Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är under press och vi måste värna, bevara och återställa dess livsmiljöer för att skydda den. Globalt räknar man med att 75 % av grödorna är beroende av pollinerande insekter. Mer än hälften av den europeiska marken består av lantbruk, och lantbruket har en viktig roll till att gynna och värna om biologiska mångfalden. En av utmaningarna blir att hitta sätt på vilka biologisk mångfald kan mätas och konkretiseras i ett jordbrukssammanhang.

Syngenta arbetar med olika initiativ som fokuserar på vikten av biologisk mångfald, kopplingen mellan ekosystemtjänster och den omgivande naturen samt hur lantbrukare praktiskt kan göra skillnad för biologisk mångfald både på och runt sina marker. Genom att samarbeta med många olika intressenter, som var och en bidrar med kunskap och sparring, kan vi ta fram de bästa lösningarna och främja ett mer hållbart jordbruk i framtiden.

Bevarar träd

Böndernas Blomstrande Idéer

Vi vet att alla ni svenska lantbrukare arbetar med att bevara den biologiska mångfalden på olika sätt. Runt om i Sverige finns det många goda initiativ som inte alltid uppmärksammas, och det ville vi med denna tävling fokusera på och lyfta fram!

Operation Pollinator 

Syngentas Operation Pollinator är ett internationellt projekt för biologisk mångfald som för mer än 15 år sedan började bygga bivänliga livsmiljöer på de jordbruksarealer som inte kunde användas för produktion. Syftet är att med hjälp av blomsterremsor öka den totala biologiska mångfalden genom att skapa mat och livsmiljöer för bin och andra pollinatörer samt för små däggdjur och fåglar. Samtidigt leder det till ökad pollinering av grödor och naturlig skadedjursbekämpning, vilket förbättrar skördeavkastningen, grödornas kvalitet och säkerställer ett hållbart jordbruk och miljömässig balans.

Blomsterremsorna kan också bidra till att skydda våra värdefulla vattenresurser genom att fungera som buffertzoner mot jorderosion och avrinning.

Syngenta vill genom detta projekt öka medvetenheten om de många fördelar som en fokuserad insats för biologisk mångfald kan bidra till för både lantbrukare, natur och samhälle.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Här hittar du goda råd om säker hantering av växtskyddsmedel

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta.

Frågor och svar ikon

Frågor och svar

Vad menar vi med hållbarhet?