Losta och sandlosta

Gräsogräs i spannmål

Igenkänning

Sand- och luddlosta har yviga vippor som sticker upp genom grödan i samband med axgång. Ofta hittar man dem på lätta mineraljordar, inte sällan med störst förekomst i närheten av fältkanten. 

Livscykel

Lostor är utpräglade vinterannueller, d.v.s. att de har en stark preferens för höstgroning. Lostornas frön har i stort sett ingen groningsvila, utan alla livsdugliga frön som dröser gror direkt samma höst. 

Bekämpning

Avsaknad av groningsvila gör att anläggande av falsk såbädd samt senarelagd såtidpunkt för höstsäden ofta en effektiv åtgärd. Lostornas frön är större än t.ex. åkerven och vitgröe och kan därför gro lite djupare. Därmed blir det något svårare att få effekt med jordverkande herbicider på hösten, och det krävs också högre doser mot losta. På våren går det att bekämpa losta med selektiva herbicider i vete, råg och rågvete men det är viktigt att bekämpa tidigt och med relativt hög dos.