Växtskydd och hållbarhet

Genom att utveckla produkter och ge tydliga råd till lantbrukarna strävar vi kontinuerligt efter att åstadkomma så låga restnivåer som möjligt i grödor och miljö. Vi prioriterar och värdesätter säkerheten hos våra starkt reglerade produkter så att vi på bästa sätt skyddar livsmedelskvaliteten och miljön. 

Syngenta samarbetar med olika partners och har pågående forskningsprojekt som syftar till att ytterligare minska resthalter i grödor utan att påverka lantbrukarnas produktivitet, och fortsätta att förbättra markens hälsa och förebygga jorderosion.

Varför använder vi växtskyddsmedel?

Konsumenterna efterfrågar ett varierat utbud av högkvalitativa livsmedel till överkomliga priser. Tack vare växtskyddsmedel är det möjligt för jordbruket att uppfylla denna önskan och att säkerställa en kontinuerlig försörjning av ett stort utbud av bra livsmedel. 

Som konsumenter vill vi ha så få rester av medlen som möjligt i våra livsmedel, och därför är det viktigt att hitta en bra balans där yrkesodlaren kan odla grödan och använda medel om det uppstår problem med skadedjur, och samtidigt leverera grödor som lever upp till konsumentkraven.

Varför kan det finnas rester av växtskyddsmedel i maten?

När odlaren sprutar ett växtskyddsmedel på grödan för att till exempel hantera ett svamp- eller insektsangrepp, är medlet utformat för att ha maximal effekt på skadegöraren. Vissa medel absorberas av växten och andra medel drabbar skadegöraren direkt. Oavsett hur noggrant man besprutar kommer en del av medlet att hamna på/i växten där det bryts ned av naturliga processer som solljus, regn och av själva växten. Baserat på studier om nedbrytning och det sätt på vilket medlen verkar, har man fastställt tidsfrister för hur nära skörden man får använda medlen för att kunna vara säker på att eventuella kvarvarande rester ligger på en nivå som inte utgör en hälsorisk. 

Tack vare modern teknik går det mäta även mycket små koncentrationer exakt. Om resthalterna överskrider det lagstadgade gränsvärdet kan det bero på att ett växtskyddsmedel inte använts på rätt sätt. 

Gränsvärdet för resthalter fastställs av EU (Maximal Residue Level eller MRL). I Sverige är det Livsmedelsverket som står for arbetet med MRL och kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedelsprodukter.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

biologiska mångfalden bild

Biologiska mångfalden

Vi fokuserar på initiativ som främjar biologisk mångfald

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Frågor och svar ikon

Frågor och svar

Vad menar vi med hållbarhet?