BYDV Assist App - Villkor och bestämmelser

Version Dato: 15 Okt. 2023.

Vänligen ägna några minuter åt att granska dessa villkor: Genom att använda BYDV Assist-appen samtycker du till att följa och vara bunden av dessa villkor. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa villkor när vi utfärdar en uppdaterad version av appen. Om vi ​​gör det kommer vi att be dig acceptera de uppdaterade villkoren före din första användning av den uppdaterade appen.

Introduktion. Anvandningsvillkoren avses med ”Syngenta”, ”vi”, ”oss” och ”var” Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44, 2300 Köbenhavn S och de féretag somingar i var foretagsgrupp.

Om du laddar ner och använder appen på uppdrag av ett företag eller annan affärsenhet representerar och garanterar att du är behörig att binda verksamheten till Villkoren. Om inte sammanhanget kräver annat i villkoren, betyder både den person som har laddat ner och använder appen och den verksamhet på uppdrag av vilken appen har laddats ner (om någon).

Rödsotvirus (BYDV). BYDV-Appen är en prognos-app som är utformad för att ge en tidsmässig vägledning för eventuella insatser med insekticider mot de löss som överför rödsotvirus (havrebladlus, sädesbladlus och grönstrimmig gräsbladlus). Med hjälp av data som du matar in i appen (geografiskt läge, sådatum, uppkomstdatum, senaste behandlingsdatum), kommer appen att beräkna risken för infektion av andra generationens bladlöss m.h.a. dagliga lufttemperaturdata och historiska väderdata för fältets geografiska läge . Baserat på den beräknade risken kommer appen sedan att rekommendera när du bör överväga sprutning och ge vägledning baserat på den lokala, sju dagar långa väderprognosen för fältplatsen. OBSERVERA ATT appen inte kan förutsäga primär bladlusinflygning och du kommer fortfarande att behöva inspektera dina fält för bladlösstryck. Syngenta ger inga garantier eller ikläder sig något ansvar med avseende på den beräknade BYDV-riskbedömningen, bekämpningsvägledning eller andra utdata som erhållits via appen. Du samtycker till att du är ansvarig för att inspektera fälten och utöva din bedömning när du beslutar om du ska följa eller implementera bekämpningsvägledning eller andra resultat. Vi uppmärksammar dig på "Ansvarsfriskrivning" och "Ansvarsbegränsning" stycken nedan.

Ändringar i appen. Vi förbehåller oss rätten att ändra appen (inklusive dess innehåll och funktionalitet) och/eller dess villkor. Syngenta kommer inte att vara ansvarigt gentemot dig på något sätt för eventuella konsekvenser av ändringar i appen eller dess villkor.

Meddelande om personuppgifter. Vänligen granska ”Meddelandet om sekretess” på appen för mer information om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Lösenordssäkerhet. Det är ditt ansvar att hålla ditt kontolösenord säkert. Om du glömmer ditt lösenord kan du återställa det via appen.

Äganderätt. Appen innehåller varumärken och innehåll som tillhör Syngenta eller dess licensgivare och som skyddas av immateriell egendom och andra rättigheter och lagar. Syngenta och dess licensgivare behåller exklusivt ägande av appen, dess innehåll och varumärken. Du får inte reproducera, visa eller på annat sätt använda något varumärke förutom enligt vad som anges nedan. ”Varumärken betyder varumärken, tjänstemärken och logotyper. ”Innehåll betyder följande och alla immateriella rättigheter däri: (i) historisk väderdata, väderprognoser och underliggande algoritmer och programvara som driver BYDV Assist-tjänsten; (ii) BYDV-riskbedömningen, vägledning för bekämpning och alla andra utdata som du får via appen (”Output”); (iii) appens design, funktioner, funktionalitet, navigering och utseende och känsla; och (iv) feedback, sådana betyg, kommentarer, kritik, föreslagna förbättringar som du lagt upp i appen (”Feedback”)

Din rättigheter att använda appen. Du beviljas en icke-exklusiv licens att använda appen och att ladda ner, köra, lagra, skriva ut, kopiera och dela utdata från appen, förutsatt att du bara använder utdata inom ditt företag och att du inte ändrar utdata på något sätt (till exempel genom att ta bort eller ändra varumärken eller andra meddelanden). Du får inte sälja eller på annat sätt överföra utdata till tredje part eller generera utdata för tredje part (såsom andra jordbruksföretag). Alla tredje parter som vill få tillgång till tjänster via appen bör ladda ner appen.

Förutom vad som anges ovan, överförs inga andra rättigheter till utgångarna, appen eller något av dess innehåll till dig. Till exempel (utan begränsning) får du inte göra följande utan att först ha fått skriftligt tillstånd från Syngenta: publicera, visa eller överföra appen eller länka den till någon annan allmänt tillgänglig webbplats

Garanti för data som du laddar upp till eller lägger upp på appen. "Ditt innehåll" betyder all information och feedback som du skickar via appen. Du representerar och garanterar att:

  1. Ditt innehåll följer alla tillämpliga lagar och du har de rättigheter som krävs för att skicka in det via appen och att bevilja den licens som anges nedan under "Ditt licensbeviljande till Syngenta"
  2. Om Ditt Innehåll innehåller personuppgifter som rör en annan individ än dig själv (till exempel namn, inloggning på sociala medier, e-postadress, adress, geolokaliseringsdata (som platsen för gårdsfält)), har du fått den personens tidigare , informerat samtycke genom att be dem läsa och bekräfta för dig att de förstår och godkänner villkoren i integritetsmeddelandet som anges i appen; och
  3. Ditt innehåll gör inte intrång på någon tredje parts immateriella rättigheter, integritet eller andra rättigheter och Syngenta kommer inte att behöva erhålla licenser från eller betala royalties till någon tredje part.

Din licens beviljas till Syngenta. Genom att skicka ditt innehåll till appen ger du Syngenta en icke-exklusiv, världsomspännande licens att använda ditt innehåll (i anonymiserat från) för vilket syfte som helst (inklusive, utan begränsning, för att utveckla produkter och tjänster som inte erbjuds via appen). Du samtycker till att licensen är evig, royaltyfri, underlicenserbar persondata, vi kommer endast att använda sådana personuppgifter i enlighet med sekretessmeddelandet för appen.

Restriktioner för din användning av appen. Du samtycker till att följa tillämplig lag när du använder appen. Du samtycker till att inte använda ett automatiserat system för att komma åt appen eller ändra appens funktion eller tillgänglighet. Du samtycker till att inte dekompilera, bakåtkompilera, plocka isär, bakåtkonstruera eller på annat sätt reducera hela eller någon del av appen eller dess innehåll till mänskligt uppfattbar form eller försöka härleda källkoden eller skapa härledda verk.

VARNING. Appen tillhandahålls på en ”i befintligt skick, som tillgängligt” grund. Vi garanterar inte att appen alltid kommer att vara tillgänglig. Även om vi kommer att försöka minimera störningar och informera dig i förväg om planerade avstängningar, förbehåller vi oss rätten att stänga av appen utan föregående meddelande. Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag frånsäger sig Syngenta och våra respektive tjänsteleverantörer och licensgivare alla utfästelser och garantier av något slag, inklusive: (a) alla garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång med avseende på App och dess innehåll; (b) alla garantier relaterade till förseningar, avbrott, fel eller utelämnanden i driften av appen eller någon del av appen; (c) alla garantier relaterade till överföring eller leverans av appen eller dess tillgänglighet vid en viss tidpunkt eller plats; (d) alla garantier relaterade till säkerheten för appen eller att innehållet i appen är fritt från virus, maskar eller annan kod som kan uppvisa kontaminerande eller destruktiva egenskaper; och (e) alla garantier relaterade till användning, giltighet, noggrannhet, valuta, fullständighet, lämplighet, tillförlitlighet av appen och dess innehåll..

ANSVARSBEGRÄNSNING. Din användning av appen och dess innehåll sker på egen risk. Så långt det är tillåtet enligt tillämplig lag ska Syngenta och våra respektive tjänsteleverantörer och licensgivare inte hållas ansvariga (varken i kontrakt, vårdslöshet, skadestånd, strikt ansvar eller på annat sätt) för några förluster eller skador som uppstår till följd av eller i samband med: (a ) din åtkomst till, användning av eller oförmåga att använda appen eller dess innehåll eller för din tillit till innehållet; (b) för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet. Denna ansvarsbegränsning gäller alla förluster och skador av något slag, vare sig de är direkta eller indirekta, inklusive utan begränsning, avbrott i verksamheten, förlust av eller skada på data, grödor eller goodwill, och förlust av intäkter eller vinst även om Syngenta visste eller borde har känt till möjligheten till sådan förlust.

Du bekräftar och samtycker till att Syngenta inte kunde göra appen och dess innehåll tillgängligt för dig utan kostnad om ansvaret inte var begränsat enligt ovan.

Om några ansvarsbegränsningar är ogiltiga eller omöjliga att verkställa av någon anledning, ska det sammanlagda ansvaret för Syngenta och våra respektive tjänsteleverantörer och licensgivare inte överstiga etthundra pund (£100,00) eller motsvarande belopp i euro.

Gällande lag och jurisdiktion. För användare av appen i Sverige: Villkor och bestämmelserna ska styras av lagarna i Sverige utan hänsyn till lagkonfliktprinciper och de ordinarie domstolarna i Sverige ska ha exklusiv jurisdiktion för alla anspråk som hänför sig till Villkor och bestämmelser.  

BYDV app

BYDV Assist

Din app för att identifiera risk för rödsotvirus

Jordnära nyhetsbrev banner

Bli Jordnära - registrera dig här

Bli Jordnära med vårt nyhetsbrev - för att du vill uppnå ett bättre resultat

Hyvido

HYVIDO hybridhöstkorn för hög skörd

Läs mer om Hyvido och hur du kan uppnå ännu större avkastning i dit höstkorn

Produkter till höstkorn

Växtskyddsprodukter till höstkorn