Amistar Gold - Svampmedel | Syngenta

You are here

Amistar Gold logobanner

Amistar Gold

Senast uppdaterad:
06.04.2022

Svampmedel

Växtskydd

Reg nr: 
5416
Förpackningsstorlek: 
5 l
10 l
Aktiv substans: 
Kemisk grupp:
QoI
Triazole
Resistensgrupp: 
FRAC grupp 11
FRAC grupp 3
Formulering: 
Suspensionskoncentrat
Verkningssätt: 
Systemisk
Translaminär

Azoxystrobin är en bredverkande, systemisk och translaminär fungicid som tillhör gruppen strobiluriner. Azoxystrobin har primärt en förebyggande effekt men har även antisporulerande effekt mot vissa svampsjukdomar. Difenoconazol är en systemisk triazol fungicid som har kurativ och skyddande effekt.

Sprutteknik

Amistar Gold skall spridas med en markspruta (eller annan spruta), som är kalibrerad och motsvarar de standarder och specifikationer som anges av spruttillverkaren. Vid påfyllning av markspruta måste preparatpåfyllningsutrustning eller utrustning för direkt injektion användas.
Använd en sprutteknik som ger en god och jämn täckning av grödan för optimal effekt.

Beredning av sprutvätskan
Blanda inte mer sprutvätska än vad som åtgår vid behandlingen. Fyll tanken till hälften med vatten. Tillsätt preparaten var för sig och resten av vattnet under omrörning. Sprutvätskan ska vara under kontinuerlig omrörning under transport och sprutningsarbete. Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten. Skyddshandskar och skyddskläder ska användas vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska eller sprutdimma. Koncentrerat preparat eller sprutvätska får under inga omständigheter komma ut i avlopp, åar eller vattentäkter

Regnfasthet

Amistar Gold är regnfast inom två timmar efter avslutad behandling.

  • Kemiakuten 020-99 60 00 (24 t)