Silverskorv

Helminthosporium solani

Sjukdomar i potatis

Skadlighetspotential:
Låg
låg skadlighet

Symptom

Silverskorv är en svampsjukdom, som orsakar silvergrå fläckar på knölen. Den silvriga missfärgningen av skalet beror på att svampen dödar cellerna i skalet och att de döda cellerna fylls med luft. Detta gör att skalet förlorar sin förmåga att fungera som en fuktbarriär, vilket innebär att knölarna drabbas av en större vätskeförlust och att knölarna krymper snabbare vid lagring.

Silverskorv kan ses i ett tidigt stadie på knölarna som lätt insjunkna, missfärgade fläckar. Små svarta sporbärare bildas senare i fläckarna. Särskilt på våta eller fuktiga knöla finns en karakteristisk silvergrå nyans.

Silverskorv påverkar skalet på potatisen och leder till "fult" utseende, kvalitetsfel. Mycket silverskorv kan också ge betydande skador på beståndet på grund av vattenförlust, som leder till skrumpna knölar och viktminskning.

Spridning

Sättpotatis är den viktigaste smittkällan. Smittan sprids normalt från moderknölen via stoloner till nya knölar. Hög luftfuktighet påverkar sjukdomsutvecklingen. Ju mer mogna knölar som ligger i jorden, desto större är risken för direkta angrepp. Vid lagring utvecklas sjukdomen särskilt vid hög luftfuktighet och vid relativt höga temperaturer.

Bekämpning

Användning av frisk sättpotatis är den viktigaste förebyggande åtgärden mot silverskorv. Vidare är det viktigt med snabb torkning direkt efter upptagning samt goda förvaringsförhållanden med tillräcklig luftcirkulation och temperaturkontroll som förhindrar kondens med mera.

MAXIM 100 FS (fludioxonil 100 g/l) är ett effektivt betningsmedel mot rotfilvsvamp, silverskorv, svartpricksjuka med mera. Maxim 100 FS hämmar sporgroningen och utvecklingen av groningshyfer så att svampmyceliumet hindras från att tränga in i växtvävnaden. MAXIM 100 FS hämmar utvecklingen av sättpotatissmitta och minskar därmed knölsmittan.

MAXIM 100 FS skyddar groddarna mot smitta från knölarna under lagring och groning och främjar en frisk och stor potatisskörd. Försök visar att MAXIM 100 FS, med sin bredspektrumeffekt, inte har någon negativ effekt på potatisodlingen även om det inte finns någon sjukdom, vilket man ibland ser med medel med smalspektrumeffekt. Detta beror troligen på intern konkurrens mellan svamparna.

Betning med MAXIM 100 FS kan göras på rullbord eller med utrustning på sättaren. Behandlingen kan utföras på sättpotatis direkt efter upptagning, i samband med sortering eller vid förberedelse innan sättning på våren. När potatisen betas före lagring eller groning i ljus är det viktigt att den torkar snabbt efter behandling. Även Amistar in furrow vid sättning kan användas.