banner

VIXERAN - ökar plantans kvävepotential

Kväve är nödvändigt för alla grödor för att de ska växa och ge avkastning. Men det finns många situationer som gör att tillgången till kväve inte är tillräcklig för plantan. 

Genom att fixera kväve från luften hjälper VIXERAN till att fylla gapet mellan grödans behov av kväve och den tillgång på kväve som finns. 

 

VIXERAN består av den unika kvävefixerande bakterien Azotobacter salinestris (CT9690). Produkten säkerställer därmed, på ett effektivt och hållbart sätt, en ökad kvävetillförsel för både konventionella och ekologiska grödor. 

VIXERAN används på våren när grödan är i aktiv tillväxt. Produktens robusthet gör att den är frostbeständig och kan användas utan större hänsyn till de låga temperaturer som vi ofta ser tidigt på våren. 

Se hur Biostimulant VIXERAN ökar kväveupptaget i växten.

VIXERAN är ett biostimulerande medel utvecklat för att fixera kväve från luften och göra det tillgängligt för grödan. VIXERAN används för att öka skörden, eller för att bibehålla en hög skörd med en minskad kvävetilldelning. 

Den här videon visar hur VIXERAN fungerar.

Försöksresultat i spannmål från Norden och Europa, 2022

Relativ skörd (%) för led med som behandlats med Vixeran jämfört med reducerad kvävegiva
Vixeran ökar avkastningen eller bibehåller full avkastning med minskad tillförsel av kväve.

Relativ avkastning (%) för behandling med Vixeran i Europeiska försök med reducerad kvävenivå i spannmål

Kvävegödslingsreduktion med Vixeran
Vixeran testades 2022 i ett stort antal försök med höstvete i Europa.

Försöksresultaten visar att Vixeran har kunnat ersätta 46 kg N/ha utan att minska avkastningen jämfört med full N-tillförsel i försöken. Med oförändrad N-tillförsel ökade avkastningen i genomsnitt med 1,6 %.

Fyra försök i Norden 2022 med Vixeran i vintervete med reducerat kväve som utgångspunkt.
Fyra försök i Norden 2022 med Vixeran i vintervete med reducerat kväve som utgångspunkt.

Behandling med Vixeran ökade avkastningen med 205 kg/ha och kunde därmed i stor utsträckning kompensera för den kraftigt minskade N-tillförseln jämfört med de parceller som fick full N-tillförsel.

Ökad avkastning i rajgräs med Vixeran - År 2022 testades Vixeran i fyra försök (DK/SE) på normalt gödslade gräsfält.
Ökad avkastning i rajgräs med Vixeran - År 2022 testades Vixeran i fyra försök (DK/SE) på normalt gödslade gräsfält.

Vixeran testades i fyra försök i vallgräs i Norden under 2022. I 3 av dem gav behandlingen med Vixeran positiva merskördar. I SE försöken gjordes behandlingen vid tillväxtstart på våren och skörden mättes vid den första skörden. I DK försöken behandlades

chevron_left
chevron_right

Fakta om VIXERAN

BAKTERIE Azotobacter salinestris stam CECT9690
FORMULERING Vattenlösligt pulver (WP)
GRÖDOR Alla grödor
BEHANDLINGSTIDPUNKT Spannmål: 1 behandling i BBCH 21-31.
Rödklöver: 1-2 behandlingar per år. Används vid tidig tillväxt tidigt på våren och/eller efter första slåttern.
VERKNINGSMEKANISM Biologisk kvävefixering och biostimulering på och i plantans rötter och blad. Etablering av motståndskraftig biofilm på plantans yta.

 

VIXERAN blandbarhet med andra växtskyddsmede

Generellt är VIXERAN blandbar med andra växtskyddsmedel. Det behövs heller inte läggas någon särskild vikt vid sprutvätskans pH-värde eller temperatur, eftersom Azotobacter salinestris CECT9690 är mycket robusta och inte särskilt känsliga för varken temperatur eller pH-värde.

Azotobacter-bakterierna blir aktiva så snart de kommer i kontakt med vatten. Det är därför en levande organism som är känslig för bakteriedödande produkter. VIXERAN får därför INTE användas tillsammans med koppar- eller klorhaltiga produkter eller med produkter som har en bakteriedödande effekt.

Tester har visat att VIXERAN kan blandas med de flesta vanliga växtskyddsmedel. Det är naturligtvis omöjligt för oss att testa alla produktkombinationer. På VIXERAN produktsidan kan du ladda ner blandningstabellen.

Förbättrad grödans tillväxt med kvävefixering

Den unika kvävefixerande bakterien Azotobacter salinestris (CT9690) förökar sig på blad och rötter och bildar växttillgängligt kväve både över och under jord. Bakterien klarar av yttre stressförhållanden som till exempel kallt väder. Det kan den eftersom bakterien skyddar sig genom att ligga latent när väder- och utvecklingsförhållandena är ogynnsamma. När temperaturen sedan främjar växtlighet börjar bakterierna att föröka sig igen och kvävefixeringen återupptas till förmån för grödan.

VIXERAN förser grödan med kväve genom bladen, rötterna och rhizosfären.

Användning av VIXERAN

VIXERAN kan användas i alla grödor för att främja tillgängligheten av kväve. I spannmålsgrödor är effekten bäst vid applicering på våren från uppkomsten fram till stråskjutningen.

På hösten bör VIXERAN appliceras tidigt efter grodd för att öka perioden då kvävet kan fixeras innan vintern.

Så här använder du VIXERAN med din spruta

I denna instruktionsvideo tittar vi närmare på vår kvävefixerande biostimulant VIXERAN. Vi kommer att se på:

 

  • hur förpackningen ser ut
  • hur man öppnar den
  • hur man praktiskt häller den i sprutan
  • och hur den löses upp i sprutblandningen

Frågor och svar om VIXERAN

Vixeran biostimulant

Vixeran

VIXERAN - kvävefixerande biostimulant för effektiv och hållbar produktion

Nutribio N biostimulant

Nutribio N

Nutribio N - kvävefixerande bakterier för effektiv och hållbar produktion

Mer om biologiska medel

Biologiska medel

Hållbara lösningar med biologiska medel

Biostimulant

Biostimulanter

Biostimulanter stimulera naturliga processer i planten.