Vi har de tekniska verktygen som främjar biologisk mångfald.

You are here

Biologisk mångfald

bi i blom bild

För många handlar begreppet biologisk mångfald om växter och djur i naturen och om jordbruksmark. Men det moderna lantbruket är starkt beroende av biologisk mångfald. De flesta av våra grödor är beroende av olika pollinatörer, nyttoinsekter och en bördig hälsosam jordstruktur som innehåller massor av mikroorganismer. 

I dag ses förlusten av biologisk mångfald som en stor utmaning. Europeiska kommissionen har varnat för att ungefär en av fyra arter hotas av utrotning för närvarande. För att skydda och förhindra förlusten av biologisk mångfald har EU lagt fast en fokuserad insats i sin 2020-strategi. En proaktiv förvaltning av biologisk mångfald inom jordbruket kommer att vara avgörande för att EUs mål för biologisk mångfald ska kunna uppnås. Med CAP2013 ger EU incitament för jordbrukare att genomföra grönare åtgärder. De tre viktigaste åtgärderna är: 

• skapa ekologiska fokusarealer
• mångfald av grödor
• underhåll av permanenta betesmarker.

Över hälften av den europeiska marken förvaltas av lantbrukare, och jordbruket spelar därför en allt viktigare roll. Därför läggs stor vikt vid initiativ som kan stötta och hjälpa lantbrukare att genomföra åtgärder som gynnar biologisk mångfald och återställandet av ekosystemtjänster. 

Syngenta hjälper till att utveckla praktiska verktyg för lantbrukare för att främja ett hållbart jordbruk. Genom att samarbeta med många olika intressenter, som var och en bidrar med kunskap och återkoppling, kan vi utveckla de bästa lösningarna.

Operation Pollinator 

Syngentas Operation Pollinator är ett internationellt projekt för biologisk mångfald som för mer än 15 år sedan började bygga bivänliga livsmiljöer på de jordbruksarealer som inte kunde användas för produktion. Syftet är att med hjälp av blomsterremsor öka den totala biologiska mångfalden genom att skapa mat och livsmiljöer för bin och andra pollinatörer samt för små däggdjur och fåglar. Samtidigt leder det till ökad pollinering av grödor och naturlig skadedjursbekämpning, vilket förbättrar skördeavkastningen, grödornas kvalitet och säkerställer ett hållbart jordbruk och miljömässig balans.

Blomsterremsorna kan också bidra till att skydda våra värdefulla vattenresurser genom att fungera som buffertzoner mot jorderosion och avrinning.

Syngenta vill genom detta projekt öka medvetenheten om de många fördelar som en fokuserad insats för biologisk mångfald kan bidra till för både lantbrukare, natur och samhälle.

hållbart jordbruk bild

Hållbart jordbruk

Vi arbetar målinriktat för att skapa ett hållbart jordbruk för framtiden

Ansvarig användning av våra produkter

Ansvarig användning av våra produkter

Växtskyddsmedel måste användas med försiktighet

Hyvido fält

Växtskydd och hållbarhet

Vi prioriterar säkerheten hos våra starkt reglerade produkter

Teknik & innovation bild

Teknik och innovation

Vi prioriterar forskning i vårt arbete med att skapa hållbara lösningar.

Good growth plan logo

The Good Growth Plan

Kärnan i strategin för både växtskydds- och utsädesverksamheten.

partnerskap bild

Partnerskap

Vi måste hitta lösningarna på de globala utmaningarna tillsammans.

Aim for Zero impact

Aim for Zero Impact

Säkerheten för människor och miljö har högsta prioritet i allt vi gör inom Syngenta....