Flyghavre

Avena fatua

Gräsogräs i spannmål

Igenkänning

Groddplantorna kan vara svåra att hitta i en spannmålsgröda, men glesa hår på bl.a. bladen skiljer den från spannmålsgrödan. Den har ett karaktäristiskt utseende med yvig hängande vippa, ofta flera decimeter högre än grödan. 

Livscykel

Flyghavre är en nära släkting till odlad havre och är uteslutande vårgroende. Flyghavrens frö kan ligga i fröbank under många år i väntan på ett bra tillfälle att gro, vilket ofta är i vårsådd spannmål. 

Bekämpning

En tidigt sådd, frodig höstsäd eller vall är ett effektivt sätt att hindra flyghavren från att få utrymme att gro. Handplockning är ett effektivt men tidsödande arbete. När det gäller kemisk bekämpning är det endast vårbehandling som har effekt. Det är möjligt att behandla i alla spannmålsgrödor utom havre på våren.