BYDV Assist App - Sekretessmeddelande

Versionsdatum: 4 juni 2020.

Vänligen ägna några minuter åt att granska detta sekretessmeddelande noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta sekretessmeddelande när vi utfärdar en uppdaterad version av BYDV Assist-applikationen appen. Om vi ​​gör det kommer vi att be dig bekräfta att du har läst och förstått det uppdaterade integritetsmeddelandet innan din första användning av den uppdaterade versionen av appen.

Introduktion. Datakontrollerna ar Syngenta Nordics A/S, kallad ”Syngenta”, ”vi”, ”oss” og ”vår”.

Kontaktuppgifter. Om du ar bosatt i Sverige kan du kontakta var dataskyddsmaéstare via e-post pa dataprivacy.se@syngenta.com eller via post pa den registrerade kontorsadressen for Syngenta Nordics i avsnittet Introduktion ovan.

Omfattning. Detta integritetsmeddelande omfattar personuppgifter som behandlas genom appen. personuppgifter är uppgifter som identifierar en individ, antingen ensam eller i kombination med annan information som är tillgänglig för oss.

Syfte och lagliga skäl för behandling av personuppgifter:

  • För att ladda ner och använda appen kräver vi att du lämnar följande personuppgifter: ditt namn, e-postadress, företagsnamn, en beskrivning av vem du är (odlare, agronom, distributör, annan) och du måste också ställa in ett lösenord för ditt konto. Vi använder dessa personuppgifter för att registrera och konfigurera ditt konto, tillhandahålla BYDV Assist sjukdomsövervakningstjänst (som inkluderar att skicka dig sjukdomsriskberäkningar för de platser du har angett, vägledning för sprayapplikationer och BYDV Assist servicerelaterad information via e-post och push-meddelanden till din enhet) och för att ge användarsupport. Den rättsliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter är att de är nödvändiga för att leverera BYDV Assist-tjänsten som du har registrerat dig för och för att utföra vårt associerade avtalsförhållande med dig (artikel 6(1)(b) förordning (EU) nr. 2016/679 Allmän dataskyddsförordning.
  • Algoritmerna och programvaran som driver appen kommer att använda staden eller platsen som du har angett för att komma åt historiska väderdata och aktuella väderprognoser för att bedöma BYDV-risken och generera vägledning för sprejapplicering för de platser som du har angett. Observera att appen INTE använder din enhets GPS-system och spårar därför inte din enhets plats. Den rättsliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter är att de är nödvändiga för att leverera BYDV Assist-tjänsten som du har registrerat dig för och för att utföra vårt associerade avtalsförhållande med dig (Artikel 6(1)(b) GDPR).
  • Vi kommer också att använda de platser som du har angett i appen och eventuella personuppgifter i feedbackkommentarer som du lägger upp i appen i syfte att förbättra appen och de underliggande algoritmerna och programvaran. Den rättsliga grunden för dessa behandlingsaktiviteter är att de är nödvändiga för syftet med våra legitima intressen av att förbättra appen och dess underliggande algoritmer och programvara (artikel 6(1)(f) GDPR).

Radering av konto. Observera att ta bort appen från din enhet kommer inte att radera ditt konto. Om du vill ta bort ditt konto, skicka ett e-postmeddelande med begäran om borttagning av kontot till support.bydv@syngenta.com

BYDV Assist service e-postmeddelanden: Du kommer att få BYDV Assist service-e-postmeddelanden (som riskberäkningar och vägledning för sprejapplicering) så länge du har angett platser i appen. Om du inte längre vill ta emot e-post från BYDV-tjänsten, se till att ta bort de platser som du har angett i appen.

Hur delar Syngenta personuppgifter?

Tjänsteleverantörer och partners: Vi delar personuppgifter med företag och organisationer som vi arbetar med för de syften som anges ovan i avsnittet med rubriken; Syfte och lagliga grunder för behandling av personuppgifter, såsom:

Amazon Web Services, Inc (AWS), 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA, är en värdtjänstleverantör och fungerar som en databehandlare. Det tillhandahåller värdtjänster i den europeiska regionen för BYDV-appen. AWS ansvarar för att skydda den globala infrastrukturen som kör alla tjänster som erbjuds i AWS Cloud. Denna infrastruktur består av hårdvara, mjukvara, nätverk och faciliteter som kör AWS-tjänster, som ger kraftfulla kontroller till kunder och APN-partners, inklusive säkerhetskonfigurationskontroller, för hantering av kundinnehåll. Att skydda denna infrastruktur är AWS prioritet nummer ett (för mer information, besök: https://aws.amazon.com/compliance).

Dessa tredje parter är enligt avtal skyldiga att använda de personuppgifter vi delar med dem endast för de ändamål som vi har specificerat och att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att skydda sekretessen och säkerheten för dina personuppgifter.

Överföringar utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Vi kommer att överföra dina personuppgifter till mottagare i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi säkerställer att personuppgifter kommer att skyddas på ett adekvat sätt, inklusive genom att se till att mottagarlandet eller -organisationen av Europeiska kommissionen har ansetts säkerställa en adekvat nivå av skydd för personuppgifter och, om så inte är fallet, se till att vi inför lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler för dataskyddsöverföring som godkänts av Europeiska kommissionen för överföringar utanför EES. För mer information om sådana arrangemang, se länkarna nedan.

Lämpliga länder: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Standardavtalsklausuler: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Interna gruppöverföringar inom Syngenta: Vårt moderbolag, Syngenta Crop Protection AG, är ett schweiziskt företag baserat i Basel, Schweiz (“Syngenta moderbolag”). Syngenta moderbolag har slutit Intragroup Data Transfer Agreements (IDTA) med många av sina dotterbolag (Syngenta DP Network), inklusive oss, för att möjliggöra effektiv överföring och behandling av personuppgifter. Vi använder webbservar, lagrar och på annat sätt behandlar personuppgifter inom Syngenta DP Network i länder inom EES och även i länder utanför EES, inklusive Schweiz och USA.

Överföringar till andra tredje parter utanför EES: Vi lämnar även ut dina personuppgifter till tredje parts tjänsteleverantörer utanför EES som tillhandahåller följande tjänster:

Amplitude Inc.,631 Howard St., Floor 5, San Francisco, CA 94105, USA (nedan kallat “Amplitude” används av Syngenta för att tillhandahålla användningsanalystjänster i appen. Appen skickar anonym data (enhetsmodell, OS-version, land och region varifrån anslutningen startar, funktioner som används i appen) till Amplitude. Syngenta analyserar data i Amplitude för att bättre förstå användningen av appen och hur man kan förbättra den. Data som samlas in av Amplitude lagras i USA. Amplitude är certifierat under EU-US Privacy Shield-programmet. För ytterligare information, se https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001XZAAY&status=Active

Företagsöverlåtelser. Dina personuppgifter kan överföras till ett företag som kan förvärva aktier eller tillgångar i Syngenta, Syngentas moderbolag, ett av dess dotterbolag eller någon av våra verksamheter, till exempel som ett resultat av en försäljning, fusion, omorganisation eller likvidation. Den rättsliga grunden för denna databehandling skulle vara att den är nödvändig för våra legitima intressen av sådant förvärv (Artikel 6(1)(f) GDPR). Om en sådan överföring inträffar kommer det övertagande företagets användning av dina personuppgifter fortfarande att omfattas av detta integritetsmeddelande och de integritetspreferenser du har uttryckt för oss.

Efterlevnad med lagar och skydd av våra rättigheter och andras rättigheter. Vi kan komma att avslöja personuppgifter när detta är nödvändigt för att följa lagen, ett domstolsbeslut eller en stämning. I händelse av skyldigheter enligt EU- eller medlemsstatslagstiftning är den rättsliga grunden för denna databehandling att den är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi (den personuppgiftsansvarige) omfattas av (Artikel 6(1)(c) GDPR ), annars att det är nödvändigt för våra legitima intressen (Artikel 6(1)(f) GDPR). Vi kan också avslöja personuppgifter för att förhindra eller utreda ett möjligt brott, såsom bedrägeri eller identitetsstöld (den rättsliga grunden är att det är nödvändigt för våra legitima intressen av att skydda oss från brott och upprätthålla eller försvara våra rättigheter (Artikel 6(1) )(f) GDPR); för att upprätthålla eller tillämpa våra onlineanvändarvillkor eller andra avtalsförhållande med dig, inklusive BYDV Assist-tjänsten som du har registrerat dig för (den rättsliga grunden är att det är nödvändigt för att fullgöra ett kontrakt med dig enligt artikel 6(1)(b) GDPR); eller för att skydda våra egna rättigheter eller egendom eller rättigheterna, egendomen eller säkerheten för våra användare eller andra (den rättsliga grunden är att det är nödvändigt för syftet med våra legitima intressen enligt Artikel 6(1)(f) GDPR).

Hur kan du utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter?

Vi strävar efter att upprätthålla en hög grad av transparens kring de uppgifter vi behandlar. När det gäller vår behandling av dina personuppgifter som beskrivs i detta integritetsmeddelande har du följande rättigheter:

  • Att bekräfta att Syngenta behandlar dina personuppgifter, att få tillgång till eller få en kopia av de personuppgifter vi kan ha om dig;
  • Att kräva att vi korrigerar eller uppdaterar felaktiga personuppgifter eller kompletterar ofullständiga personuppgifter; 
  • Att kräva att vi raderar eller raderar dina personuppgifter; 
  • För att begränsa vår behandling av dina personuppgifter;
  • Att kräva att vi överför vissa av dina personuppgifter till dig eller att överföra eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet);
  • Att kräva att vi slutar behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål. Med förbehåll för andra legitima intressen som vi kan förlita oss på (t.ex. i samband med pågående eller hotade rättsliga anspråk mot oss), kommer vi då inte längre att tillåtas att behandla dina personuppgifter. 

Om du vill utöva någon av dina ovanstående rättigheter kan du kontakta oss enligt följande:

Om du ar bosatt i Sverige, kan du kontakta vår Data Privacy Champion via e-post på dataprivacy.se@syngenta.com eller via post på den registrerad kontorsadress för Syngenta Nordics A/S som anges i avsnittet Introduktion i början av detta sekretessmeddelande. 

Om din begaran är rimlig kommer vi att svara sa snart som mojligt efter att vi har bedomt din begéran. 

Hur länge lagrar Syngenta dina personuppgifter? Vi avser att lagra dina personuppgifter endast så länge du har ett registrerat konto for att använda Appen. Syngenta kommer att radera ditt konto om Appen inte används pa 12 månader. Vänligen observera att om du raderar Appen fran din enhet betyder inte det att ditt konto raderats. Ditt konto kommer att kvarstå om du inte begär radering genom att skicka e-post till support.bydv@syngenta.com. Vid radering av ditt konto kommer också dina personuppgifter att raderas.

För bevisändamål, i synnerhet för att vara förberedda på rättsliga tvister, kan vi lagra dina personuppgifter under en viss tid efter att du har raderat ditt konto så länge detta är tillåtet och nödvändigt med tanke på preskriptionsreglerna i ditt land, så vår lagringsperiod kan variera beroende på omständigheterna. I sådana fall kommer vi dock inte längre aktivt att behandla personuppgifterna för det ursprungligen angivna ändamålet utan endast för det ändamål som nämns ovan. Den rättsliga grunden för sådan behandling är att den är nödvändig för våra legitima intressen av att upprätthålla eller försvara våra rättigheter (Artikel 6(1)(f) GDPR).

Hur skyddar Syngenta personuppgifter? Vi upprätthåller ett omfattande datasäkerhetsprogram, inklusive kommersiellt rimliga administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder, för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, obehörig användning och otillåten eller oavsiktlig förstörelse, ändring eller avslöjande. Även om vi vidtar kommersiellt rimliga försiktighetsåtgärder för att tillhandahålla en lämplig säkerhetsnivå, kan vi inte garantera säkerheten för personuppgifter som tillhandahålls över internet eller lagras i våra databaser.

Barn. Vår app är inte riktad eller avsedd till barn under 13 år. Vi använder inte appen för att medvetet begära in personuppgifter från barn under 13 år. Vänligen förse oss inte med några personuppgifter som rör barn under åldern 13. Om vi ​​får reda på att sådana personuppgifter har tillhandahållits via appen, kommer vi att vidta rimliga ansträngningar för att ta bort sådana personuppgifter från våra databaser.

Frågor, funderingar och klagomål avseende vara sekretessrutiner.

Om du har nagra fragor kan du kontakta vart dataskyddsombud via e-post pa dataprivacy.se@syngenta.com eller genom att skicka post Syngenta Nordics pa den adress som anges i introduktionsavsnittet i bérjan av var sekretesspolicy. Du har ocksa ratt att lamna in klagomal till relevant tillsynsmyndighet. I Sverige ar detta Integritetskyddsmyndigheten (detaljer aterfinns pa https://www.imy.se/)

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

Hyvido

HYVIDO hybridhöstkorn för hög skörd

Läs mer om Hyvido och hur du kan uppnå ännu större avkastning i dit höstkorn

Produkter till höstkorn

Växtskyddsprodukter till höstkorn