Elatus Era - Praktisk användning

Praktisk användning

Elatus Era är det enda du behöver för att skydda dina grödor mot svamp. Rekommenderad användning

Elatus Era får endast användas en gång per säsong. På grund av att den ger ett brett och ihållande skydd bör den användas som första produkt i en svampstrategi, eller som enda produkt i de säsonger det bara görs en behandling. Elatus Era behöver inte blandas med andra fungicider för att ge ett heltäckande skydd.

Höstkorn

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,5-0,75 l/ha. (max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Används från och med begynnande stråskjutning fram till avslutad axgång. I korn är de nedre bladen mycket viktiga att skydda från angrepp och behandlingen med Elatus Era kan med fördel användas redan från begynnande stråskjutning om det finns risk för tidiga angrepp. En normal behandlingstidpunkt är i samband med att flaggbladet växer fram till början av axgången. Vid problem med Ramularia är en behandling under sen axgång optimal. För att möjliggöra en senarelagd behandling är det ofta lämpligt att då också göra en behandling tidigare för att förhindra att grödan blir infekterad på ett tidigt stadium. Den tidiga behandlingen är särskilt viktig om problem med mjöldagg förekommer.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Elatus Era ger ett komplett skydd mot alla relevanta svampsjukdomar och behöver oftast inte blandas med andra svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg.

Vid en strategi med flera behandlingstidpunkter är det lämpligt att använda en eller flera effektiva produkter som har ett annat verkningssätt än Elatus Era för att förebygga resistens. Några exempel på sådana är strobiluriner såsom Amistar, Quadris och Comet Pro eller AP-fungiciden Kayak.

Praktisk användning - höstkorn

Vårkorn

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,5-0,75 l/ha. (Max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Används från och med begynnande stråskjutning fram till avslutad axgång. I korn är de nedre bladen mycket viktiga att skydda från angrepp och behandlingen med Elatus Era kan med fördel användas redan från begynnande stråskjutning om det finns risk för tidiga angrepp. En normal behandlingstidpunkt är i samband med att flaggbladet växer fram till början av axgången. Vid problem med Ramularia, som blivit alltmer vanlig, är en behandling under sen axgång optimal. För att möjliggöra en senarelagd behandling är det ofta lämpligt att då också göra en behandling tidigare för att förhindra att grödan blir infekterad på ett tidigt stadium.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Elatus Era ger ett komplett skydd mot alla relevanta svampsjukdomar och behöver oftast inte blandas med andra svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg. Vid en strategi med flera behandlingstidpunkter är det lämpligt att använda en eller flera effektiva produkter som har ett annat verkningssätt än Elatus Era för att förebygga resistens. Några exempel på sådana är strobiluriner såsom Amistar, Quadris och Comet Pro eller AP-fungiciden Kayak.

Praktisk användning - vårkorn

Vårvete

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,65-0,8 l/ha (Max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Användningen är tillåten från begynnande stråskjutning till och med avslutad blomning. En kraftfull produkt som Elatus Era används normalt från flaggbladsstadiet och framåt eftersom det ger det bästa skyddet av flaggbladet som är det viktigaste bladet. För bekämpning av Axfusarios används full dos av Elatus Era vid full blom.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Vid enkelbehandling runt axgången kan Elatus Era användas ensamt och behöver oftast inte blandas med något ytterligare svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg. Vid dubbelbehandling bör Elatus Era alltid användas i den första behandlingen på grund av dess breda effekt som ger ett mycket bra skydd mot samtliga bladfläckssjukdomar och rost. För den uppföljande behandlingen rekommenderar vi Armure eller Tiro, eventuellt i blandning med Quadris, Comet Pro eller någon annan strobilurin, eftersom dessa produkter inte har någon gemensam aktiv substans med Elatus Era vilket är positivt ur resistenssynpunkt.

Praktisk användning - vårvete

Rågvete

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,5-0,75 l/ha. (Max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Användningen är tillåten från begynnande stråskjutning till och med avslutad blomning. För bekämpning av Axfusarios används full dos av Elatus Era vid full blom.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Vid enkelbehandling runt axgången kan Elatus Era användas ensamt och behöver oftast inte blandas med något ytterligare svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg. Vid dubbelbehandling bör Elatus Era alltid användas vid huvudbehandlingen runt tidpunkten då flaggbladet växer fram eller vid axgång på grund av dess breda effekt som ger ett mycket bra skydd mot samtliga bladfläckssjukdomar och rost.

Praktisk användning - Rågvete

Råg

Produkt: Elatus Era

Dos: 0,5-0,75 l/ha. (Max 1,0 l/ha)

Tidpunkt: Användningen är tillåten från begynnande stråskjutning till och med avslutad blomning. För bekämpning av Axfusarios används full dos av Elatus Era vid full blom.

Strategi: Används en gång i både enkelbehandlings- och dubbelbehandlingsstrategier. Utför behandlingen i samband med gynnsamma infektionsbetingelser för Svampen. Vid enkelbehandling runt axgången kan Elatus Era användas ensamt och behöver oftast inte blandas med något ytterligare svampmedel förutom vid stora problem med mjöldagg. Vid dubbelbehandling bör Elatus Era alltid användas i vid huvudbehandlingen runt tidpunkten då flaggbladet växer fram eller vid axgång på grund av dess breda effekt som ger ett mycket bra skydd mot samtliga bladfläckssjukdomar och rost.

Praktisk användning - Råg

Plöjningsfri odling

Andelen areal som brukas med plogfria jordbearbetningssystem ökar i Sverige.

Efter höstsådd spannmål har andelen plöjningsfri jordbearbetning ökat med cirka 0,5% per år från år 2006 till år 2014 då cirka 35% av stubben efter höstsådd spannmål brukades plöjningsfritt.

I ett plöjningsfritt system lämnas mer halmrester på ytan vilket förändrar förutsättningarna för skadegörarna.

Jordbearbetningssystemet påverkar alltså vilka sjukdomar som kan överföras till grödan från förfrukten via halmrester. Detta påverkar både när sjukdomarna uppträder, vilka sjukdomar som uppträder och hur kraftiga angreppen blir.

Hur påverkas svampsjukdomarna av plöjningsfri odling

I vete är det framförallt vetets bladfläcksjuka (DTR) som gynnas av plöjningsfri odling, men även fusarium och stråbassjukdomar såsom stråknäckare gynnas. Svartpricksjuka påverkas i mindre omfattning eftersom den sprids med vindburna sporer redan under hösten. Eftersom Rostsjukdomar sprids genom luftburen smitta påverkas de inte lika mycket.

Anpassa behandlingen

Eftersom plöjningsfri odling ökar risken för vetets bladfläcksjuka, en sjukdom som har en snabbare livscykel än till exempel svartpricksjuka, behöver bekämpningsprogrammet anpassas. Framförallt kan det finnas behov att sätta in en första bekämpning lite tidigare än normalt.

Det gäller då att ha en produkt som är stark mot vetets bladfläcksjuka redan i den första behandlingen.

Så påverkas svampsjukdomarna av plöjningsfri odling

VETEÖVERLEVER PÅ SKÖRDERESTERÖKAR I PLÖJNINGSFRIA ODLINGSSYSTEMEFFEKT AV ELATUS ERA
SvartpricksjukaJANEJ4,5
Vetets bladfläcksjukaJAJA4
BrunfläcksjukaJAJA4,5
GulrostNEJNEJ5
BrunrostNEJNEJ4,5
MjöldaggNEJNEJ3
StråknäckareJAJA2
FusariumJAJA2,5
KORNÖVERLEVER PÅ SKÖRDERESTERÖKAR I PLÖJNINGSFRIA ODLINGSSYSTEMEFFEKT AV ELATUS ERA
Kornets bladfläcksjukaJAja4,5
SköldfläcksjukaJAJA4
RamulariaJAJA4,5
MjöldaggNEJNEJ3,5
KornrostNEJNEJ5
FusariumJAJA2,5

Svampbehandling plöjningsfri odling av VETE

Vid plöjningsfri odling finns en ökad risk för vetets bladfläcksjuka och flera andra sjukdomar med snabb sjukdomscykel. Det är därför ofta klokt att tidigarelägga den första behandlingen något vid plöjningsfri odling.

Eftersom Elatus Era hade den bästa effekten mot vetets bladfläcksjuka av de produkter som ingick i Svenska försök från 2016 passar den mycket bra id plöjningsfri odling.

Långtidseffekten som Elatus Era ger innebär också att du som befinner dig i mellansverige och förlitar dig på en enkel axgångsbehandling kan lägga behandlingen något tidigare utan att kompromissa med skyddet mot slutet av växtsäsongen.

Svampbehandling plöjningsfri odling av KORN

Vid plöjningsfri odling av korn efter korn gynnas kornets bladfläcksjuka, sköldfläcksjuka och ramularia.

Kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka kan ofta uppträda tidigt, särskilt vid plöjningsfri odling av korn efter korn, eller om obetat utsäde använts.

Ramularia uppträder i regel mycket sent på säsongen och kan endast bekämpas effektivt från kornets flaggbladsstadie och framåt.

Elatus Era har mycket god effekt på de sjukdomar som gynnas av plöjningsfri odling. Vid tidiga angrepp av svampsjukdomar i korn kan en dubbel behandling vara aktuell för att maximera skörden. Då används ofta en lite enklare behandling under stråskjutningen. Den första behandlingen följs sedan upp med Elatus Era någon gång från flaggbladsstadiet och fram till full axgång.