Hyvido hybrid höstkorn – hybridsorter utvecklade för tidig sådd

You are here

Hyvido hybridhöstkorn

Hyvido hybridhöstkorn

Våra olika hybridhöstkorn utvecklas för att ge dig flexibla arbetsvillkor och hög skörd. Om du vill optimera resultatet för ditt höstkorn ska du välja en Hyvido-hybridsort.

Hyvido hybridhöstkorn för hög skörd och mindre stress

Om du vill ha bästa möjliga utfall av din höstkornsodling (kärnskörd, halmskörd, odlingssäkerhet etc), så ska du välja hybrid höstkorn från Syngenta.

Våra hybridhöstkorn-sorter kallar vi för Hyvido. Hybrider kräver ett intensivt förädlingsarbete under många år för att nå den eftersträvade överlägsenheten jämfört med linjesorter – och resultaten talar för sig själv.

Med Hyvido får du utsäde som ger goda resultat varje gång. Skörden ligger ofta minst 5 % över traditionella linjesorter.

Vilka Hyvido-sorter kan du beställa? 

Våra hybrid höstkornssorter i år är SY Galileoo och Toreroo. Klicka på namnen för mer information om sorternas specifika egenskaper.

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Trygghet i vardagen med Hyvido hybridhöstkorn

 • Hybridvitalitet – bättre stresstolerans mot torka och manganbrist
 • Utvecklad för tidig sådd och för att hålla tillväxtpunkten nere. 
 • Robust med bra bestockningsförmåga på hösten
 • Lämplig för alla jordtyper
 • Kärnkvalitet i linje med, eller bättre än, 2-radssorter
 • Hämmande effekt på ogräs
Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Är det lönsamt att odla Hyvido?

Det finns vissa typiska skillnader mellan Hyvido Hybridhöstkorn och ett höstkorn av linjetyp, bland annat vad gäller utsädesmängd, pris på utsäde samt avkastning.

Grafiken nedanför visar hur kalkylen för hybridhöstkorn skiljer sig från kalkylen för höstkorn av linjetyp. Kalkylen baserar sig på erfarenheter från försök och praktisk odling. Tanken är att kalkylen kan ses som riktlinjer för hur en lokal kalkyl kan ställas upp. 

Utsädemängden för Hyvido är betydligt lägre än för linjesorter och priset för utsäde högre, men i gengäld ser vi oftast en genomsnittlig meravkastning på 0,5 - 1 ton. Vid ett marknadspris på 1,25 kr/ kg innebär det en genomsnittlig merintäkt om ca 1 000/hektar och ett netto på ca 500/hektar. 

Grafiken baseras på erfarenheter från officiella försök och praktisk odling och ska ses som riktlinjer för hur en mer exakt och lokal kalkyl kan ställas upp.

 

Bilden viser typiska skillnader mellan hyvido hybrid vinterbyg och linjesort

 

Vad är viktigast för dig när du väljer höstkornsort?

Tidig sådd med Hyvido ger högt utbyte

Våra Hyvido sorter är skapade för tidig sådd – redan från månadsskiftet augusti-september. På så sätt får fler sådagar till sådd under den hektiska hösten som i sin tur ökar säkerheten i växtodlingen.

Tidiga grödor kan ge upp till 3 veckors förlängd skördesäsong per år. Jämfört med vårkorn och höstvete får du därför fler dagar att bärga halm och lägre omkostnader för torkning.

Om du vill ha bästa möjliga utfall av din höstkornsodling (kärnskörd, halmskörd, odlingssäkerhet etc), så ska du välja Hyvido från Syngenta.

Våra höstkornshybrider kallar vi för Hyvido. Hybrider kräver ett intensivt förädlingsarbete under många år för att nå den eftersträvade överlägsenheten jämfört med linjesorter – resultaten talar för sig själv sedan 2009.

Med Hyvido får du utsäde som ger säkert resultat varje gång. Skörden ligger ofta minst 5 % över traditionella linjesorter.

Vilka Hyvido-sorter kan du beställa? 

Våra hybridhöstkornssorter i år är SY Galileoo, Jettoo och Toreroo. Klicka på namnen för mer information om sorternas specifika egenskaper.

Visste du att…?

 • Med tidig sådd kan du halvera mängden utsäde. 
 • Om du använder Hyvido höstkorn som förfrukt till höstraps (istället för höstvete) får du mer tid för tidig etablering av rapsen.

När ska du så dina Hyvido-fält?

Beroende på odlingslokal kan du börja så dina Hyvido-fält redan i månadsskiftet augusti-september. Ju tidigare du startar, desto mindre mängd utsäde behöver du använda. Med hjälp av vår utsädesberäknare kan du enkelt beräkna hur mycket utsäde du behöver. 

Mindre oro, bättre skörd

Rotsystemet på Hyvido hybrid höstkorn är upp till 30 % större och mer djupgående än vanligt korn. Därigenom kan Hyvido ta upp näringsämnen och vatten bättre och får större förutsättningar att stå emot torrperioder.

Detta betyder i sin tur en minskad känsla av oro och säkrare resultat. En generell fördel med hybrider är att deras förmåga att stå emot olika former av yttre stress är bättre än för linjesorter.

Den tidiga sådden innebär att Hyvido bestockar sig väl redan på hösten och målsättningen är att det bildas fyra till åtta skott per planta. Vid skörd är målet att ha ca 600–650 ax per kvadratmeter. Bladmassan är väsentligt större än för traditionell höstkorn och därmed också dess förmåga att konkurrera med t.ex. gräsogräs.

Visste du att...?

 • Hyvido lämpar sig utmärkt för utfordring på din egen gård och ger ett högt fodervärde.
 • Hyvido är även en fin avsalugröda med god efterfrågan.
Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Fördelar med hybridhöstkorn i växtföljden

• Genomgående höga skörd på olika jordtyper på fältet
• Bättre utnyttjande av maskinpark och personalstyrka
• Mer tid för bärgning av halm
• Större produktionssäkerhet tack vare hybrideffekten
• Mer tid för etablering av höstraps i rätt tid

Hyvido växtföjld

Tidig sådd leder till hög skörd

Hyvido skal sås tidigt på hösten, då hinner plantorna bestockas ordentligt innan vintern. Tack vare Hyvido-sorternas kraftiga bestockningsförmåga används en lägre utsädesmängd än vid sådd av konventionella linjesorter. Ju tidigare du sår, desto bättre rustade blir plantorna inför vintern.

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara frön per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

 

Hyvido karta

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter varje år. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Hyvido odlingsvägledning

 

Få ut mesta möjliga med Hyvido

Hyvido hybrid höstkorn skiljer sig åt, rent odlingstekniskt, på flera områden jämfört med linjesorter. Det gäller framförallt såtid, plantantal och gödsling.

När ska du så?

När vi kommer till månadsskiftet augusti-september och jordtemperaturen är under 15 ºC kan du börja så dina Hyvido-fält. 

Med tidig sådd kan man uppnå vitala, färdigbestockade plantor på hösten med goda förutsättningar att klara vinterns påfrestningar. Tidig sådd gör det också möjligt att använda en lägre utsädesmängd. Begreppet ”tidig sådd” måste dock alltid utgå ifrån vad som erfarenhetsmässigt anses som ”tidigt” för respektive odlingslokal.  

Bestockning skall ske under hösten

Målet skall alltid vara att uppnå färdig bestockning under hösten! Vid ca 5 utvecklade skott/planta, som ger ca 6-700 ax/m2 , anses maximal avkastning föreligga. Våra undersökningar visar att hybridhöstkornssorterna behöver ca 280 daggrader på hösten för att utveckla 4 sidoskott. Tillväxten fortsätter tills att temperaturen går under 5 grader. På våren slutar Hyvido-sorterna att bestocka sig när dagslängden överstiger 14 timmar (ca 12 april i Skåne). Därför ger tidig sådd störst och säkrast bestockning.

Hyvido höstkorn såtidpunkt

Hur mycket utsäde ska du använda? 

När du beräknar utsädesmängden ska du ta hänsyn till tusenkornsvikten och den förväntade fältgrobarheten. Varje storsäck med Hyvido-sorter innehåller cirka 10 milj kärnor, motsvarande knapt 500 kg. Med vår utsädesberäknare kan du beräkna mängden utsäde du behöver för dina fält – beräknaren hittar du här. Optimalt sådjup är 2,5–3,5 cm.

Utsädestabeller för område A-G

Tidig sådd leder till hög skörd

Hyvido skal sås tidigt på hösten, då hinner plantorna bestockas ordentligt innan vintern. Tack vare Hyvido-sorternas kraftiga bestockningsförmåga används en lägre utsädesmängd än vid sådd av konventionella linjesorter. Ju tidigare du sår, desto bättre rustade blir plantorna inför vintern.

Acceptera marknadsförings-cookies för att titta på den här videon.

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara frön per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

 

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter varje år. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Så gödslar du din Hyvido-mark

Så gödslar du din Hyvido-mark 

Normalt har inte Hyvido-sorterna något behov av kväve under hösten. Sen sådd eller stora mängder nedplöjd halm (speciellt från vårkorn), kan göra det nödvändigt att tillföra 20-30 kilo kväve per hektar på hösten för att främja utvecklingen av sidoskott.

Vid tillväxtens start på våren är det viktigt att gå ut i fältet och räkna antal sidoskott per planta. Tillförsel av gödsel på våren rekommenderas enligt nedanstående plan. Ett alltför tätt bestånd kan medföra låg rymdvikt, men ett glest bestånd försämrar avkastningspotentialen.

Antal skott per planta% av total K-mängd mitten af mars% av total K-mängd mitten af april
> 6 skott30 %70 %
3-6 skott50 %50 %
1-2 skott70 %30 %

Håll utkik efter bladlöss på hösten

Tidig sådd innebär att det blir viktigt att vara uppmärksam på bladlusangrepp under hösten, eftersom bladlössen sprider rödsotvirus. En eller två välplacerade behandlingar kan vara nödvändigt under höstar med hög genomsnittstemperatur eftersom det är då lusens utveckling främjas. Var särskilt uppmärksam på 2- och 4-bladstadierna. Att hitta löss med vingar är inte så lätt, men att titta på plantorna i motljus nere i marknivå kan avslöja ev förekomst.

Tänk på att reducerade doser av insektsmedel begränsar verkningsperioden och ökar risken för resistensuppbyggnad.

Håll utkik efter bladlöss

Var noga med att frostsäkra ditt höstkorn med mangan. 

Trots att Hyvidosorterna i allmänhet inte är särskilt känsliga för manganbrist, rekommenderar vi att du stärker vinterhärdigheten med 1–2 liter mangannitrat innan vintern.

Välj en tvådelad svampstrategi

Välj en tvådelad svampstrategi

Hyvido-sorterna är inte mer mottagliga för svampsjukdomar än andra sorter, dock skall man allmänt sett vara uppmärksam på kornrost som oftast är den allvarligaste svampsjukdomen. Därutöver kan också bladfläcksjuka och mjöldagg göra sig påmind. Angrepp kan komma redan på hösten, men normalt har det inte så stor betydelse. Var särskilt uppmärksam när temperaturen är mellan 16 och 20 grader och det samtidigt är fuktigt. En delad strategi ger ofta bäst resultat.

Så växtreglerar du Hyvido 

Det finns stor skördepotential med Hyvido-sorterna. Det är därför viktigt att du överväga en växtregleringsstrategi.

Växtreglering skall alltid anpassas efter grödans utveckling och har olika effekt beroende på i vilket utvecklingsstadie som behandlingen sker;

 • Stadie 25 (medelbestockning) – en tidig behandling har positiv effekt på rotutveckling och stärker stråbasen för att undvika rotliggsäd.
 • Stadie 31-33 – en behandling vid stråskjutningen har störst effekt på grödans höjd och stråstyrka, därmed kan stråliggsäd undvikas.
 • Stadie 37-39 – värdera behovet för växtreglering för att stärka den övre delen av strået så att det kan bära de stora axen.

Så växtreglerar du Hyvido

Så klarar sig Hyvido i sortförsöken

Sorterna i Hyvido-familjen har stabil avkastning år efter år och även denna säsong, 2020, avkastade hybriderna i topp bland marknadsförda sorter. Stabilitet i avkastningen och säkerhet i odlingen är alltid de mest efterfrågade egenskaperna. Med samtliga resultat inrapporterade från de officiella sortförsöken år 2020, står det klart att hybridsorterna SY Galileoo och Toreroo ligger i topp, sett som ett medeltal av svampbehandlade resp. obehandlade led då marknadsförda sorter jämförs.

Kärnskörd

Sammanställningarna nedan bygger på samtliga svenska sortförsök i höstkorn under åren 2016-2020. Sorterna i tabellen är de som nu marknadsförs på distributörernas hemsidor. De tre hybridsorterna från Syngenta, SY Galileoo, Toreroo och Bazooka, ligger samtliga på en mycket hög avkastningsnivå.  Hybridernas försprång gentemot övriga sorter är något större då försöksled utan svampbehandling jämförs, vilket tyder på att hybriderna i genomsnitt har en något bättre sjukdomsprofil, dvs övriga sorter har mer att vinna på svampbehandling.

Tabell 1: Sortförsök höstkorn - försöksseriesammanställning SLU 2016 - 2020, 
(endast marknadsförda sorter 2020 enl. distributörernas hemsidor)

 Utan svampbehandl.Med svampbehandl
SortKärnskörd, 15 % vh (relativ tal)
SY Galileoo (hybrid)105106
Toreroo (hybrid)104103
Bazooka (hybrid)102104
KWS Astaire101102
Syntetisk mätare (8 573 kg/ha)100100
KWS Orbit99103
Verity9999
Frigg9896

 

Kärnskörd med mervärde i Hyvido

Följande tabell visar merskörden för Hyvido, i två olika jämförelser med linjesorter, utan resp. med svampbehandling. Merskördens värde (vid kornpriset 1,35 kr/kg) är markerad med grön färg. 

Mervärde för kärnskörd i Hyvido 2016-2020 i jämförelse med linjesorter, baserad på tabell 1 och foderkornpris 1,35 kr/kg.

Tabell 2Utan svampbehandlingMed svampbehandling
 kg/hakr/hakg/hakr/ha
Medeltal för samtliga Hyvido-sorter jfr. med medeltal för samtliga linjesorter (kg/ha och kr/ha)+385+520+445+600
Högst avk. Hyvido-sorter jfr. med lägst avk. linjesort (kg/ha och kr/ha)+597+805+1021+1380

Hyvido hybrider i topp år efter år

Hyvido hybridhöstkorn har nu marknadsförts i Sverige i 7 år. Med utgångspunkt i de officiella sortförsöken syns ett tydligt mönster där hybridhöstkornet avkastat i topp i jämförelse med både de 2-radiga linjesorterna och de 6-radiga linjesorterna varje år. 

Grafiken nedan är en sammanställning av alla försök där alla sorter av samma sorttyp lagts samman.

Grafen visar hur provade marknadssorter avkastat i förhållande till varandra i försösken 2016-2020. Hyvido hybridhöstkorn har mellan 2016-2020 avkastat 7-18% mer än 2-radiga linjesorter och 3-10% mer än 6-radiga linjesorter.

Hög rymdvikt

Diagrammet visar de genomsnittliga litervikterna för de olika sorttyperna (6-radiga hybrider-Hyvido, 2-radiga linjesorter och 6-radiga linjesorter) under odlingsåren 2014-2018 med hybridsorterna (Hyvido) i topp.

Diagrammet visar en sammanställning av litervikt, angett i gram, för de olika sorttyperna inom höstkorn 2016-2020

Vanliga frågor och svar om Hyvido

Varför är hybriderna dyrare?

Ett hybridutsäde är ett utsäde som är förädlat för att ge sorten egenskaper som gör att den bättre kan stå emot olika stressmoment som en säsong kan innehålla (torka, näringsupptag etc) och tack vare detta har en högre avkastningspotential. 

Ser man till helheten med den lägre utsädesmängden som ska användas, i kombination med en hög avkastningspotential och dessutom fördelar i växtföljden så blir nettointjäningen ändå stor.

Hur låg utsädesmängd kan man ha?

Vilken utsädesmängd som ska användas beror på odlingszon. Tidig såtidpunkt (månadsskiftet augusti-september) gör det möjligt att gå så lågt som 130-160 kärnor per kvadratmeter.

Detta beror på att hybridsorterna har en kraftig bestockningsförmåga som utnyttjas bäst på hösten. 

En senare sådd, eller en kallare odlingslokal måste kompenseras med en högre utsädesmängd. Vi rekommenderar aldrig en högre utsädesmängd än 230-250 kärnor per kvadratmeter. 

Får hybridhöstkornet mycket rost?

Hybridhöstkorn har inte en större mottaglighet än andra höstkornsorter. Dock varierar mottagligheten något mellan sorterna. 

Har hybridhöstkornet mer problem med axbrytning?

Axbrytning kan förekomma till följd av tunga ax med många kärnor, men är inget utbrett problem. Då höstkornet är skördemoget finns det i regel inga andra grödor som konkurrerar om tröskkapaciteten och därmed kan övermognad oftast undvikas. Risken för axbrytning kan minskas med sen växtreglering. 

”En gång höstkorn, alltid höstkorn” brukar man säga, är spillsäd ett problem?

En stor fördel med Hyvido är att axen visat sig mycket lätta att tröska ur, vilket leder till lägre spill vid tröskningen – och därmed till mindre spillsäd. Den tidiga skörden (i juli månad) innebär att det blir mer tid tillgänglig för groning av spillsäd.

 

Avsalupriset på höstkorn är inte så högt, kan det verkligen vara värt att investera i en hybrid?

Odling av höstkorn för egen foderproduktion eller för mellangårdshandel har traditionellt varit intressant – med Hyvido’s höga avkastning är detta naturligtvis fortsatt minst lika intressant då inköpsbehovet av spannmål minskar ytterligare. I detta sammanhang skall också nämnas möjligheten till tidig bärgning av högkvalitativ halm.

Vid försäljning av kornet blir nettot ca 500 kr/ha bättre än för konventionella höstkornssorter redan vid kornpriset 1,25 kr/kg.

För att göra en spannmålsdominerad växtföljd mer varierad och möjlig att få in höstoljeväxter i, så kan 2:a- eller 3:e-års höstvete ersättas med Hyvido som skördas ca 2 veckor tidigare än höstvete. Då kan höstraps etableras i rätt tid och bli en intressant och lönsam omväxlingsgröda.

Hyvido hybridhöstkorn är i sig billigare i odling än höstvete (t.ex. mindre kväve och mindre svampbekämpning) och avkastar ofta på motsvarande nivå räknat i kg/ha.

Hur ser kalkylen för hybridhöstkorn ut?

Väldigt förenklat kan man säga att med den lägre utsädesmängd som rekommenderas, så når man en förbättrad intjäning redan vid en meravkastning på cirka 500 kilo extra per hektar (i jämförelse med en konventionell sort). Med utgångspunkt i de erfarenheter som vi har från praktisk odling och från försök så är en meravkastning på 0,5 – 1 ton/ha inget ovanligt.

Läs mer här

 

Det finns många nya 6-radiga höstkornsorter som inte är hybrider, varför ska jag välja Hyvido?

De 6-radiga sorterna som inte är hybrider har presterat bra i vissa försök men har svårt att mäta sig med hybriderna när det kommer till parametrar som kärnkvalitet och stabilitet över åren. Vi förväntar oss en bred övergång till höstkornshybrider på motsvarande sätt som för höstraps och höstråg, just på grund av stresståligheten och en säker avkastning år efter år. 

 

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde

Hyvido Höstkorn Toreroo logo

Toreroo

Toreroo är en hybrid med en god sjukdomsprofil samt utmärkta stråegenskaper

Sy Galileoo logo

SY Galileoo

Stor kärna med hög rymdvikt