Laureate - ny maltkornssort till bryggning och destillering | Syngenta

You are here

Share page with AddThis

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta

Laureate - ny maltkornssort till bryggning och destillering

Laureate är en ny maltkornssort som passar för ölbryggning, whiskyproduktion ( genom maltdestillering) men även som foderkorn. Detta tack vare sin höga kärnskörd i nivå med de högst avkastande foderkornsorterna.

• Laureate är godkänd till såväl öl som maltwhisky av svenska och utländska mälterier och bryggerier.

• Laureate är den högst avkastande maltkornsorten i genomsnitt under åren  2014-2018.

• Laureate är en frisk sort med god motståndskraft för de vanligaste svampsjukdomarna i korn.

• Laureate har fina kärnegenskaper, låg andel skalskador och stor andel fullkorn.

Marknadens maltkornsorter 2019, Kärnskörd kg/ha, Sverige 2014-2018 (SLU)

Marknadens maltkornsorter 2019, Kärnskörd kg/ha, Sverige 2014-2018 (SLU)

Marknadens maltkornsorter 2019, medeltal Sverige 2014-2018 (SLU)

Marknadens maltkornsorter 2019, medeltal Sverige 2014-2018 (SLU)

Laureate odlingsvägledning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Det är lättast att uppnå god ölmaltskvalitet på jordar med låg mullhalt och restkvävenivå. Välkänd skördenivå och god vattentillgång gör det lättare att gödsla rätt och få önskad kväveeffekt. Odling av maltkorn till ölbryggning bör undvikas på fält där det är svårt att förutse kväveleveransen under odlingssäsongen eftersom proteinhalten då kan äventyras.

UTSÄDESMÄNGD

Tidig sådd ger generellt bäst förutsättningar för hög kärnskörd. Det är viktigt att anpassa utsädesmängden  efter såtidpunkten, men också efter jordart och odlingsförhållanden för att uppnå optimal kärnstorlek och kärnkvalitet.

I tabellen nedan ges exempel på hur utsädesmängden bör justeras då såtidpunkten avviker med 2-3 veckor från den normala.

Såtidpunkt2-3 v. tidigareNormalt för platsen2-3 v. senare
Utsädemängd, Kärnor m2–10-20% 275-375+20-30%

TILLVÄXTREGLERING

Laureate har potential för kärnskörd i nivå med de högst avkastande foderkornsorterna.

Genom att tillväxtreglera maltkornet vid olika tidpunkter kan man minimera risken för såväl liggsäd som strå- och axbrytning, händelser som var för sig kan ge stora skörde- och kvalitetsförluster.

  • • En tidig tillväxtreglering, stadie 25-30, ger en ökad säkerhet mot liggsäd. Liggsäd är beroende av flera olika faktorer så som väder, jordart och kvävegiva.
  • • Med en senare tillväxtreglering, stadie 37-49, får man en ökad säkerhet mot strå- och axbrytning. Axbrytning är ofta säsongsbetonad och riskerna ökar då grödan står länge i fält. Behandlingstidpunkterna passar ofta bra tidsmässigt för en samkörning med svampbehandling.

 

I en intensivare odling av Laureate, med sikte på att kombinera hög kärnskörd av bästa kvalitet, rekommenderas båda behandlingarna ovan. I odling med mindre risk för liggsäd rekommenderas den senare behandlingen för att minska risken för strå- och axbrytning.

GÖDSLING

Att radmylla gödseln (NPK) är mycket viktigt för att ge maltkornet en snabb och säker start och utveckling på våren. Laureate har hög skördepotential, cirka 10% över Propino, vilket är viktigt att tänks på då gödselgivorna planeras.

Proteinhalten är den mest avgörande faktorn för hur maltkornet klassas och betalas. För Laureates del bör kvävegivan ökas med 15-20 kg N/ha (i jämförelse med välkända Propino) för att nå rätt proteinhalt.

Det är en bra idé att dela kvävegivan så att cirka 25 % av det totalt förväntade kvävebehovet sparas till en 2:a giva i begynnande stråskjutning. På så sätt kan kvävejusteringar utifrån beståndsutveckling genomföras, vilket ökar förutsättningarna att uppnå  önskade slutbestånd och god kvalitet på maltkornet. 

Svampbehandling

SVAMPBEHANDLING

Laureate är en frisk sort med god motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna i korn. Svampbehandling ska ses som en standardåtgärd i maltkorn för att öka och säkra det stora värdet på kärnskörden. Genom att skydda plantan mot svampinfektioner hålls bladen gröna vilket genererar en högre kärnskörd, men även bättre kvalitet på både kärnor och halm.

Elatus Era är en heltäckande fungicid med mycket goda effekter på relevanta sjukdomar i korn och kornrost i synnerhet. Vår rekommendation är att behandla med Elatus Era från och med stråskjutningen och framåt då det finns risk för infektion. 

Ladda ner Laureate produktblad