banner

Nå grödans optimala kvävenivå med VIXERAN

Kväve är en av de viktigaste byggstenarna i växtproduktionen, men situationerna är många där grödan inte får tillgång till den mängd kväve den behöver. 

VIXERAN ger dig möjlighet att komplettera din kvävestrategi genom att använda en ny kvävekälla, nämligen biologisk kvävefixering med hjälp av bakterier. VIXERAN är en biostimulant som består av den unika kvävefixerande bakterien Azotobacter salinestris (CT9690). 

Produkten kan på ett effektivt och hållbart sätt en öka tillförseln av kväve till både konventionella och ekologiska grödor. 

VIDEO - Se hur VIXERAN ökar kväveupptaget i plantan

Videon visar hur de kvävefixerande bakterierna i VIXERAN går in i plantans blad, rötter och rotzon och fixerar fritt tillgängligt kväve från luften, och omvandlar det till ammoniumkväve som kan tas upp av grödan. I viloläge bildar bakterien systor som skyddar den mot ogynnsama faktorer som till exempel kyla. Men när baketerien kommer i kontakt med fukt och värme aktiveras den. Det kväve som VIXERAN fixerar till plantan riskerar inte att urlakas eller avdunsta.

VIXERAN kan blandas med de flesta växtskyddsmedel

VIXERAN är enkel att använda då den kan blandas med de flesta växtskyddsmedel och sprutas ut med en vanlig växtskyddspruta. 

Bakterierna är aktiva från 4 grader och mest effektiva mellan 10-30 grader. Vid temperaturer under fryspunkten går bakterierna i vila men fortsätter produktionen när temperaturen stiger igen. VIXERAN kan därför finnas tillgänglig för att fixera kväve under hela säsongen.    

Produktinformation VIXERAN

TYP AV PRODUKTKvävefixerande biostimulant  
BAKTERIEAzotobacter salinestris stam CECT9690 
GRÖDORGodkänd att använda i alla grödor, ekologiska och konventionella 
FORMULERING Vattenlösligt pulver (WP)  
BEHANDLINGSTIMING 

Spannmål: 1 behandling när grödan är i aktiv tillväxt 

Vall: 1-2 behandlingar om året. Används under tidig vår och/ eller efter första skörden.  

Raps: 1 behandling om på hösten när rapsen har 2-4 blad.  

VIRKEMEKANISMEBiologisk kvävefixering i och på plasntans blad, rötter och rhizosfär (rotzon) I viloläge bildar Azotobacter Salinestris systor som skyddar mot yttre faktorer. När bakterien är aktiv och koloniserar plantan bildas en biofilm i grödans ytskikt som skyddar plantan medan bakterien utvecklar och förökar sig.  

 

Försöksresultat och mer information om VIXERAN i raps och vete

Vi har gjort försök som visar att VIXERAN fungerar effektivt i raps, vete och vallgräs. Mer detaljerade försöksresultat och rekommendationer kan du hitta via de grödspecifika sidorna. Resultaten visar hur VIXERAN påverkar grödans avkastning, biomassa och kvalitet.  

Förbättrad grödans tillväxt med kvävefixering

Den unika kvävefixerande bakterien Azotobacter salinestris (CT9690) förökar sig på blad och rötter och bildar växttillgängligt kväve både över och under jord. Bakterien klarar av yttre stressförhållanden som till exempel kallt väder. Det kan den eftersom bakterien skyddar sig genom att ligga latent när väder- och utvecklingsförhållandena är ogynnsamma. När temperaturen sedan främjar växtlighet börjar bakterierna att föröka sig igen och kvävefixeringen återupptas till förmån för grödan.

VIXERAN förser grödan med kväve genom bladen, rötterna och rhizosfären.

Så här använder du VIXERAN med din spruta

I denna instruktionsvideo tittar vi närmare på vår kvävefixerande biostimulant VIXERAN. Vi kommer att se på:

 

  • hur förpackningen ser ut
  • hur man öppnar den
  • hur man praktiskt häller den i sprutan
  • och hur den löses upp i sprutblandningen

Försöksresultat med VIXERAN i Norden och Europa 2022-2023

Skördeeffekt av VIXERAN i kombination med olika kvävemängder i jämförelse mot kvävemängder utan Vixeran. Totalt 32 Europesika försök i spannmål
Skördeeffekt av VIXERAN i kombination med olika kvävemängder i jämförelse mot kvävemängder utan VIXERAN. Totalt 32 Europeiska försök i spannmål

Försöksresultaten visa att VIXERAN har kunnat ersätta upp till 46kg N/ha utan skördeförlust i förhållande till full kvävegiva.  

 

Resultat av 31 europesika försök i spannmål viasar att VIXERAN bidrar till en ökad skörd få kväve är den begränsande faktorn.
Resultat av 31 Europeiska försök i spannmål viasar att VIXERAN bidrar till en ökad skörd få kväve är den begränsande faktorn.

De flesta försök visar en ökad skörd med en genomsnittlig skördeökning på 1,8% jämfört med led utan VIXERAN.

Nordiska försök med VIXERAN i höstvete under 023 gav en ökad skörd och proteininnehåll trots mycket utmanande väderförhållanden.
Nordiska försök med VIXERAN i höstvete under 2023 gav en ökad skörd och proteininnehåll trots mycket utmanande väderförhållanden.

Data baserat på 5 försök från Danmark och Sverige visar en ökad skörd och proteininnehåll både vid 170 och 200 kg N/ha 

Nordiska försök med VIXERAN i vall undder 2022-2023 visar tydliga skördeeffekter både vid första och andra skörden.
Nordiska försök med VIXERAN i vall undder 2022-2023 visar tydliga skördeeffekter både vid första och andra skörden.

Data från 12 försök i Sverige, Danmark och Finland. Skördeökning i första skörden med nästan 0,5 ton TS/ha i jämförelse med obehandlat. 

chevron_left
chevron_right

Vanliga frågor om VIXERAN och kvävefixerande bakterier

VIXERAN - pumpa upp din gröda

VIXERAN

VIXERAN - kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

Nutribio N biostimulant

NUTRIBIO N

NUTRIBIO N - kvävefixerande bakterier för effektiv och hållbar produktion

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter stimulera naturliga processer i planten.