banner

VIXERAN - kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

VIXERAN är baserad på den patenterade bakteriestammen Azotobacter salinestris CECT 9690. Bakterien kan binda kväve från luften och därmed tillföra extra kväve till dina grödor. Detta ger möjlighet att spara på kväve från konstgödsel medan avkastningen förblir densamma. Upp till 30 kg N (110 KAS) per hektar kan sparas med bibehållande avkastning.

Om kvävemängden inte minskas kan VIXERAN istället användas för att öka skörden.

VIXERAN har visat goda resultat i både Nordiska och Europeiska försök i höstvete och vall.

VIXERAN är robust och enkel att använda. Den är frostbeständig, är aktiv redan vid låga temperaturer och förser grödan med kväve genom bladen, rötterna och rhizosfären.

VIXERAN kan lätt spridas tidigt på säsongen när grödorna är aktiv tillväxt. Vixeran sprids med en vanlig växtskyddsspruta och är blandbar med många växtskyddsmedel.

Med VIXERAN kan du producera mer på ett mer hållbart sätt. Du minimerar utlakningen av kväve och uppnår en lägre CO2-avtryck från din gröda, eftersom mindre energi krävs för produktionen på grund av minskat behov av konstgödsel.

Se hur Biostimulant VIXERAN ökar kväveupptaget i växten.

Robust och kraftfull

Den patenterade bakteriestammen Azotobacter salinestris CECT 9690 i VIXERAN har en dokumenterat hög effektivitet. Kväve omvandlas från kvävgas i atmosfären till växttillgängligt kväve som är tillgängligt för grödan. Denna höga effektiviteten återspeglas i doseringen: endast 50 gram per hektar är tillräckligt. Azotobacter salinestris CECT 9690 är dessutom en mycket robustbakteriestam, vilket gynnar dess effektivitet i fältförhållanden:

  • Effektiv i pH-värden mellan 5 och 8, så den kan användas i de flesta normala odlingsjordar
  • Azotobacter salinestris CECT 9690 dör inte av minusgrader och överlever frost efter behandlingen
  • Börjar verka från 4° C. En högre temperatur på 10-12 grader främjar bakterietillväxten och bidrar till en snabbare kolonisering. 
  • God hållbarhet i förpackningen (2 år vid rumstemperatur)
  • Kan blandas/användas med de flesta vanliga herbicider, fungicider, insekticider eller tillväxtreglerande medel
  • Bred användbarhet i många grödor

Försöksresultat i spannmål från Norden och Europa, 2022

Relativ skörd (%) för led med som behandlats med Vixeran jämfört med reducerad kvävegiva
Vixeran ökar avkastningen eller bibehåller full avkastning med minskad tillförsel av kväve.

Relativ avkastning (%) för behandling med Vixeran i Europeiska försök med reducerad kvävenivå i spannmål

Kvävegödslingsreduktion med Vixeran
Vixeran testades 2022 i ett stort antal försök med höstvete i Europa.

Försöksresultaten visar att Vixeran har kunnat ersätta 46 kg N/ha utan att minska avkastningen jämfört med full N-tillförsel i försöken. Med oförändrad N-tillförsel ökade avkastningen i genomsnitt med 1,6 %.

Fyra försök i Norden 2022 med Vixeran i vintervete med reducerat kväve som utgångspunkt.
Fyra försök i Norden 2022 med Vixeran i vintervete med reducerat kväve som utgångspunkt.

Behandling med Vixeran ökade avkastningen med 205 kg/ha och kunde därmed i stor utsträckning kompensera för den kraftigt minskade N-tillförseln jämfört med de parceller som fick full N-tillförsel.

Ökad avkastning i rajgräs med Vixeran - År 2022 testades Vixeran i fyra försök (DK/SE) på normalt gödslade gräsfält.
Ökad avkastning i rajgräs med Vixeran - År 2022 testades Vixeran i fyra försök (DK/SE) på normalt gödslade gräsfält.

Vixeran testades i fyra försök i vallgräs i Norden under 2022. I 3 av dem gav behandlingen med Vixeran positiva merskördar. I SE försöken gjordes behandlingen vid tillväxtstart på våren och skörden mättes vid den första skörden. I DK försöken

chevron_left
chevron_right

Fakta om VIXERAN

BAKTERIE Azotobacter salinestris stam CECT9690
FORMULERING Vattenlösligt pulver (WP)
GRÖDOR Alla grödor
BEHANDLINGSTIDPUNKT Spannmål: 1 behandling i BBCH 21-31.
Rödklöver: 1-2 behandlingar per år. Används vid tidig tillväxt tidigt på våren och/eller efter första slåttern.
VERKNINGSMEKANISM Biologisk kvävefixering och biostimulering på och i plantans rötter och blad. Etablering av motståndskraftig biofilm på plantans yta.

 

Blandbarhet

Generellt är VIXERAN blandbar med andra växtskyddsmedel. Det behövs heller inte läggas någon särskild vikt vid sprutvätskans pH-värde eller temperatur, eftersom Azotobacter salinestris CECT9690 är mycket robusta och inte särskilt känsliga för varken temperatur eller pH-värde.

Azotobacter-bakterierna blir aktiva så snart de kommer i kontakt med vatten. Det är därför en levande organism som är känslig för bakteriedödande produkter. VIXERAN får därför INTE användas tillsammans med koppar- eller klorhaltiga produkter eller med produkter som har en bakteriedödande effekt.

Tester har visat att VIXERAN kan blandas med de flesta vanliga växtskyddsmedel. Det är naturligtvis omöjligt för oss att testa alla produktkombinationer. På VIXERAN produktsidan kan du ladda ner blandningstabellen.

Användning

VIXERAN kan användas i alla grödor för att främja tillgängligheten av kväve. I spannmålsgrödor är effekten bäst vid applicering på våren från uppkomsten fram till stråskjutningen.

På hösten bör VIXERAN appliceras tidigt efter grodd för att öka perioden då kvävet kan fixeras innan vintern.

Rekommendation i vete

ANVÄNDNING  • Spannmål: 1 behandling i BBCH 21-31
• Vallgräs: 1-2 behandlingar per år. Applicera vid tillväxtstart på våren och/eller vid begynnande återväxt efter första skörden
GÖDSELREKOMMENDATION  Första N-tillförseln minskar inte
Andra tillförseln kan minskas med upp till 30 kg kväve per hektar.

 

Vixeran rekommendation för vete
Vixeran biostimulant

Vixeran

VIXERAN - kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

Nutribio N biostimulant

Nutribio N

Nutribio N - kvävefixerande bakterier för effektiv och hållbar produktion

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter stimulera naturliga processer i planten.