You are here

Fröbehandling sockerbetsfrö - Syngenta Sverige

Fröbehandling 

Sockerbetsfröet har en oregelbunden form. Både den tjocka fruktväggen och de salter och fenoler som den innehåller försvårar fältuppkomsten. Därför genomgår fröet olika tekniska processer och kvalitetskontroller som syftar till att säkra en snabb och jämn fältuppkomst och ett bra slutbestånd.

Det vi i dagligt tal kallar sockerbetsfrö är egentligen en liten frukt. Det verkliga fröet ligger inuti den femuddiga fruktskålen och täcks av ett litet lock. I botten av fruktskålen finns en liten öppning – basalporen. Genom denna tas vatten och syre upp under groningsfasen. Det verkliga fröet består av embryot, som ska utvecklas till grodden, och upplagsnäring (stärkelse) som förser grodden med energi under uppkomsten.

Frö
Med locket av syns det verkliga fröet.

Fruktens storlek beror dels på sorten – genetiken – dels på de odlingsbetingelser som rått under fröodlingsåret. Ett varmt och torrt klimat ger oftast en mindre frukt jämfört med om samma sort odlats vid lägre temperatur och mer nederbörd. Beroende på väderförhållandena under pollineringen kan vissa frukter växa till utan något innehåll, och följden blir ett ”tomt frö”.

Förrensning och rensning


FörrensningFröet förrensas med hjälp av såll, som skiljer ut oönskade fröer samt tar bort större orenheter, t.ex. stickor och bladrester. Därigenom rensas ca 20% bort. I slutet av denna process tas automatiskt ett prov, som utgör bas för ytterligare rensning och kvalitetstester, samt för betalningen till fröodlaren.

Innan själva rensningen påbörjas delas varje parti från en fröodlare upp i tre fraktioner. Storlekssorteringen är av betydelse när fröet kommer ut på luftskakbordet, där separation sker efter fröets specifika vikt samt vid slipningen då fröets oregelbundna form jämnas till. Fröet passerar genom avskiljningscylindrar för att ta bort ytterligare orenheter och oönskade frön. Med hjälp av luftskakbordet försvinner både tomma frön och dåligt matade frön. Nya prover tas för kvalitetstest.

Slipning


Fröet slipasVar och en av de tre rensade fraktionerna slipas, storlekssorteras och luftskakas igen. Vid slipningen avlägsnas en stor del av den tjocka fruktväggen och samtidigt minskar halten av groningshämmande substanser. Fröets förmåga att ta upp vatten och syre förbättras härigenom väsentligt. Slipningen ger också fröet en rundare form, som underlättar pelleteringen. Det slipade fröet sållas för att erhålla rätt storleksfraktion och avlägsna eventuella bigermer. 
Därefter sorteras fröet efter sin specifika vikt på ett luftskakbord. Fröpartiet består nu av välmatade och jämnt slipade frön.

GrobarhetstestProcessen kontrolleras och justeras kontinuerligt utifrån resultat av frökvalitetsanalyser avseende monogermitet, matningsgrad, enhetsvikt etc. Fröets grobarhet testas i laboratorium, både under optimala och stressade förhållanden avseende temperatur och fuktighet.

Endast fröpartier som väl uppfyller Syngentas höga kvalitetsstandard går vidare till pelletering och når ut på marknaden.

Pelletering – för förbättrad precision


När det monogerma fröet introducerades på marknaden på 60-talet uppstod behov av att kunna så till färdigt bestånd och därför utvecklades pelleteringstekniken.

Sockerbetsfröet är oregelbundet till sin form. Med hjälp av pelletering kunde fröet få en rund form, som lättare kunde sås med precisionssåmaskiner. Idag är pelleteringen dessutom en viktig bärare av olika betningsmedel och bidrar därmed till det pågående arbetet att minska den totala mängden växtskyddsmedel som används inom sockerbetsodlingen.

Väl i jorden behöver det pelleterade fröet endast vatten och syre för att gro. Vid torra fältförhållanden finns det gott om syre i jorden, medan tillgången på vatten är begränsad. Vid våta förhållanden gäller det omvända, dvs mycket fritt vatten i jorden trycker undan luften och fröet kan bara tillgodogöra sig syret som är löst i vattnet.

När vår nuvarande pellet utvecklades var målet att den skulle klara både våta och torra förhållanden i fält. Detta löstes genom att vi skapade flera skikt i pelletstrukturen med olika vattengenomsläpplighet.
Det yttre fyllmedelsskiktet har vattenattraherande egenskaper och suger lätt åt sig det markbundna vattnet, oavsett fukthalt. Det inre skiktet har en restriktivare vattenabsorption och kan styra mängden vatten som ska gå igenom skiktet och tas upp av fröet. Vid överskott på vatten är detta skikt mer vattenavstötande. Under torra förhållanden klarar emellertid det inre skiktet att transportera igenom den mindre mängd vatten som finns tillgänglig.

Pelleteringens uppbyggnad

Pelleteringen görs i två steg. Först byggs formen upp till lämplig storlek, 3,75-4,75 mm. Därefter sker torkning och mellanlagring tills vi vet vilken betning kunden önskar. Det andra steget består av ytbehandling. Då tillsätts betningsmedel i form av fungicider och insekticider och slutligen den blå färgen som är speciell för fröet från Syngenta. Fröet packas sedan i påsar om 100.000 frön – en enhet. 

Ytbehandling


YtbehandlingMåldosen, dvs dosen av pesticider per enhet, är anpassad för att ge effektivt skydd utan att skada fröet och plantan under gronings- och etableringsfasen. 
En ojämn pesticidfördelning mellan individuella frö medför lägre kvalitet genom:

  • ökad risk för angrepp av svamp och insekter vid för låg dos
  • ökad risk för groningshämning vid för hög dos. 

  
För att få ett bra skydd mot skadegörare är det viktigt att alla frön erhåller samma mängd pesticider. Syngenta applicerar alla pesticiderna i ytbehandlingssteget för att:

  • bättre tillgodose odlarnas specifika önskemål vad gäller pesticider
  • få likvärdig fördelning av preparaten mellan fröna
  • förbättra preparatens lagringsstabilitet
  • få renare miljö under produktionsprocessen 

  
Varje fröparti får ett certifieringsnummer och en etikett från Statens Utsädeskontroll (SUK). Etiketten återfinns på varje enhet och innehåller – förutom certifieringsnumret – sortnamn, fröpartiets referensnummer, fröstorlek, användning av svamp- och insektsmedel, datum för senaste provtagning och eventuell annan information. 
Referensnumret är mycket viktigt. Det ger oss möjlighet att spåra fröet bakåt i kedjan – ända till det basutsäde som användes i fröodlingen.

Betning


Sockerbetsfröet betas med olika pesticider för att skapa bästa möjliga skydd mot svamp- och insektsangrepp ute i fält. Vilka betningsmedel som används beror på vilka produkter som blivit godkända för användning i respektive land. Sockerindustrin och betodlarorganisationerna utför försök med olika produkter för att med ledning av resultaten välja betningsstrategi.

Fungicidbetningen ska skydda fröet mot svampangrepp under gronings- och uppkomstfasen. Aphanomyces, Rhizoctonia, Pythium och Phoma är de vanligaste svampsjukdomarna som betningen bör ge ett bra grundskydd mot.

Insekticider ska skydda mot olika skadedjursangrepp under uppkomstfasen. Skyddets styrka och varaktighet beror på valet av betningsmedel. Även här styr marknadens krav och regler vilka betningsmedel som får användas. Fler och fler länder går dock över till högeffektiva och miljövänligare produkter med brett och långt verkningsspektra.