Syngenta lanserar banbrytande produktportfölj av kvävefixerande bakterier för användning i vete och andra växter

Pressmeddelanden
Vetefält

Vi på Syngenta tror att vetenskap och innovation inom jordbruket är en starkt bidragande kraft för att driva mänskligheten framåt. I år har vi den stora förmånen att lansera en produktportfölj med tre banbrytande produkter; Vixeran, NutribioN och Nientris på den svenska marknaden. 

Gemensamt för de tre produkterna är att de baseras på den patenterade, robusta, kvävefixerande bakteriestammen Azotobacter salinestris (CECT 9690). Genom att förse växtens blad och rötter med en kontinuerlig tillförsel av kväve som bakterierna fixerar från luften blir jordbruket radikalt mer effektivt, lönsamt och hållbart. 

Biostimulanter är produkter baserade på naturligt förekommande substanser. Biostimulanter används för att öka näringsupptaget och främja grödans kvalitet, eller för att stärka befintliga försvarsmekanismer mot till exempel klimatstress eller andra faktorer som grödor utsätts för. 

Vixeran, NutribioN och Nientris. Vixeran och NutribioN är samma produkt, med olika namn, och är baserade på den unika bakteriestammen Azotobacter salinestris (CECT 9690). Det är också Nientris, som dessutom innehåller jästsvampen Wickerhamomyces anomalus (CECT 13172).

– Jästsvampen säkerställer en lite snabbare etablering av bakterien, så att man får en lite snabbare effekt. Annars fungerar Vixeran, NutribioN och Nientris på samma sätt, säger Jesper Yngvesson. 

Robusta produkter som testats i försök
Vixeran testades framgångsrikt i svenska, nordiska och europeiska försök i vete och vallgräs under 2022. Försöksresultaten från 2022 visar att fördelarna med att använda Vixeran, NutribioN och Nientris är flera, både i det korta och i det lite längre perspektivet. Försök, såväl i Europa som lokalt i Norden, visar att det går att minska tillförseln av kväve med upp till 30 kg N/ha samtidigt som skördenivån upprätthålls. Dessutom visar försök i vete att produkterna höjer skördenivån med 1,5 procent i normalt gödslad vete.

– Så även när man gödslat som vanligt får man lite extra, poängterar Jesper Yngvesson. 

Hållbarhet och användarvänlighet i fokus
Just att kunna bibehålla eller öka skördenivån trots en lägre kvävegiva är själva grundfundamentet i utvecklingen av biostimulanter som Vixeran, NutribioN och Nientris. Kvävegödselmedel beräknas möjliggöra cirka 50 % av vår matproduktion, så kvävegödselmedel är helt fundamentalt för vårt samhälle. Men produktionen förbrukar enorma resurser och stor användning av kvävegödselmedel medför tyvärr också ett antal miljöproblem såsom utsläpp av växthusgaser, övergödning och försurning. Länken mellan produktionen av kvävegödselmedel och fossil energi blev enormt tydlig under 2022 då prisvariationer på främst naturgas ledde till extrema svängningar på gödselmarknaden. 


Med de här produkterna blir jordbrukarna mindre exponerade mot energimarknadens kraftiga prissvängningar och ett minskat behov av kvävegödselmedel gör jordbruket radikalt mer hållbart, effektivt och lönsamt.

– Med biostimulanter kan vi på ett relativt enkelt sätt förse växterna med en del kväve. Det kommer att minska vårt beroende av konstgödsel och vi kan minska både koldioxidutsläpp och transportkostnader med bibehållen produktivitet. Det finns så många positiva saker med de här produkterna. Dessutom klarar bakterien frost, koloniserar både rötter blad och omgivande jord samt kan tankblandas med många växtskyddsmedel vilket gör att de har en robust effekt och oftast inte kräver några extra körningar, avslutar Jesper Yngvesson. 

Om biologiska medel
Biologiska medel är ofta indelade i två kategorier: biostimulanter och biologiska bekämpningsmedel. Biologiska bekämpningsmedel används för att skydda växten från angrepp av skadedjur, medan biostimulanter stärker växtens befintliga försvarsmekanismer. Biostimulanter är baserade på naturligt förekommande material och kan vidarebearbetas via biologiska processer. Effekterna kan vara mångfaldiga och beror på medlets ursprung, innehåll och sammansättning.

Du kan också läsa mer om Vixeran, NutribioN og Nientris här