Hyvido hybridhöstkorn för hög skörd | Syngenta

You are here

Share page with AddThis
Hyvido logobanner

Hyvido Hybridhöstkorn

Bild av Hyvido mark

Hyvido hybridhöstkorn för hög skörd och mindre stress

Hyvido är samlingsnamnet för Syngentas olika sorter av hybridhöstkorn. 

Hyvido är ett sexradigt hybridhöstkorn som utvecklats för att ge hög avkastningspotential speciellt vid tidig sådd. Tidig sådd ger också tidig skörd vilket ger flera fördelar i växtföljden, inte minst tack vare att odlarens arbetsinsatser kan spridas jämnare över växtodlingssäsongen. 

I år erbjuder Syngenta sorterna SY Galileoo och Toreroo på den svenska marknaden.

Vadå hybrid?

Växtförädlingsmetoder som bygger på hybridisering har haft stort genomslag i många grödor och har nu nått höstkornet!

Hybridtekniken går ut på att korsa två utvalda föräldralinjer (ofta starkt inavlade), med speciella och önskvärda egenskaper och använda den 1:a generationens avkomma som ett kraftfullt utsäde – en hybrid. En specifik hybrideffekt kräver korsning mellan samma utvalda föräldrar varje år, till varje generations utsäde. Skulle det som skördats av den självpollinerande hybriden (2:a generationen) användas som utsäde, så skulle det komma att bli en mycket heterogen avkomma.

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde som du ska så

Med ett innovativt koncept har Syngenta tagit fram högavkastande hybridhöstkorn med hög kärnkvalitet. Under paraplybegreppet Hyvido samlas flera generationer av hybridhöstkornsorter. Det innebär att det alltid finns en ny generation på gång och på så sätt kan Hyvido behålla sin unikt höga avkastningspotential, år efter år!

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Få aktuella odlingstips direkt i mobilen

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Är det lönsamt att odla Hyvido?

Det finns vissa typiska skillnader mellan Hyvido Hybridhöstkorn och ett höstkorn av linjetyp, bland annat vad gäller utsädesmängd, pris på utsäde samt avkastning.

Grafiken nedanför visar hur kalkylen för hybridhöstkorn skiljer sig från kalkylen för höstkorn av linjetyp. Kalkylen baserar sig på erfarenheter från försök och praktisk odling. Tanken är att kalkylen kan ses som riktlinjer för hur en lokal kalkyl kan ställas upp. 

Utsädemängden för Hyvido är betydligt lägre än för linjesorter och priset för utsäde högre, men i gengäld ser vi en genomsnittlig meravkastning på omkring 1 ton. Vid ett marknadspris på 1,25 kr/ kg innebär det en merintäkt om 1250 kronor/hektar och ett netto på 750 kronor/hektar. 

Grafiken baseras på erfarenheter från officiella försök och praktisk odling och ska ses som riktlinjer för hur en mer exakt och lokal kalkyl kan ställas upp.

 

Bilden viser typiska skillnader mellan hyvido hybrid vinterbyg och linjesort

 

Hyvido – Växtföljd

Var passar Hyvido i min växtföljd?

Hyvido-sorterna kan ersätta konventionellt höstkorn, andraårsvete eller höstråg i växtföljden. Den tidiga skörden gör att arbetsinsatserna kan spridas ut jämnare över säsongen. Det blir också enklare att förbereda inför sådden av nästa gröda vilket kan vara särskilt fördelaktigt vid odling av raps som gynnas av att komma i jorden tidigt på hösten. 

Hyvido utmärker sig positivt i förhållande till andraårsvete eftersom det mognar cirka 10-14 dagar tidigare vilket ger tid till att bärga halmen och att etablera rapsen tidigare - en god grund för en hög avkastning nästa säsong! 

Fördelar året runt med Hyvido och höstraps i växtföljden

Dra nytta av fördelarna med en optimerad växtföljd och ett klokt val av sorter:
• Genomgående höga skördar på olika jordtyper
• Bättre utnyttjande av maskinparken
• Mer tid för bärgning av halm
• God vinterhärdighet och mindre risk för manganbrist
• Större odlingssäkerhet tack vare hybrideffekten

Hyvido växtföljd

Tidig sådd leder till hög skörd

Hyvido skal sås tidigt på hösten, då hinner plantorna bestockas ordentligt innan vintern. Tack vare Hyvido-sorternas kraftiga bestockningsförmåga används en lägre utsädesmängd än vid sådd av konventionella linjesorter. Ju tidigare du sår, desto bättre rustad blir plantorna inför vintern.

När du funderar på tidpunkt för sådd bör du ta hänsyn till om fälten ligger i ett område med mildare eller kallare klimat. I tabellerna nedan visas det rekommenderade antalet grobara frön per kvadratmeter av Hyvido för de olika odlingslokalerna.

 

Hyvido karta

Område A

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

130

160

7-8

9 sep – 15 sep

160

190

5-6

16 sep – 23 sep

200

230

3-4

Som milda lokaler räknas områden på Österlen och Sydvästskåne. Nordvästskåne hör till kalla odlingslokaler.

 

Område B

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

1 sep – 8 sep

140

180

4-5

9 sep – 15 sep

190

220

3-4

16 sep – 23 sep

230

-

2-3

Som milda odlingslokaler räknas kustnära varma odlingar samt områden på Gotland och Öland.

 

Område D

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

150

170

4-5

1 sep – 5 sep

180

200

3-4

6 sep – 10 sep

210

230

Ca. 3

Som milda odlingslokaler räknas gynnsamma lägen på lätta jordar där plantorna etableras och utvecklas snabbt under hösten.

 

Område E

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

140

165

4-6

1 sep – 5 sep

160

200

3-5

6 sep – 10 sep

200

230

3-4

Som milda odlingslokaler räknas kustnära områden med gynnsamma förutsättningar. Slättområdena runt Vänern räknas som kalla odlingslokaler inom område E.

 

Område F

Såtidpunkt

Antal grobara kärnor per m2

Förväntat antal sidoskott per planta

Milda odlingslokaler

Kalla odlingslokaler

26 aug – 31 aug*

160

180

>4

1 sep – 5 sep

180

210

3-4

6 sep – 10 sep

210

250

2-3

Som milda odlingslokaler räknas typiskt gynnsamma områden i Södermanland och slättområdena nära Mälaren och Hjälmaren. Stora lokala variationer förekommer inom område F. För att hitta rätt utsädesmängd är det viktigt att reflektera över hur förutsättningarna ser ut i ditt fält vid sådden.

*För garanterad utsädesleverans före den 26 augusti skall utsädesbeställningen göras hos din återförsäljare senast den 10 juli. Observera att leverans före 1 september inte kan garanteras för alla sorter. Kontakta din återförsäljare för mer information.

Hyvido odlingsvägledning

Hyvido hybridhöstkorn skiljer sig på flera sätt från linjesorterna rent odlingstekniskt. Det gäller främst såtidpunkt, utsädesmängd och gödsling.

Den tidiga sådden medför bland annat att det är viktigt med ett större fokus på skadegörare på hösten. För att utnyttja den stora avkastningspotentialen fullt ut rekommenderar vi att du läser igenom odlingsrekommendationen. 

Så Hyvido tidigt

Med tidig sådd kan man uppnå vitala, färdigbestockade plantor på hösten med goda förutsättningar att klara vinterns påfrestningar. Tidig sådd gör det också möjligt att använda en lägre utsädesmängd. Begreppet ”tidig sådd” måste dock alltid utgå ifrån vad som erfarenhetsmässigt anses som ”tidigt” för respektive odlingslokal. 

Innan sådd är det viktigt att ta hänsyn till tusenkornvikten (som står på säcken) och den förväntade uppkomsten, för att beräkna utsädesmängden. Varje storsäck med Hyvido innehåller 10 000 000 kärnor, det motsvarar cirka 500 kilo. Antalet sidoskott är beroende av temperatur.

Utsädesmängd Hyvido
Såtidpunkt Hyvido
Hyvido - OGRÄS – bekämpa på hösten
Hyvido - BLADLÖSS – var särskilt uppmärksam under hösten
Hyvido - KVÄVE – tidig sådd ger ökad mineralisering
Hyvido - VÄXTREGLERING – undvik liggsäd och axbrytning
Hyvido - SVAMPSTRATEGI – tillämpa ett effektivt växtskydd
SKÖRD – Hyvido mognar tidigt

Så klarar sig Hyvido i sortförsöken

Sorterna i Hyvido-familjen har stabil avkastning år efter år och även denna speciella säsong avkastade hybriderna i topp. Stabilitet i avkastningen och säkerhet i odlingen är alltid de mest efterfrågade egenskaperna. Med samtliga resultat inrapporterade från de officiella sortförsöken år 2018 står det klart att Hyvido hybridhöstkorn står för de högst avkastande leden bland marknadssorterna.

Kärnskörd

Sammanställningen nedan bygger på samtliga svenska sortförsök i höstkorn under åren 2014-2018. Sorterna i tabellen är de som nu marknadsförs på distributörernas hemsidor. De tre hybridsorterna från Syngenta, Mercurioo, Wootan och Bazooka, ligger samtliga på en mycket hög avkastningsnivå som klart överstiger flertalet linjesorter. Tabell 1 avser svampbehandlade försöksled.

Tabell 1Sverige tot.SkåneA-B omr.D-F omr.
 Kärnskörd
Sortkg/haRel. talkg/haRel. talkg/haRel. talkg/haRel. tal
Mercurioo Hyvido1033011310210108984011111130116
Wootan Hyvido1015011110310109983011110650111
Bazooka Hyvido1010011110590112988011210480110
Joker97801079640102938010610480110
Verity94601069770104931010510190107
SU Ellen9430103950010191901049870103
Frigg9390103960010290301029960104

 

Lönsamhet

Följande tabell visar merskörden för Hyvido, i två olika jämförelser med linjesorter. Merskördens värde (vid kornpriset 1,50 kr/kg) är markerad med grön färg och överstiger med god marginal den ca 500 kr/ha högre utsädeskostnaden. Netto-lönsamheten för Hyvido jämfört med vissa linjesorter uppgår alltså till ca  800 - 1 400 kr/ha beroende på område.

Mervärde för kärnskörd i Hyvido 2014-2018 i jämförelse med linjesorter, baserad på tabell 1 och foderkornpris 1,50 kr/kg.

Tabell 2Sverige tot.SkåneA-B omr.D-F omr.
Svampbehandlade ledkg/hakr/hakg/hakr/hakg/hakr/hakg/hakr/ha
Samtliga Hyvido-sorter jfr. samtliga linjesorter (kg/ha)+630+945+740+1110+620+930+630+945
Högst avk. Hyvido-sorter jfr. med lägst avk. linjesort (kg/ha)+940+1410+1090+1635+850+1275+1260+1890

Hyvido hybrider i topp år efter år

2015 var det första året som Hyvido hybridhöstkorn marknadsfördes i Sverige. Med utgångspunkt i de officiella sortförsöken syns en tydlig trend där hybridhöstkornet avkastat i topp i jämförelse med både de 2-radiga linjesorterna och de 6-radiga linjesorterna. 

Grafiken nedan är en sammanställning av alla försök där alla sorter av samma sorttyp lagts samman.

Kärnavkastning per sorttyp (rel.tal), svampbehandlade led, - provade marknadssorter resp. år - Hyvido

OBS - baserad på provade marknadssorter resp. år!

Hög rymdvikt

Diagrammet visar de genomsnittliga litervikterna för de olika sorttyperna (6-radiga hybrider-Hyvido, 2-radiga linjesorter och 6-radiga linjesorter) under odlingsåren 2014-2018 med hybridsorterna (Hyvido) i topp.

Litervikt per sorttyp (gram), svampbehandl. led - provade marknadssorter 2014-18

Hyvido bäst i alla områden

Sortförsöken genomförs årligen runtom i Sverige. Ur sammanställningen ovan, från 2014-2018, ser man att Hyvido ligger i topp i de båda jordbruksområdena A-B samt D-F:

Områdesvis kärnskörd, svampbehandl. led, provade marknadssorter 2014-18 (rel.tal)

 

Vanliga frågor och svar om Hyvido

Varför är hybriderna så mycket dyrare?

Ett hybridutsäde är ett utsäde som är förädlat för att ge sorten egenskaper som gör att den bättre kan stå emot olika stressmoment som en säsong kan innehålla (torka, näringsupptag etc) och tack vare detta har en högre avkastningspotential. 

Ser man till helheten med den lägre utsädesmängden som ska användas, i kombination med en hög avkastningspotential och dessutom fördelar i växtföljden så blir nettointjäningen ändå stor.

Hur låg utsädesmängd kan man ha?

Vilken utsädesmängd som ska användas beror på odlingszon. Tidig såtidpunkt (början av september) gör det möjligt att gå så lågt som 130-160 kärnor per kvadratmeter i område A och 140 – 180 kärnor per kvadratmeter i område B. 

Detta beror på att hybridsorterna har en kraftig bestockningsförmåga som utnyttjas bäst på hösten. 

En senare sådd, eller en kallare odlingslokal måste kompenseras med en högre utsädesmängd. Vi rekommenderar aldrig en högre utsädesmängd än 230-250 kärnor per kvadratmeter. 

Se rekommenderade utsädesmängder för ditt område här

Får hybridhöstkornet mycket rost?

Hybridhöstkorn har inte en större mottaglighet än andra höstkornsorter. Dock varierar mottagligheten något mellan sorterna. 

Mercurioo och Bazooka är de sorter som har den bästa sjukdomsprofilen när det gäller rost. Wootan är något mer mottaglig men angrepp är lätta att kontrollera med en generell svampstrategi.

Se sjukdomsprofilen för samtliga Hyvido-sorter - Klicka på sorterna 

Har hybridhöstkornet mer problem med axbrytning?

Axbrytning kan förekomma till följd av tunga ax med många kärnor, men är inget utbrett problem. Då höstkornet är skördemoget finns det i regel inga andra grödor som konkurrerar om tröskkapaciteten och därmed kan övermognad oftast undvikas. Risken för axbrytning kan minskas med sen växtreglering. 

”En gång höstkorn, alltid höstkorn” brukar man säga, är spillsäd ett problem?

En stor fördel med Hyvido är att axen visat sig mycket lätta att tröska ur, vilket leder till lägre spill vid tröskningen – och därmed till mindre spillsäd.

 

Avsalupriset på höstkorn är inte så högt, kan det verkligen vara värt att investera i en hybrid?

Odling av höstkorn för egen foderproduktion eller för mellangårdshandel har traditionellt varit intressant – med Hyvido’s höga avkastning är detta naturligtvis fortsatt minst lika intressant då inköpsbehovet av spannmål minskar ytterligare. I detta sammanhang skall också nämnas möjligheten till tidig bärgning av högkvalitativ halm.

Vid försäljning av kornet blir nettot ca 500 kr/ha bättre än för konventionella höstkornssorter redan vid kornpriset 1,25 kr/kg.

För att göra en spannmålsdominerad växtföljd mer varierad och möjlig att få in höstoljeväxter i, så kan 2:a- eller 3:e-års höstvete ersättas med Hyvido som skördas ca 2 veckor tidigare än höstvete. Då kan höstraps etableras i rätt tid och bli en intressant och lönsam omväxlingsgröda.

Hyvido hybridhöstkorn är i sig billigare i odling än höstvete (t.ex. mindre kväve och mindre svampbekämpning) och avkastar ofta på motsvarande nivå räknat i kg/ha.

Hur ser kalkylen för hybridhöstkorn ut?

Väldigt förenklat kan man säga att med den lägre utsädesmängd som rekommenderas, så når man en förbättrad intjäning redan vid en meravkastning på cirka 500 kilo extra per hektar (i jämförelse med en konventionell sort). Med utgångspunkt i de erfarenheter som vi har från praktisk odling och från försök så är en meravkastning på 0,5 – 1 ton/ha inget ovanligt.

Läs mer här

 

Det finns många nya 6-radiga höstkornsorter som inte är hybrider, varför ska jag välja Hyvido?

De 6-radiga sorterna som inte är hybrider har presterat bra i vissa försök men har svårt att mäta sig med hybriderna när det kommer till parametrar som kärnkvalitet och stabilitet över åren. Vi förväntar oss en bred övergång till höstkornshybrider på motsvarande sätt som för höstraps och höstråg, just på grund av stresståligheten och en säker avkastning år efter år. 

 

Hyvido SMS tjänst

#RÖTTERNA är med dig hela säsongen direkt från fältet och följer hybridhöstkornet Hyvido.

Registrera dig för vår Hyvido SMS-tjänst - skicka ett SMS med texten "Hyvido SE" till 72445 och få goda råd för dina Hyvido-fält från #RÖTTERNA under säsongen.

Hyvido SMS-tjänst är gratis. Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att skicka "Hyvido stop" till nummer 72445

Få aktuella odlingstips direkt i mobilen
Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Hyvido sms tjänst

Hyvido SMS-tjänst är gratis. Du kan avsluta prenumerationen när som helst genom att skicka "Hyvido stop" till nummer 72445. Dina personuppgifter behandlas i enligt vår sekretesspolicy på https://www.syngenta.se/integritetspolicy. Våra råd och rekommendationer är endast som en vägledning och vi ger inga garantier. Du är själv ansvarig för din egen bedömning och beslut om du vill följa något av de råd och rekommendationer vi skickar via SMS-tjänsten. Syngenta ansvarar inte för några förluster som uppstår till följd av eller i samband med din användning av tjänsten.

Följ grödan live direkt från fältet

Med hjälp av kameran med väderstationer som monterats i fältet kan du följa en höstvetefält. Kameran tar 4 bilder varje dag, klockan 10, klockan 12, klockan 14 och klockan 16. 

Under varje bild syns också väderdata för fuktighet, temperatur och nederbörd. 

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Få aktuella odlingstips direkt i mobilen

Skicka ett SMS med texten Hyvido SE till 72445

Bild av Hyvido Utsädesberäknare

Hyvido Utsädesberäknare

Beräkna den korrekta mängden utsäde som du ska så

Sy Galileoo logo

SY Galileoo

Stor kärna med hög rymdvikt