Klumprotsjuka – ett växande problem

Som en viktig del av Syngentas förädlingsprogram utvecklas också klumprotresistenta sorter. Andelen fält som är smittade med klumprotsjuka ökar ständigt såväl i Sverige som i många andra länder. Problemet förvärras vid ökande andel raps i växtföljderna och även av att klimatet blivit något fuktigare och varmare på senare år. Därtill kommer den aktiva spridning som sker via jord på maskiner och redskap som flyttas mellan fält.

Klumprotsjukan angriper rapsplantans rötter med stora svulster till följd. Vatten- och näringsupptag hämmas och en kraftigt angripen planta blir så försvagad att den dör under vintern. Andra kan överleva men har en kraftigt begränsad avkastningspotential. De infekterade rötterna innehåller stora mängder sporer som kan överleva i marken i upp till 20 år.

Syngentas klumprotresistenta sorter har samma goda egenskaper som de övriga hybriderna men skyddar också mot en utebliven skörd till följd av klumprotsjuka. Modern förädlingsteknik gör att klumprotresistenta sorter numera avkastar i nivå ned många icke-resistenta sorter.

Safe Harvest Logo

SY Alibaba

SY Alibaba har hög avkastning vid angrepp av klumprotsjuka och mognar tidigt för

Så minimerar du risken för klumprotsjuka

● Undvik att odla raps eller andra mottagliga grödor oftare än vart 4-5 år.
● Välj den högavkastande, klumprotresistenta höstrapshybriden SY Alibaba
● Rengör maskiner och jordbearbetningsredskap när de förflyttas mellan fält för att minska spridning av infekterad jord- och skörderester.
● Gör en biologisk markkartering och kontrollera mottagliga ogräs efter symptom för att undvika odling av mottagliga rapssorter på smittad mark.
● Bekämpa de mottagliga ogräsen lomme, penningört, åkersenap, backtrav och spillraps noga. Genomför bekämpningen på hösten innan nya sporer av klumprotsjuka hinner bildas i ogräsens rötter.
● Dränera fälten och/eller odla raps på fält med god dränering. Ett torrt fält hämmar sporernas förmåga att röra sig i marken och infektera rötterna.
● Kalka vid behov och upprätthåll ett gott mark-pH.

Olika typer av klumprotsjuka

Det finns åtta olika typer av klumprotsjuka i världen som kan angripa höstraps. I Sverige förekommer för närvarande bara en av dem, nämligen P1. I Tyskland finns däremot alla åtta typer. P1 och P3 är mest utbredda. SY Alibaba har dokumenterat effektivt motstånd mot båda.  

Har skadan redan skett? 

Om du har konstaterat klumprotsjuka på din mark finns det troligtvis andra områden i utsatta lägen som också är smittade. Dina maskiner kan ha spritt problemet till angränsande områden. Här är några tips på vad du kan göra:

Nästa gång du ska så höstraps väljer du en sort som är resistent mot klumprotsjuka. SY Alibaba är ett bra val. Den är resistent mot klumprotsjuka typ P1, som för närvarande är den enda typen av klumprotsjuka i Sverige. Den är däremot inte resistent mot typ P1+ och P2+.

Visste du att...?

Syngenta har varit marknadsledande inom klumprotsjukeresistenta sorter under många år. SY Alibaba är marknadsledande och ger bäst utbyte i försök med mycket kraftfulla angrepp av klumprotsjuka. Det beror på den mycket effektiva resistensen på marknivå, som garanterar fortsatt resistens i infekterad mark.

Vad du bör göra om du hittar klumprotsjuka:

• Behåll en god växtföljd med 4–5 år mellan höstrapsen
• Fundera på om du inte borde så SY Alibaba nästa gång, vilket säkrar optimalt utbyte.

På så sätt gör du att klumprotsjukan hålls på en miniminivå. 

Sorter som är resistenta mot klumprotsjuka sanerar inte bort sjukdomen. Graden av kontaminering minskar dock långsamt, vilket gör att du kommer att kunna odla icke-resistenta sorter vid en tidpunkt igen.  

Produkter till raps

Växtskyddsprodukter till raps

Raps

Säkra höstrapssorter

Rapsförädling i världsklass

Safe Harvest Logo

SY Alibaba

SY Alibaba har hög avkastning vid angrepp av klumprotsjuka och mognar tidigt för

Syngenta fokuserar också på utsäde

Syngenta fokuserar också på utsäde

Grunden för bra gröda ligger i utsädet