Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta

Laureate – stark maltkornsort som breder ut sig i Sverige

Sveriges bästa maltkorn heter Laureate

Laureate är vårt senaste godkända maltkorn och utmärker sig i landstäckande sortförsök genom att vara den högst presterande sorten. 

Laureate har mycket bra mältningsegenskaper för ölbryggning och är en så kallad icke-GN-sort, vilket också gör den idealisk för destillering till whiskyproduktion.

Mot bakgrund av dessa starka fakta, finns nu Laureate tillgänglig hos de flesta utsädesdistributörerna i Sverige. Naturligtvis är Laureate då också en maltkornssort vars skörd köps in av de flesta spannmålsuppköpande företagen.

Utmärkande för Laureate:

  • Efterfrågad av mälterierna
  • Säker avsättning
  • Passar till ölbryggning och maltdestillering
  • Högavkastande och frisk
  • Bra proteinnivå
  • Bästa totallönsamhet

Marknadens ledande maltkornsorter 2022, kärnskörd svampbehandlat, 2018-2022 (SLU)

Marknadens ledande maltkornsorter 2022, kärnskörd svampbehandlat

Källa: Försökssammanställning Sverige 2018-22, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)

Marknadens ledande maltkornsorter 2022, kärnskörd obehandlat, 2018-2022 (SLU)

Marknadens ledande maltkornsorter 2022, kärnskörd obehandlat

108 ha Laureate gav drygt 1 000 ton prima maltkorn

Marcus Ahlén utanför Lidköping kan nu summera och utvärdera årets odling av Laureate – goda odlingsegenskaper, hög skördenivå och utmärkt maltkornskvalitet gör hans sortval inför 2023 enkelt.

Hör Laureate-odlare berätta

Under odlingssäsongen 2021 har vi följt dessa tre nöjda Laureate-odlare från sådd till skörd. Titta på filmerna och hör vad dom tycker!

Odlingsanvisningar - vårkorn

Det är enkelt att odla Laureate. Men om du vill ha bästa möjliga utbyte från dina fält har vi några tips till dig som odlar Laureate.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Laureate är en ny maltkornssort som passar för ölbryggning, whiskyproduktion (genom maltdestillering) men även som foderkorn. Detta tack vare sin höga kärnskörd i nivå med de högst avkastande foderkornsorterna.

Det är lättast att uppnå god ölmalts kvalitet på jordar med låg mullhalt och restkvävenivå. Välkänd skördenivå och god vattentillgång gör det lättare att gödsla rätt och få önskad kväveeffekt. Odling av maltkorn till ölbryggning bör undvikas på fält där det är svårt att förutse kväveleveransen under odlingssäsongen eftersom proteinhalten då kan äventyras.

UTSÄDESMÄNGD

Tidig sådd ger generellt bäst förutsättningar för hög kärnskörd. Det är viktigt att anpassa utsädesmängden efter såtidpunkten, men också efter jordart och odlingsförhållanden för att uppnå optimal kärnstorlek och kärnkvalitet.

I tabellen nedan ges exempel på hur utsädesmängden bör justeras då såtidpunkten avviker med 2-3 veckor från den normala.

Såtidpunkt2-3 v. tidigareNormalt för platsen2-3 v. senare
Utsädemängd, Kärnor m2–10-20% 275-375+20-30%

TILLVÄXTREGLERING

Laureate har potential för kärnskörd i nivå med de högst avkastande foderkornsorterna.

Genom att tillväxtreglera maltkornet vid olika tidpunkter kan man minimera risken för såväl liggsäd som strå- och axbrytning, händelser som var för sig kan ge stora skörde- och kvalitetsförluster.

  • En tidig tillväxtreglering, stadie 25-30, ger en ökad säkerhet mot liggsäd. Liggsäd är beroende av flera olika faktorer så som väder, jordart och kvävegiva.
  • Med en senare tillväxtreglering, stadie 37-49, får man en ökad säkerhet mot strå- och axbrytning. Axbrytning är ofta säsongsbetonad och riskerna ökar då grödan står länge i fält. Behandlingstidpunkterna passar ofta bra tidsmässigt för en  samkörning med svampbehandling.

I en intensivare odling av Laureate, med sikte på att kombinera hög kärnskörd av bästa kvalitet, rekommenderas båda behandlingarna ovan. I odling med mindre risk för liggsäd rekommenderas den senare behandlingen för att minska risken för strå och axbrytning.

GÖDSLING

Att radmylla gödseln (NPK) är mycket viktigt för att ge maltkornet en snabb och säker start och utveckling på våren. Laureate har hög skördepotential, cirka 10% över t.ex. Propino, vilket är viktigt att tänks på då gödselgivorna planeras.

Proteinhalten är den mest avgörande faktorn för hur maltkornet klassas och betalas. För Laureates del bör kvävegivan ökas med 15-20 kg N/ha (i jämförelse med välkända Propino) för att nå rätt proteinhalt. Det är en bra idé att dela kvävegivan så att cirka 25 % av det totalt förväntade kvävebehovet sparas till en 2:a giva i begynnande stråskjutning. På så sätt kan kvävejusteringar utifrån beståndsutveckling genomföras, vilket ökar förutsättningarna att uppnå önskade slutbestånd och god kvalitet på maltkornet.

Svampbehandling

SVAMPBEHANDLING

Laureate är en frisk sort med god motståndskraft mot de vanligaste svampsjukdomarna i korn. Svampbehandling ska ändå oftast ses som en standardåtgärd i maltkorn för att öka och säkra det stora värdet på kärnskörden. Genom att skydda plantan mot svampinfektioner hålls bladen gröna vilket genererar en högre kärnskörd, men även bättre kvalitet på både kärnor och halm.

Vår rekommendation är att behandla med en heltäckande fungicid, t.ex. Elatus Era, från och med stråskjutningen och framåt då det finns risk för infektion

Här finner du Laureate

I takt med att Laureate fått större och större utbredning som en av de ledande maltkornsorterna i Europa, har också det svenska distributionsnätet förtätats. Nu finner du således utsäde av Laureate hos bl.a; Lantmännen, Svenska Foder, Skånefrö, Swedish Agro, Varaslättens Lagerhus, KLF m.fl.

Kontakta alltså din utsädesleverantör så är det stor chans att du kan såväl få tag på utsäde som skriva ett leveranskontrakt av din kommande maltkornsskörd. 

Laureate rekommenderas av Danish Preferred

Laureate blev efter flera säsonger testat och godkänt som Danish Preferred 2018. Och försett med den blå stämpeln som maltkorn av den danska mälteri- och bryggeribranschen. Det är även godkänt i andra länder, som engelska IBD (Institute of Brewing & Destilling) och franska CBMO.

Blåstämplingen av Laureate från Danish Preferred är pricken över i:et efter en lång utvecklingsprocess. Det strikta danska programmet för godkännande av maltsorter godkänner maltkorn efter behovet från danska mälterier och bryggerier baserat på sortens kvalitet.

Därför slapp Laureate genom nålsögat

I kommentarerna från godkännandeprocessen lade kommittén från Danish Preferred särskild vikt vid det höga utbytet och de goda agronomiska egenskaperna. Man lade även vikt vid de mycket tillfredsställande nivåerna av enzymerna alfa- och beta-amylas, båda oumbärliga enzymer vid ölbryggning.

Försöken i godkännandeprocessen visade att kvaliteten på kärnorna efter mältning ger bästa möjliga bryggningsresultat.

Kommer du att så Laureate?

Vår utsädes Sales Manager Mats Olsson Sörensson är expert på Syngentas sortprogram. Han står redo att besvara dina frågor om du är nyfiken på de många möjligheterna med Syngentas sorter.

Laureate - ny vårkorn sort ifrån Syngenta

Läs mer om Laureate

Maltkornssort till bryggning och destillering

Vårkorn Syngenta SY Titanium

SY Titanium

SY Titanium är ett foderkorn som visat stabil och hög avkastning

Produkter till vårkorn

Växtskyddsprodukter till vårkorn

Syngenta fokuserar också på utsäde

Syngenta fokuserar också på utsäde

Grunden för bra gröda ligger i utsädet