligt effektiva.

5) Växtskyddsmedlen väljs som bäst passar uppgiften och är minst skadliga för människors hälsa, andra organismer i naturen och miljön.

6) Val av korrekt dos och om möjligt reducerade doser. Behandla så få gånger som möjligt och punktbehandla om det är möjligt. Detta förhindrar resistensutveckling.

7) Om det finns risk för resistensutveckling används tillgängliga anti-resistensstrategier för att bibehålla effektiviteten hos produkterna. Till exempel genom att vid upprepade behandlingar använda olika växtskyddsmedel med olika verkningsmekanismer.

8) Det finns uppföljning på hur insatsen har fungerat. Utgångspunkten är kontinuerlig övervakning av  skadegörarna i fält och registreringarna i sprutjournalen.

De fyra överväganden

Figuren visar de fyra överväganden som lantbrukaren enligt IPM bör göra innan användning av kemiska växtskyddsmedel. Genom varje steg ska det övervägas om en behandling är ekonomiskt lönsam i förhållande till de skador som skadegöraren orsakar på grödan. Först måste man överväga om de nyttodjur som finns på fältet kan avhjälpa problemet (t.ex. om rovinsekter kan begränsa ett utbrott av bladlöss), sedan om mekanisk bekämpning är tillräcklig (t.ex. ogräsrensning) och slutligen om problemet kan åtgärdas med biologisk kontroll. Om ingen av de nämnda metoderna visar sig vara tillräcklig kan kemiska bekämpningsmedel användas, jfr principerna 5, 6 och 7.

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Syngenta fokuserar också på utsäde

Syngenta fokuserar också på utsäde

Grunden för bra gröda ligger i utsädet

Good Growth Plan - Syngenta

Växtskydd för högre avkastning

Hitta lätt den produkt som du ska använda i ditt fält här

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.