Biologiska medel og Syngenta

Biologiska medel & Syngenta

I Syngenta arbetar vi med biologiska produkter  under namnet "Syngenta Biologicals". Det innebär nya möjligheter för att hitta nya innovativa lösningar som kan förbättra markhälsan och använda naturens egenskaper för att skydda och främja tillväxt på ett sätt som är både effektivt och hållbart. Lantbruket behöver fler hållbara lösningar för att fortsätta producera effektivt och samtidigt uppfylla kraven på framtidens livsmedel.

Syngenta Biologicals förenar vetenskap med natur och erbjuder ett brett utbud av lösningar till lantbrukare. 

play_circle
Biologiska medel - Förenar vetenskap med natur

 

Vad är biologiska medel?

'Biologiska medel' är en allmän terminologi som används för att beskriva produkter som är baserade på biologiska material. Uttrycket innefattar  ”biologiska bekämpningsmedel” och ”biostimulanter”. Genom att använda  potentialen i biologiska bekämpningsmedel och biostimulerande medel kan vi minska användningen av syntetiska bekämpningsmedel utan att riskera grödornas avkastningsnivå.

Biologiska bekämpningsmedel

Biologiska bekämpningsmedel

Kan hjälpa grödor att motstå sjukdomar,insektsangrepp och konkurrens från ogräs.

Till exempel: De biologiska bekämpningsmedlen kan ha en direkt bekämpningseffekt, eller en mer indirekt effekt genom att stimulera grödans eget immunsystem.  

Biostimulanter

Biostimulanter

Används för att antingen 1) behandla frö före sådd 2) applicera direkt i jorden eller 3) applicera på plantan för att stimulera naturliga processer.

Till exempel används biostimulerande medel för att öka näringsupptag och främja grödans kvalitet eller stärka befintliga försvarsmekanismer mot abiotiska faktorer som grödor utsätts för.

Biologiska medel - hållbara lösningar

Hållbara lösningar

Biologiska medel är en av de  lösningar som ger lantbrukare  nya möjligheter att förhindra resistensutveckling, förbättra markhälsan och kan bidra till att minska förekomst av restsubstanser på längre sikt.

Till exempel: Genom att använda biologiska medel i kombination med kemiska växtskyddsmedel, kan ett biologiskt bekämpningsmedel hjälpa till att fördröja utvecklingen av resistens och därmed förlänga andra produkters livslängd. Biostimulanter stärker plantor genom att motstå abiotisk stress, såsom värme och torka, som hjälper lantbrukare att klara varierande väderförhållanden. En del lantbrukare använder redan biologiska produkter för integrerat växtskydd (IPM).

play_circle
Är biologiska läkemedel framtiden?

Mål för framtidens jordbruk

Biologiska produkter är en viktig del av Syngentas ”Good Growth Plan 2025”, som är ett åtagande om ett mer hållbart jordbruk och ett sätt att hjälpa lantbrukare att hantera konsekvenserna av klimatförändringar.

Fokus ligger på att hantera klimatförändringar och att bibehålla biologisk mångfald.  Biologiskt baserade lösningar och produkter är en viktig del av detta arbete.

Innovation baserad på vetenskap

Syngenta är ett forskningsbaserat företag som har en stor forsknings- och utvecklingskapacitet för innovation av biologiska produkter.

Syngenta Biologicals har lösningar för lantbrukare som stöds av avancerad teknik och som testas i omfattande försöksodlingar.                                                                                                                                                                                                                                

Quantis - Biostimulant

QUANTIS - biostimulant

Hjälper grödan hantera stress från värme och torka för att bibehålla skördenivån

Biologiska medel - download

Download

Download mer information om biologiska medel

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter stimulera naturliga processer i planten.

Biologiska medel är en viktig del av Syngentas Good Growth Plan 2025 - ett åtagande om ett mer hållbart lantbruk och att hjälpa lantbrukare att hantera effekterna av klimatförändringar. Under 2021 kommer Quantis, en biostimulant, att lanseras och vi förväntar oss fler biologiska produkter i framtiden.

Lantbrukare står inför många olika utmaningar. Från konsumenternas ökade efterfrågan på mat till samhällets intresse för hur miljön påverkas och strama politiska krav. Biologiska medel gör det möjligt för lantbrukare att ta hand om sina grödor på ett effektivt och hållbart sätt.

Biologiska medel är en allmän term som används för produkter baserade på biologiskt material med ursprung i naturen. Biologiska medel delas oftast in i antingen "biologiska bekämpningsmedel" som skyddar grödor eller "biostimulanter" som kan hjälpa till att förbättra markhälsan, tillväxt eller produktivitet.

”Biologiska bekämpningsmedel” skyddar grödor från yttre stress såsom skadedjur och sjukdomar. 'Biostimulanter' stimulerar de naturliga processerna i plantan, för att till exempel upprätthålla och främja grödans kvalitet. De kan både bidra till att minska resthalter i grödor, förbättra grödans hälsa och hjälpa plantan att hantera stress från klimatförändringar som värme och torka.

För Syngenta spelar biologiska medel en viktig roll i ett mer hållbart jordbruk. Vi arbetar med både biologiska och kemiska lösningar samt digitala och mekaniska lösningar. Kombinationen av dessa kommer att ge producenterna en möjlighet till kompletterande val av hållbara produkter och grödor samtidigt som de tillgodoser konsumenternas behov.