Växtskydd: Fem tips

 

Växtskyddsmedel måste användas med omtanke. Detta gäller såväl hantering som användning av våra produkter. Vi strävar kontinuerligt efter att åstadkomma så låga restnivåer som möjligt i grödor och miljö. Därför vi har tagit fram fem tips för användning av växtskyddsmedel.

Här hittar du ämnen om:

Skydda bin   ¤   Biologisk mångfald   ¤   Avdrift & munstycken   ¤   Rengöring av utrustning   ¤   Säkerhet

SKYDDA BIN

 

Skyddet av bin är viktigt för jordbruket. Man kan ta hänsyn till bina genom att bespruta fälten när bina inte är ute och flyger.

Rekommenderad besprutningstid: Kvällstid efter solnedgången, eller på natten. 

Många av våra växter, både vilda och planterade, är beroende av pollinering. Bina är en av de viktigaste pollinerande insekterna och bör därför skyddas.

I Danmark finns det cirka 275 arter av vilda bin. De trivs bäst under vissa förhållanden, t.ex. där det finns vildblommor, men de hotas av bristen på bo- och matplatser.

Man kan ta hänsyn till bina genom att bespruta åkrar när bina inte är ute och flyger. Rekommenderad besprutningstid är om kvällen efter solnedgången, eller på natten. Dessutom visar studier att blomsterremsor på delar av jordbruksarealerna ökar den totala biologiska mångfalden.

Skydda Bin
Bidrag till biologisk mångfald

Positive action for pollinators and biodiversity

Broschyr med mer information om Operation Pollinator

BIDRA TILL BIOLOGISK MÅNGFALD

Se till att det inte sker avdrift eller spill i naturen när du gödslar eller besprutar – till exempel genom att hålla avstånd.

Många grödor är beroende av vår biologiska mångfald och av välfungerande ekosystem. Genom att skapa bra bo- och matplatser för insekter i naturen gynnar vi den biologiska mångfalden.

Biologisk mångfald
Animeret mark med blomster og sommerfugle

 

Som jordbrukare kan du minimera avdrift och se till att eventuella besprutningsrester inte träffar något annat än de avsedda grödorna. Det finns olika lösningar för det, till exempel att så blomsterremsor i kanten av åkrarna.

När man gödslar bör man på samma sätt hålla avstånd till åkerkanten och andra småbiotoper (blomsterremsor, stenmurar, träd, bäckar, etc.).

Fördelar med blomsterremsor

 • Större mångfald av pollinerande insekter
 • Boplatser för fåglar och små däggdjur
 • Lokala växtarter återinförs

AVDRIFT OCH MUNSTYCKEN


Om du använder jordverkande ogräsmedel är det viktigt att förebygga vindavdrift. Vid val av munstycke, sprutinställningar och rätt sprutteknik kan du optimera effekten och förhindra vindavdrift.

Optimerad sprutteknik handlar om att dropparna ska hamna på rätt plats och ger den effekt som förväntas. Vissa årstider och preparat kräver lite mer fokus på sprutteknik och planering, det gäller till exempel för höstbehandling med produkter som innehåller prosulfocarb.

Vid användning av jordherbicider med prosulfokarb är det extra viktigt att använda rätt sprutteknik för att förhindra vindavdrift. Anledningen är att behandlingen ofta sker i en period då grödan är mycket liten och små droppar lätt kan drifta iväg, om inte bomhöjd och hastighet anpassas.

Avdrift
Avdrift och munstycken

 

Munstycke

 • Använd grov duschkvalitet för att minska avdrift
 • Minimum 75%, gärna 90% avdriftsreducerande munstycke rekommenderas
 • Munstycke ISO 025, ISO 03 och ISO 04 är ett bra val

Optimal Spruttidpunkt

 • På kvällen efter solnedgång
 • På natten

Sprutning

 • Kör långsamt: max 6-8 km/h
 • Använd låg bomhöjd: max 50 cm
 • Använd stor mängd vatten: minst 200 liter/ha
 • Sänk hastigheten ytterligare vid körning i kanten av fältet

RENGÖRING AV UTRUSTNING

Säker rengöring av sprututrustning säkerställer att andra grödor eller miljön inte skadas i onödan.

Rester från spruttanken kan orsaka kontaminering. Rengöring av sprututrustning är därför viktig och bör göras omedelbart efter användning.

Rengöringen kan utföras både på fältet eller i tvättområdet på fast underlag och med uppsamling och avledning till gödselbrunn. Man bör alltid vara uppmärksam så att sköljvattnet inte hamnar i brunnar, dränering eller avlopp.

Rengöring
Animering af traktor

 

Fem bra regler

 • Sprututrustningen töms helt på bekämpningsmedel
 • Sprututrustningen sköljs noggrant med rent vatten – både invändigt och utvändigt
 • Tanken töms genom att sköljvatten sprutas genom bommen och munstyckena
 • Sköljvattnet sprutas över den gröda som nyss behandlats
 • Bekämpningsmedelsresterna i tanken bör spädas 1:100 gånger innan de sprutas över den behandlade grödan

SÄKERHET

 

Våra produkter ska användas med försiktighet. Säkerhetstänkandet gäller både oss själva och vår omgivning. Vi rekommenderar att man håller god hygien och alltid använder lämplig säkerhetsutrustning när våra produkter hanteras.

Även om händerna utgör en mycket liten andel av hudytan är det just händerna som oftast kommer i kontakt med omgivningen. Skydd av huden gäller både direkt och indirekt kontakt. Det är därför viktigt för vår egen och andras säkerhet att använda lämplig säkerhetsutrustning och att säkerställa god hygien.

5 säkerhetsregler vid användning av våra produkter

 • Var alltid uppmärksam och använd din sunt förnuft
 • Läs och förstå säkerhetsrekommendationerna för produkten före användning
 • Se till att du har god hygien
 • Var noga med att underhålla din utrustning
 • Använd alltid lämplig säkerhetsutrustning
Animering af handsker, støvler

 

Sikkerhet

 

Direkt kontakt:

Direkt kontakt kan uppstå när produkten överförs till spruttanken vid beröring av munstycken eller liknande.

Indirekt kontakt:

När en produkt genom beröring har hamnat på ett dörrhandtag, en mobiltelefon eller liknande.

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

IPM-hjulet kan användas som en översikt över de många steg som kan tas för att uppnå den mest hållbara användningen av växtskydd.

Integrated Pest Management

IPM-principerna: Förebyggande, tillsyn och kontroll (med sunt förnuft).

Användning av våra produkter lille banner

Sprutteknik med jordherbicider

Så gör du för att på bästa sätt förebygga avdrift – och får bästa effekt

Hantering av växtskyddsmedel - De fyra vägarna till exponering

Säker och effektiv hantering av produkter

Ansvarsfull användning av växtskydd innebär korrekt användning av skyddsutrustning.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.